Študentom v tomto roku univerzita finančne prispela na 11 projektov za tisícky eur. Ich počet pre pandémiu klesol, do podávania žiadostí sa navyše zapojili iba študenti z dvoch fakúlt.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave podporuje mimoškolské aktivity svojich študentov, a to formou finančných príspevkov na zabezpečenie športových a kultúrnych akcií. Každoročne je na ne okrem účelového príspevku od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenená aj časť finančných prostriedkov z rozpočtu univerzity.

Postup pri predkladaní či schvaľovaní žiadostí o príspevok upravuje vnútorný predpis UCM. Peňažnú podporu môže požadovať len oprávnený žiadateľ, teda študent našej univerzity.

Splniť musia niekoľko podmienok

Samotné projekty posudzuje vedenie univerzity, pričom pri ich schvaľovaní prihliada na viacero aspektov. V prvom rade zohľadňuje celkový rozpočet, ktorý bol na športové a kultúrne aktivity študentov určený, ale aj celouniverzitný charakter akcie.

Schválenie financií môže ovplyvniť aj povaha konkrétnej aktivity, keďže primeraná by mala byť práve prostrediu školy. Vedenie univerzity si zároveň všíma jej tradičnosť. Okrem plánovaného zámeru pri konečnom rozhodnutí zaváži i kvalita spracovania žiadosti.

Študenti, ktorí príslušné akcie organizujú, musia v rámci ich propagácie uviesť aj informácie o tom, že aktivitu finančne podporila univerzita. Svoju činnosť môžu súčasne prezentovať prostredníctvom webovej stránky UCM, po jej ukončení smú zverejniť zhodnotenie akcie, prípadné fotografie či videogalériu.

Okrem plánovaného zámeru pri konečnom rozhodnutí zaváži i kvalita spracovania žiadosti.

Pozastavené podujatia, menej žiadostí

V roku 2021 podali študenti celkovo 18 žiadostí. Vedenie z nich zatiaľ schválilo len 11, konkrétne v hodnote 12 459 eur. „Väčšina projektov bola schválená, niektoré sú ešte v procese schvaľovania, nakoľko čakáme na čerpanie finančných prostriedkov schválených projektov. Teda, niektoré odsúhlasené projekty doteraz neboli realizované,“ uvádza prorektor pre vzdelávanie Michal Lukáč, ktorý dané žiadosti o príspevok na športové a kultúrne aktivity prijíma.

V tomto roku sa do ich podávania v rámci celej univerzity zapojili iba študenti Fakulty masmediálnej komunikácie a Fakulty sociálnych vied.

„V prípade ich nezrealizovania budú na schvaľovací proces postúpené ešte tie, ktoré čakajú na schválenie, a to tie, ktoré študenti podali do 15.10.2021 a môžu byť financované z Fondu kultúrnych a športových aktivít,“ dodáva Lukáč s tým, že v priebehu minulého roka vyčerpali všetky pridelené prostriedky.

Pandémia v  minulom školskom období, ako aj v súčasnosti, podujatia pozastavila, čo malo vplyv aj na prerozdeľovanie financií. Tento rok bolo podaných približne o jednu tretinu menej žiadostí ako minulý rok, dodal prorektor pre vzdelávanie.