doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., fakultný koordinátor pre zahraničné mobility

Treba urobiť prvý krok

Prvé rozhodnutie, ktoré musíte pri plánovaní Erasmu urobiť, je určiť si obdobie, a až neskôr príde na rad tá vzrušujúcejšia časť – výber krajiny. Študenti, ktorí už sú rozhodnutí absolvovať pobyt v zahraničí, musia úspešne prejsť riadnym výberovým konaním. „Komisia zohľadňuje jazykové kompetencie, prospech, motiváciu a pripravenosť študenta, ako aj jeho fakultné a mimofakultné aktivity, angažovanie sa vo fakultných médiách, účasť na ŠVOaUK a podobne,“ prízvukuje Višňovský. Taktiež sa posudzuje úroveň prezentácie študenta, jeho študijných a vedecko-výskumných zámerov. Fakulte a univerzite záleží, aby pobyt absolvovali študenti, ktorí jej budú v zahraničí robiť dobré meno a reprezentovať ju v pozitívnom svetle. Všetky praktické a tvorivé aktivity sú teda pridanou hodnotou študenta. Kompletné podmienky výberu študentov sú uverejnené na webe fakulty v sekcii Štúdium v zahraničí.

„Spravidla najvyššie životné náklady sú v severských krajinách, ďalej v Dánsku, Holandsku alebo v Nemecku.”

Pokiaľ ide o počet miest, stupeň štúdia a študijný program na zahraničnej VŠ, tieto skutočnosti sú stanovené v bilaterálnych dohodách medzi UCM a zahraničnou univerzitou. „V podmienkach výberového konania zároveň uvádzame počet obsadzovaných miest, stupeň štúdia a príbuznosť k študijnému programu na FMK UCM v Trnave. Počet miest na zahraničné pobyty nezávisí len od počtu platných bilaterálnych dohôd, ale taktiež aj od pridelených finančných prostriedkov z Národnej agentúry.“ Záujem študentov je veľký a fakulta má vyčlenených približne 40 miest na akademický rok. Študent však taktiež môže vycestovať s tzv. nulovým grantom. To znamená, že má status Erasmus+ študenta, avšak nedostáva finančnú podporu.

Koľko na to miniem?

Financie sú to, čo študentov zaujíma najviac. Erasmus+ študenti za prípadné školné na súkromných školách neplatia a každému sa prideľuje grant – príspevok, ktorý pokrýva predovšetkým náklady na ubytovanie a stravu. Jeho výška zohľadňuje životné náklady študenta počas jeho pobytu v krajine. Výšky grantov závisia od konkrétnej krajiny a sú stanovené fixne. V krajinách s vysokými životnými nákladmi (napr. v Rakúsku, Taliansku alebo Dánsku) je grant vo výške 490 € mesačne. V krajinách so strednými životnými nákladmi (napr. Portugalsko, Česká republika, Nemecko) je to 420 € mesačne a v krajinách s nízkymi životnými nákladmi (Rumunsko, Poľsko) je výška grantu 350 € mesačne.

Sú prípady, kedy pridelené financie v niektorých štátoch nestačia: „Spravidla najvyššie životné náklady sú v severských krajinách, ďalej v Dánsku, Holandsku alebo v Nemecku. V prípade poberania sociálneho štipendia má študent nárok na doplatok ku grantu, a to vo výške 150 € mesačne.“ Kedy a ako často sa financie študentovi posielajú? „Grant sa vypláca na základe uzatvorenej grantovej zmluvy, a to v dvoch splátkach: 80 % pred vycestovaním a zvyšných 20 % sa vyplatí po skončení pobytu, dodaní potvrdenia o absolvovaní pobytu a výpisu známok,“ dodáva Višňovský.

