Možnosť vycestovať do zahraničia v letnom semestri dostanú aj ďalší študenti: „Plánujeme urobiť aj dodatočné nominácie. Všetky potrebné informácie sa dozviete na webovej stránke fakulty,“ informuje Klus.

V tomto semestri do zahraničia vycestovalo 20 študentov. „Žiaľ, výška pridelených finančných prostriedkov neumožňovala pokryť všetky voľné miesta. Veríme však, že s príchodom „nového Erasmu“ sa aj jeho financovanie zvýši,“ hovorí Višňovský. Od budúceho akademického roka vstupuje Erasmus do novej fázy. Ten bude trvať do roku 2020. FMK UCM v Trnave zintenzívňuje akademickú spoluprácu a každoročne uzatvára zmluvy s novými zahraničnými vysokými školami. V súčasnosti má fakulta uzatvorených 24 platných bilaterálnych zmlúv. „Samozrejme, fakulta podporuje aj iné formy vycestovania študentov, napríklad prostredníctvom grantov SAIA alebo NŠP,“ dodáva Višňovský.

Absolvovať časť štúdia v zahraničí s čiastočnou finančnou podporou z Európskej únie môže každý študent. Nominácia študentov na zahraničné pobyty prostredníctvom Erasmu sa realizuje na základe výberového konania. Výberové konanie pre ak. rok 2014/2015 sa bude konať v druhej polovici novembra 2013. Prebieha formou ústneho pohovoru. Výberová komisia prihliada na jazykové znalosti uchádzača, študijné výsledky, aktivity na fakulte, ako aj osobné schopnosti absolvovať časť štúdia v zahraničí. Výberové konanie prebieha v cudzom, spravidla v anglickom alebo nemeckom jazyku.

Patrik Gerši