Hackathon je kreatívna a rýchla forma, ako hľadať nové možnosti či nové riešenia. Viac ako 40 študentov spolu so svojimi pedagógmi a zástupcami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry spoločne riešili počas takéhoto podujatia problematiku nedostatočného separovania odpadu u nás na škole.

Hackathon je udalosť, počas ktorej skupina vybraných ľudí intenzívne a bez prestávky pracuje na vyriešení daného problému. Kreatívna činnosť je obmedzená časovým limitom.

Do tohto projektu sa zapojili študenti Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave z troch študijných programov – marketingovej komunikácie, masmediálnej komunikácie a teórie digitálnych hier. Spoločne vytvorili viacero riešení, ako zlepšiť separovanie odpadu a najmä motivovať študentov k spoločenskej zodpovednosti.

„Študenti boli rozdelení do šiestich tímov, v rámci ktorých mali 90 minút na hľadanie riešenia vopred stanoveného problému. K dispozícií mali internet, smartfóny či flipcharty, na ktoré v závere graficky znázornili svoje riešenia. Tieto výstupy po uplynutí časového limitu prezentovali pred porotou, ktorú tvorili zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej spoločnosti a Fakulty masmediálnej komunikácie,“ uviedla Zuzana Šanta Bobovnická, organizátorka projektu.

Víťazný tím

Porota následne určila a odmenila víťaznú skupinu, ktorá prišla s najlepším a reálne spracovateľným nápadom. Ten pozostával z projektu zameraného na snahu minimalizovať celkovú produkciu odpadu na školách.

Projekt bol rozdelený do troch kategórií, v ktorých študenti navrhli:

  • Zaviesť doplňovacie automaty na nápoje s využitím vlastných nádob zákazníkov (študentov).
  • Zavedenie množstva vyradených školských počítačov na elektronické testovanie z dôvodu zamedzenia plytvania papierom pri testoch či písomkách.
  • Využívanie komunálnych nádob na odpad s nálepkami vo forme šípok/mapy, ktorá by študenta/pedagóga usmernila, kde sa nachádza najbližší kôš na separovaný odpad.

Víťazný tím získal od Fakulty masmediálnej komunikácie finančnú odmenu a od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry elektronické čítačky kníh.

Pre študentov

„Hackathon vnímam ako dobrú motiváciu a najmä spôsob, ako študentov upozorniť na dôležité témy. Separácia odpadu je jednou z nich a univerzity by mali ísť nielen študentom, ale aj celej spoločnosti príkladom. Študenti prejavili veľkú mieru kreativity a angažovanosti pri uchopení problematiky, vymysleli viacero zaujímavých spôsobov, ako odpad triediť a ako dostať túto tému medzi študentov a širokú verejnosť,“ uviedol Andrej Brník, člen komisie a prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.