Krajín na výber je dosť, vyberie si každý

V súčasnosti FMK spolupracuje v rámci programu Erasmus+ so 42 univerzitami a vysokými školami v rôznych krajinách EÚ. Najpočetnejšie uzatvorené zmluvy sú v Českej republike, Poľsku a Chorvátsku. Zmluvy s novými krajinami pribúdajú neustále: „Medzi najnovšie bilaterálne spolupráce v rámci programu Erasmus+ patria zmluvy s holandskou univerzitou Saxon University of Applied Sciences v Enschede, s University of Malta, španielskou University of Navarra, prípadne s univerzitou v tureckej Ankare. V súčasnosti napríklad pracujeme na zmluve s ďalšou španielskou vysokou školou – University of Malaga.“  

„V súčasnosti pracujeme na zmluve s ďalšou španielskou vysokou školou – University of Malaga.“

V staršom zozname partnerských univerzít sme mohli nájsť aj Danish School of Journalism. Dánske školy patria medzi špičku a krajina začala byť pre zahraničných študentov čoraz atraktívnejšia. Spolupráca s univerzitou však v roku 2013 vypršala. „Zmluvu s touto školou sa nepodarilo predĺžiť, a to z dôvodu absencie reciprocity, t. j. dánski študenti neprichádzali na pobyty na FMK. Dôvodom bola predovšetkým skutočnosť, že v čase platnosti zmluvy fakulta neponúkala kompletný študijný program v anglickom jazyku tak, ako je tomu dnes,“ vysvetľuje Višňovský. Program media relations je v súčasnosti mimoriadne zaujímavý nielen pre slovenských, ale aj zahraničných študentov.

Ani o jednej škole nemôžem povedať, že by som ju študentom neodporúčal.“

Niektoré krajiny sú pre študentov atraktívnejšie, niektoré menej. „Študenti prejavujú minimálny záujem napríklad o pobyty v Turecku alebo v Rumunsku, napriek tomu, že ide o úspešné zahraničné vysoké školy poskytujúce štúdium v anglickom jazyku.“ Dôvodom môže byť napríklad vnímanie danej krajiny z hľadiska atraktivity alebo lokácia školy. „Na druhej strane, každoročne máme veľký záujem o University of Algarve v portugalskom Fare alebo chorvátsku University of Dubrovnik, pričom obe sa nachádzajú v turisticky príťažlivých destináciách. Ani o jednej škole však nemôžem povedať, že by som ju študentom neodporúčal.“

„Erasmáci“ u nás

Podľa docenta Višňovského záujem Erasmus+ študentov o UCM kontinuálne rastie, a to na všetkých fakultách aj inštitúte. „Na Fakultu masmediálnej komunikácie prichádzajú študovať vzťahy s médiami, na Filozofickú fakultu jazyky, na Fakultu sociálnych vied európske štúdiá. Ide napríklad o študentov z Turecka, Lotyšska, Francúzska alebo Nemecka.“ V zimnom semestri akademického roka 2017/2018 študuje na UCM 10 študentov v rámci programu Erasmus+.

Keďže výučba prebieha v anglickom alebo inom cudzom jazyku, jeho aktívne ovládanie je základom úspešnosti štúdia. „Zahraniční študenti musia navštevovať prednášky a semináre a plniť podmienky ukončenia predmetu tak, ako slovenskí študenti, teda byť prítomní na vyučovacom procese, písať seminárne práce, prezentovať ich, absolvovať test, ústnu skúšku a podobne.“ Podmienky ukončenia predmetov sú stanovené v sylabách a dostupné v anglickom jazyku a aj na webe http://erasmus.ucm.sk/, resp. na stránkach jednotlivých fakúlt a inštitútu.

„Mobility sa každoročne zúčastní približne 40 pedagógov a zamestnancov univerzity, pričom obdobný počet pedagógov zo zahraničia každoročne UCM aj navštívi.”

Zamestnanci a Erasmus

Erasmus+ umožňuje vycestovať aj pedagógom a zamestnancom. Docent Višňovský nám prezradil, že mobility sa každoročne zúčastní približne 40 pedagógov a zamestnancov univerzity, pričom obdobný počet pedagógov zo zahraničia každoročne UCM aj navštívi. „Záujem o prednáškové pobyty je, nakoľko sa jedná o efektívny nástroj výmeny poznatkov a ich medzinárodného transferu, rozvoja medzinárodnej vedeckej spolupráce a nadväzovania nových kontaktov. Mobility sú zároveň významným nástrojom profesionálneho rastu pedagóga. Sám som absolvoval prednáškové pobyty cez Erasmus+ v Českej republike, v Poľsku a v Chorvátsku.“ Využívajú sa však aj iné grantové schémy, napr. pobyty cez Slovenskú akademickú informačnú agentúru, Národný štipendijný program a pod.

Autor: Tereza Šuveríková