1. Na základe akých kritérií prijímate zamestnancov?
 2. Čo chýba absolventom vysokých škôl zameraných na médiá a marketing?
 3. Čo odporúčate súčasným študentom, aby boli kvalitnejšími absolventmi?

 

Martin Fenčák, Rádio Expres

expres_2010_biele_logo

 1. Rozhodujúci je talent a osobnosť – jedinečnosť uchádzača. Samozrejme zavážia skúsenosti a referencie. Veľmi dôležitý je aj tímový duch a nadšenie pre vec.
 2. Praktické skúsenosti a pracovné výsledky, ktoré je potrebné získať už počas štúdia. Prezentácia doterajšej práce atraktívnou formou a vedieť pomenovať vlastné úspechy – projekty, na ktoré som pyšný. Presná predstava o tom, kde chcem pracovať a čo chcem robiť. Jasná odpoveď na otázku, v čom si myslím, že som lepší ako všetci ostatní, ktorí sa uchádzajú o toto konkrétne pracovné miesto. Mentálne nastavenie, že najprv musím ukázať, čo dokážem a až potom môžem mať finančné požiadavky. Neriešiť možnosť budúceho kariérneho rastu, ale sústrediť sa na aktuálny výkon.
 3. Pracovať. Makať po večeroch a cez víkendy. Vybudovať si pozíciu vo firme už počas štúdia. Neriešiť peniaze, získať skúsenosti.

 

Nicole Slašťanová, Nový Čas

novy cas logo k trom otazkam

 1. Zamestnancov vyberáme predovšetkým podľa definovania našich interných potrieb. Vždy hľadáme takých, s ktorými dlhodobo v našom tíme počítame. Keďže sa trh a charakter dnešných médií dynamicky mení, zameriavame sa na uchádzačov, ktorí spĺňajú súčasné potreby, ale vidíme v nich aj potenciál pre nové produkty a projekty, ktoré pripravujeme. Hľadáme predovšetkým žurnalistický talent, pod ktorým myslíme schopnosť rozoznávať dôležitosť tém, hľadanie pravých motívov a príčin, ich výstižné písomné aj ústne formulovanie, prehľad v spoločenskom, hospodárskom a kultúrnom živote, zameriavanie sa na cieľ a čo najlepší výsledok, vytrvalosť, učenie sa z chýb, tímovosť, zvládanie pracovnej záťaže, túžbu pracovať v dynamicky meniacom sa prostredí…to všetko v kombinácii s vnútorným presvedčením, že byť dobrým novinárom je to, čo chcem naozaj robiť –  to je ten základ, ktorý hľadáme.
 2. U každého absolventa vítame, ak má za sebou prax, skúsenosť s firemným prostredím, nech už je to akákoľvek odpracovaná brigádnicka pozícia. Ako som už spomenula vyššie, dôležité je chcenie, ak vidíme, že daný absolvent vie, čo chce, všetci okolo sme mu ochotní pomôcť, aby sa čo najskôr zžil s našim pracovným rytmom. Čo chýba? U niektorých absolventov nám chýbajú technické zručnosti, práca s Excelom, komunikatívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka a bezprostredná zvedavosť.
 3. Prepájať štúdium a prax je najideálnejšia forma ako sa komplexne rozvíjať ďalej, hľadať sa, zisťovať, čo chcem a čo nechcem robiť, za akých podmienok, aké mám očakávania, aký typ nadriadeného a pracovného tímu mi sedí. Tiež som študovala vysokú školu a štúdium bolo niekedy nutné vypĺňanie času…ale stále trvám a odporúčam študentom učiť sa, poznávať, pýtať sa a hľadať odpovede v praxi, zúčastňovať sa diskusií, konferencií, hľadať podnety a inšpiráciu.

 

 

Petra Sládok, RTVS

rtvs logo k otazkam

 1. RTVS má, tak ako každá firma, rozvojovú stratégiu, vyhľadáva celé portfólio spolupracovníkov – skúsených a zručných ľudí z mediálneho sektoru, mladé dravé ambiciózne talenty ako aj zodpovedných profesionálov v každej pracovnej oblasti. Ak nás niekto osloví, snažíme sa zhodnotiť možný prínos pre RTVS a samozrejme sme schopní prispôsobiť pozíciu kandidátovi. Vo všeobecnosti preferujeme kandidátov, ktorí sú tímoví hráči, majú pozitívne myslenie, sú tvoriví, iniciatívni a otvorení zmenám.
 2. Vlastná iniciatíva učiť sa aj rozvíjať mimo študijného plánu. Možností získať prax v médiách je málo. Aj my v RTVS vieme poskytnúť stáž len obmedzenému počtu študentov. O to viac nás zaujmú vo výberovom procese študenti, ktorí pracujú na sebe aj mimo školy, sami si príležitosti na rozvoj vyhľadávajú a vytvárajú. Obohatení o takúto skúsenosť prídu k nám na pohovor so širším prehľadom a silnou pridanou hodnotu oproti ostatným protikandidátom – absolventom.
 3. Nebojte sa akýchkoľvek pracovných výziev počas školy. Buďte otvorení aj pomocným, asistentským prácam, počas ktorých aspoň uvidíte ako nejaký proces prebieha. Využite online svet vo svoj prospech. Zakladajte vlastné stránky, blogujte, prezentujte svoju tvorbu na sociálnych sieťach. Niečo sa vám nepáči? Poukážte na to. Máte potrebu niečo zmeniť? Hľadajte riešenie a skúste to zmeniť. Realizujte sa, napr. aj ako dobrovoľníci. Spoznávajte zaujímavých a úspešných ľudí, počúvajte ich a učte sa od nich. Navštevujte coworkingové centrá, konferencie, workshopy, majte oči otvorené. Každá skúsenosť, ktorú teraz možno považujete za nedôležitú, sa vám neskôr vráti.