Študentom v tomto roku univerzita finančne prispela na 11 projektov za tisícky eur. Ich počet pre pandémiu klesol, do podávania žiadostí sa navyše zapojili iba študenti z dvoch fakúlt.