Prečo má univerzita s takmer 4500 študentmi iba niečo cez 400 ubytovacích miest?
R.M.: Ubytovacie kapacity sú dané už od začiatku univerzity. Svoj vlastný internát má UCM v budove na Námestí J. Herdu, kde disponuje 2 poschodiami. Okrem toho sa nám v priebehu existencie univerzity podarilo zabezpečiť aj ubytovanie mimo vlastných priestorov tak, aby bolo pre študentov vhodné a finančne prijateľné, čo znamená, že sa všetky ubytovacie kapacity pohybujú na približne rovnakej úrovni. Okrem internátu na Nám. J. Herdu využívame kapacity ŠD Slovenskej technickej univerzity na Prednádraží, ŠD Strednej odbornej školy poľnohospodárstva, služieb a vidieku na Zavarskej a ŠD Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch. Dlhodobo máme uzavretú zmluvu s VÚJE na Sibírskej, kde využívame časť kapacít. Všetky zariadenia, čo sa týka vybavenosti a finančných nákladov, sú podobného charakteru. Celková kapacita sa teda pohybuje okolo 400 miest s tým, že univerzita podniká aktivity na získanie nových ubytovacích miest. Tu narážame na finančnú otázku, čo znamená, že väčšina ponúk je nad predpokladanou úrovňou, ktorú by študenti mohli zaplatiť. Druhým problémom je kvalita ubytovacích zariadení. Aj po skúsenostiach napr. s ubytovacím zariadením Trnavan na Linčianskej spred 2 rokov, kde okrem rôznych problémov a nízkej kvality spolupráca nevydržala, sa univerzita snaží získať nové miesta, no nie vždy sa nám to podarí. Snažíme sa tiež rozširovať kapacitu v hlavnej budove, no zatiaľ sme iba vo fáze dlhodobých plánov, ak by sa podarilo uvoľniť a prerobiť ešte jedno poschodie.
D.Z.: Drvivá väčšina študentov pochádza z blízkeho okolia, a tak z celkového počtu študentov univerzita eviduje 1208 žiadostí o ubytovanie, z čoho bolo schválených 400 žiadostí.

Aký je váš názor pri porovnaní ubytovacích možností s inými univerzitami na Slovensku?
R.M.: Nemáme priestor a čas na posudzovanie, resp. porovnávanie sa. Nejde nám o to, aby sme hľadali nejaké paralely. Najbližšie je k nám partnerská Trnavská univerzita, ktorá je na tom momentálne ešte o niečo horšie. Napriek tomu, že je staršia o 5 rokov nemá žiadne kapacity a zatiaľ iba plánuje vybudovať vlastný internát.

Znamená vybudovanie internátu Trnavskej univerzity viac miesta pre študentov UCM?
R.M.: Záleží na tom, ktoré z terajších zazmluvnených kapacít Trnavská univerzita uvoľní. Pokiaľ to budú také, ktoré by sa nám páčili. Podľa mojich informácií, viem, že využívajú ubytovacie zariadenie v Jaslovských Bohuniaciach. Záleží to aj od toho, či by bol o dané zariadenie záujem zo strany študentov. Netvrdím však, že ich uvoľnia. Je možné, že rovnako ako my, majú prebytok žiadostí. Tým, že by sprevádzkovali 300-350 miest neznamená, že ich inde uvoľnia. Rovnako ako my, majú ubytovacie miesta riešené prostredníctvom zazmluvnených zariadení. Nedá sa ale dopredu hovoriť, že by otvorením nového študentského domova Trnavskej univerzity vznikli nové kapacity pre UCM. Čo sa týka kvality, ako bolo aj medializované, mnohé internáty, napr. v Bratislave sú v dezolátnom stave. V tomto smere si myslím, že náš študentský domov je slušný priemer.

Plánuje UCM väčšie rekonštrukcie študentského domova?
R.M.: Väčšie rekonštrukcie určite neplánuje, pretože to sú záležitosti, ktoré sú nad rámec školy. Z prevádzkových výdavkov ich nedokážeme zabezpečiť. Čo sa týka obnovy mobiliáru, tzn. výmeny nábytku, ten sa bude postupne a priebežne meniť od tých najhorších kusov. Pred viac ako rokom sa rekonštruovali všetky sociálne zariadenia, tzn. boli obnovené všetky záchody a sprchy. Postupne sa podarilo obnoviť nábytky, vymenili sa postele, minulý rok sa dopĺňali chladničky, bola vymenená práčka. Všetko sa robí v rámci finančných možností, ktoré máme. Každý rok sa snažíme niečo vylepšiť.

