Charakterizuje ho brada, špecifický štýl videí a atypické instagramové meno. V roku 2016 skončil Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave s bakalárskym titulom. Dnes pracuje ako videomanažér vo Funrádiu. BORIS HOLEČKO.