Sociálne siete sú platformy, na ktorých ľudia trávia značnú časť svojho času. Sú v kontakte s priateľmi, lajkujú, zdieľajú obsahy, diskutujú. To sa stáva živnou pôdou aj pre ľudí, ktorí zakladajú online petície a snažia sa získať čo najviac podpisov. Petícia proti vystupovaniu zvierat v cirkusoch, petícia proti pestovaniu geneticky modifikovanej repy či petícia za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore. Každý z nás už určite nejakú podpísal. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, či má takáto forma petícií vôbec nejaký zmysel?

Zákon platnosť elektronických petícií nevylučuje
Podľa Zákona o petičnom práve č.85/1990 Zb. petícia musí byť písomná, označená slovom petícia a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu a údaje o tom, kto ju podáva.
Čo sa týka petícií podávaných elektronickou formou, zákon hovorí: „Pri podaní petície elektronickými prostriedkami sa písomná forma považuje za zachovanú, ak sú v nej uvedené údaje podľa § 4 ods. 1 o tom, kto ju podáva a zároveň je k dispozícii prostredníctvom elektronických prostriedkov elektronický formulár, ktorý možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom.”
Čo je zaručený elektronický podpis?
Je to elektronický podpis v podobe, kde je možné overiť pravosť dokumentov a autentifikáciu podpísaného. Toto je zaručené spravidla kryptografickými metódami. Zaručený elektronický podpis môže byť vyhotovený iba pomocou certifikovanej aplikácie, bezpečného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu.
Mohlo by sa teda zdať, že tak, ako podpisujeme petíciu ručne, podpíšeme ju aj elektronicky a petícia bude mať všetky vlastnosti stanovené zákonom. Také jednoduché to však nie je.
„Elektronický podpis je aplikácia, ktorú má veľmi málo osôb,“ tvrdí advokátska koncipientka a dodáva: „Je drahý, jeho vybavenie stojí približne 180-200eur, je preto výhodný najmä pre advokátov, účtovníkov alebo obchodníkov, skrátka ľudí, ktorí často komunikujú s úradmi. V takomto prípade to šetrí čas i rôzne poplatky za kolky a pod.“
Elektronický podpis si teda kúpi zanedbateľné množstvo ľudí a drvivá väčšina ľudí tým pádom stratí možnosť podpisovať petície elektronicky. Orgány sa nimi teda nebudú zaoberať.
Je však nepochopiteľné, prečo je overovanie totožnosti povinné pri online petíciách, keďže pri fyzickom zbieraní podpisov nie je overovanie totožnosti signatára povinné a ani to nikomu nenapadne urobiť.

Online petície sa stále zakladajú
Napriek tomu, že petície bez zaručeného elektronického podpisu nemajú žiadny právny charakter, na internete a najmä na sociálnych sieťach pribúdajú nové a nové, aj napriek tomu, že ich iniciátori vedia, že na úradoch neuspejú. Dôvody sú celkom jednoduché.
Zakladateľ jednej z takýchto petícií, Ing. Slavomír Fačkovec, hovorí: „Výhody internetovej petície oproti bežnej papierovej petícii sú v tom, že internetová petícia je rýchlejšia, pohodlnejšia, jednoduchšia a finančne menej náročná. Významnou výhodou je aj možnosť cez stránku petície (napr. www.peticie.com) informovať podpísaných – autor petície má možnosť po prihlásení informovať všetkých signatárov a existuje aj možnosť vyjadrovať názory a navrhovať rôzne riešenia cez komentáre na stránke petície.“
Ďalším dôvodom je aj časová tieseň. Iniciátor Petície proti pestovaniu GM repy, Martin Chudý, dodáva: „Zostávalo len niekoľko dní, pokiaľ ľudia mohli vyjadriť svoje pripomienky voči zavedeniu GM cukrovej repy do životného prostredia, takže som nemal veľa času, aby som mohol napísať písomnú petíciu a vyzbierať dostatok podpisov.“
Asi nebude veľkým prekvapením fakt, že nesporne najväčšou výhodou, akú online petície majú, je veľmi jednoduchá propagácia a s ňou súvisiace obrovské množstvo podpisov. Facebook, Twitter, LinkedIn či Google+ sú len časťou z rôznych sociálnych sietí a portálov, kde sa dajú informovať masy ľudí s vynaložením minimálnej námahy. A ak má vaša petícia cieľ, s ktorým sympatizuje veľa používateľov, šíri sa aj sama. Ľudia ju zdieľajú, komentujú, zmedializujú a prípadne podniknú aj nejaký protest, napr.pred cirkusom so zvieratami.

Výhody online petícií:
Rýchlosť, pohodlie, jednoduchosť
Finančná nenáročnosť
Možnosť komunikácie s podpísanými
Úspora papiera

Nevýhody online petícií:
Neplatnosť

Najpopulárnejšie petície:
Nebuďme psími rasistami
Petícia za milosť pre neprimerane tvrdo potrestaného umelca
Petícia za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore
Petícia na ochranu detí pred zneužitím sociálnym systémom štátu
Petícia za zmenu názvu „prerušenie” tehotenstva na „ukončenie” tehotenstva
(Podľa www.peticie.com)

Dominika Cifrová