Neuvažuje univerzita o vytvorení nových miest na bývanie?
R.M.: Čo sa týka výstavby, z finančných dôvodov takéto riešenie neplánujeme. Nie sme vlastníkmi pozemkov a samotná výstavba nie je podporovaná ministerstvom. Samotné mesto pre nás zatiaľ k dispozícii nemá žiadne priestory. To ale nevylučuje možnosť, že by sa mohla objaviť ponuka od súkromnej firmy alebo inej inštitúcie, ktorá by dala k dispozícii objekt alebo nejakú časť ubytovacích kapacít. V rámci mesta Trnava sme mali nejaké rokovania, ale vo väčšine prípadov to zlyháva na finančných predstavách komerčných zariadení, ktoré pri snahe zarobiť, určujú čiastky za ubytovanie pohybujúce sa aj okolo 100 eur. U nás platí študent približne 50 eur, čo je pre tieto zariadenia málo a suma týchto zariadení je zasa neprístupná pre študentov.

V dôsledku nízkej ubytovacej kapacity musia mnohí študenti na vyučovanie dochádzať, čo je mnohokrát problematické. Neplánujete posunúť začiatok vyučovania z pôvodného času 7.30 na neskoršiu hodinu?
R.M.: S touto otázkou, týkajúcou sa výučby je potrebné sa obrátiť na niekoho iného. Myslím si však, že je to ovplyvnené kapacitami, ktoré máme na výučbu, tzn. aby sa naplnil rozvrh, ktorý je stanovený. Je to individuálne, netýka sa to všetkých. Ide iba o niektoré dni, niektoré krúžky. Napriek tomu máme snahu študentom vychádzať v ústrety, dohodnúť sa s nimi.
D.Z.: Čím neskôr by sa začínalo, tým pádom by sa neskôr skončilo a to by tiež niektorým študentom nevyhovovalo. Nedá sa vyhovieť každému vo všetkých smeroch.

Ako prebieha prijímacie konanie na ubytovanie sa v študentskom domove?
R.M.: Jedným zo základných zdrojov informácií o podmienkach ubytovania je výročná správa, ktorú každoročne zverejňujeme. Obsahuje sumár za uplynulý rok, všetky kapacity, podmienky, ceny za ubytovanie. Podmienky pridelenia ubytovania nám určuje interný predpis pod názvom Ubytovací poriadok, ktorý je zverejnený. Na základe tohto poriadku študenti postupujú a zároveň sa realizuje „výber“ študentov. Podľa neho sa sústreďujú žiadosti od študentov a v rámci tých žiadostí sa udávajú potrebné údaje tak, aby to bolo možné vyhodnotiť. Každá fakulta má svoju ubytovaciu kapacitu a v rámci tejto kvóty vyberie tých študentov, ktorí najlepšie spĺňajú dané kritériá, medzi ktoré patrí prospech, čo je najdôležitejšie kritérium, vzdialenosť bydliska a tiež iné kritériá ako sociálne pomery, zdravotný stav či angažovanosť študenta v rámci školy, za čo má ďalšie plusové body. V ubytovacích komisiách by mali mať zastúpenie hlavne študenti, teda študenti sami rozhodujú o prijatí/ neprijatí.

Ako sa postupuje v prípade, ak majú študenti rovnaký počet bodov?
R.M.: Všetko by malo byť uvedené v ubytovacom poriadku. Buď sa dohodne samotná ubytovacia komisia, čo uprednostní, no v podstate to vyplýva z poradia kritérií. Ak je na prvom mieste uvedený prospech, tak pri rovnosti bodov sa uprednostní ten, ktorý mal lepší prospech.

Aký je rozdiel medzi študentom prvákom, ktorý sa uchádza o ubytovanie a starším študentom? Ktorý má väčšiu šancu na získanie ubytovania?
R.M.: V rámci týchto kritérií je rozdiel iba v prospechu. Pri prvákoch sa do úvahy nemôže brať, keďže žiadny k dispozícii nemajú, teda toto kritérium sa nezapočítava. Poradie prvákov sa robí osobitne ako aj samotná kvóta. Podľa počtu žiadostí sa zoberie do úvahy pomer prvákov voči ostatným študentom a v takom pomere sa stanoví aj kvóta, v rámci ktorej sa zoraďuje doplnenie kritérií bez prospechu, ostatné je všetko rovnaké.

Výsledky prijatých študentov sú síce zverejnené, ale nemožno z nich zistiť aký počet bodov študent získal, preto dochádza k domneniu, že konanie je netransparentné.
R.M.: Všetky informácie o počtoch bodov sa nachádzajú v AISe. Pokiaľ by bol študent nespokojný s tým, koľko bodov získal, má možnosť sa odvolať. Túto možnosť viacerí študenti aj využívajú. Ku mne sa zatiaľ žiadna výhrada od študentov, ktorí nezískali ubytovanie nedostala. Nie je ale problém dopytovať sa na úrovni fakulty, kde je ubytovacia komisia. Tieto informácie by mali študenti hľadať práve touto cestou.
D.Z.: Počet bodov sa nezverejňuje kvôli osobným údajom, čo vyplýva zo zákona o ochrane osobných údajov. Výsledky každého študenta sa nachádzajú na webe, avšak keďže väčšiu časť bodov tvoria body za známky, z dôvodu ochrany sa tieto údaje nezverejňujú.

Stáva sa, že sa na internát dostane študent z blízkeho okolia, napr. Nr, Ba a študentom z východu ubytovanie pridelené nie je. Ako je to možné?
Ing.M.: Ako som spomínal pri prvákoch, že dostávajú nejakú kvótu, v prvom rade, úplne na začiatku sú kvóty pre jednotlivé fakulty. Vyplývajú z celkového počtu žiadostí. To znamená, ak niektorá fakulta dostane napr. 10 miest a tých 10 miest naplní, iná fakulta dostane 10 miest, ktoré tiež naplní, môže sa stať, že na niektorej fakulte sa to dotkne aj študentov z bližšia, pretože ich nemusí byť toľko ako na inej fakulte.

Študentke z Vranova nad Topľou, ktorej aj napriek zhoršenému zdravotnému stavu a veľkej vzdialenosti, nebolo pridelené ubytovanie. Ako je to možné?
R.M.: Všetky žiadosti sa musia riešiť individuálne, nedá sa to povedať iba vo všeobecnosti. Určite mala možnosť odvolať sa a uviesť všetky tieto dôvody. Odvolanie sa vždy dostáva na riešenie až k pani prorektorke pre vzdelávanie a akreditáciu, ktorá tieto veci posudzuje individuálne. Tiež treba zistiť, z ktorej fakulty študentka bola, aký počet žiadostí v tomto období mali, čo neviem. Ja osobne na tento prípad neviem relevantne odpovedať.
D.Z.: Prijímacie konanie má viacero kôl. Po každom konaní sa podávajú žiadosti na ubytovanie. Tí študenti, ktorí nedostali ubytovanie a nepodali odvolanie v druhom kole, už posudzovaní nie sú. Rovnako tu zohrávajú úlohu aj kritériá ako napríklad členstvo v senáte, za ktoré môže študent získať body, a tak mať navrch v porovnaní s ostatnými. Rozhoduje tu veľa kritérií, ktoré nie sú všeobecne známe, no nič nie je netransparentné. Študenti tiež využívajú možnosť ísť priamo na internát, teda nie cez ubytovaciu komisiu. Z dôvodu, že internáty potrebujú naplniť kapacitu, prijmu študenta, vďaka čomu môžete mať pocit, že sa udialo niečo neštandardné.

Viacerí študenti hodnotia prácu pani Mgr. Krahulcovej pozitívne. Ako hodnotíte jej prínos?
R.M.: Krahulcová, pokiaľ ide o organizačné riadenie, priamo podlieha pod kvestora. Ja osobne jej činnosť hodnotím pozitívne. Myslím si, že svoj čas pri riešení problémov venuje intenzívne a v dostatočnej miere. Práve ona má hlavnú zásluhu na obnove a výmene mnohých vecí na internáte. Tiež si myslím, že bude prínosom aj do budúcnosti. Snaží sa študentom vychádzať v ústrety a pokiaľ je spokojnosť aj zo strany študentov, mohli by ju dať najavo. Som rád, že sa niekedy objaví aj kladný názor na činnosť našich zamestnancov.

Jozef Neupauer