1. Obchodná akadémia Trnava & Hlohovec
  2. Obchodná akadémia Trnava Tatiana Škodová
  3. Obchodná akadémia Hlohovec Paulína Šilhárová

Môžete nám v krátkosti predstaviť projekt?

P: Hlavnou oblasťou, ktorú sme chceli skúmať bol udržateľný rozvoj. Chceli sme ukázať, že firmy musia byť zodpovedné v rôznych oblastiach: ľudské zdroje, doprava, komunikácia, ochrana životného prostredia, vzťah k zákazníkom, dodávateľom. Úlohou žiakov bolo nájsť firmy, ktoré konajú aktívne a zodpovedne. Pri tejto činnosti sa žiaci učili vyhľadávať a analyzovať nájdené informácie. Žiaci pracovali spoločne v skupinách a svoje zistenia navzájom komentovali a hodnotili. Jednotlivé zistenia sme prezentovali ostatným žiakom zapojených škôl. Diskutovali sme spolu o tom, čo sme sa o jednotlivých firmách naučili.

Čo vám priniesol projekt?

T:Vytvorili sme TwinSpace stránky o zodpovedných firmách, projektový denník, zoznámili sme sa navzájom, realizovali spoločné aktivity, uvedomili sme si aká dôležitá je spoločenská zodpovednosť firiem, škôl, zamestnancov a občanov.

P:Uskutočnili sme tieto aktivity: workshop o využívaní online nástrojov, prípravné stretnutia pre žiakov o CSR, diskusia s Nadáciou Pontis o spoločensky zodpovednom podnikaní na Obchodnej akadémii v Hlohovci, stretnutie s riaditeľom Vlastivedného múzea v Hlohovci a vychádzka Zámockej záhrade, rozhovor o eurofondoch, aktívnom občianstve a dobrovoľníctve, navštívili sme výrobný závod PSA Peugeot v Trnave. O všetkých aktivitách sme informovali ostatných žiakov, našich partnerov vo Francúzsku a vyučujúcich. Zlepšili sa ich prezentačné zručnosti, schopnosť komunikácie a práca v tíme.

Ako hodnotíte projekt vy a vaši partneri?

T:Projekt hodnotíme ako veľmi úspešný, aj keď sme často počas jeho realizácie boli veľmi unavené. Veríme, že sme motivovali k spolupráci aj iné stredné odborné školy.

P:Zvýšila sa motivácia žiakov, získali väčší kultúrny prehľad vďaka kontaktu s rovesníkmi vo Francúzsku. Aktivita bola na strane študentov, mali možnosť prevziať zodpovednosť za vlastné vzdelávanie, schopnosť organizovať si vlastné učenie, rozvoj time managementu individuálne alebo v malých skupinách, schopnosť pokračovať v učení pri práci na čiastkových úlohách.

Ako vzniklo toto spojenie? Poznali ste sa už pred projektom?  

T: Naše školy už dlho spolupracujú a poznáme sa. Ja som predtým učila na Obchodnej akadémii v Hlohovci. S pani riaditeľkou Turzovou aj s Paulínkou Šilhárovou nás spája aj osobné priateľstvo.

P:Áno, sme bývalé kolegyne a stále máme veľmi dobré vzájomné vzťahy, ktoré sa dajú využiť aj v profesionálnej rovine ako napr. pri tomto projekte.

Koho bol nápad o vytvorení spolupráce medzi dvoma školami?

T: Prvotný nápad vznikol počas cesty autobusom z Hlohovca do Trnavy. Chcela som spolupracovať s nejakým francúzskym partnerom, keďže sa učím po francúzsky.

P:Nápad bol spoločný, keďže sme sa poznali z pôsobenia na OA v Hlohovci a nerobilo nám problém spolupracovať. Počas konverzácie sa zrodila dohoda o spolupráci na tomto projekte, ktorú sme obe vnímali ako veľmi podnetnú a prospešnú pre obe zúčastnené strany.

Ako sa vám spolupracovalo s francúzskym partnerom?

T:Medzinárodný partner nám umožnil použitie jazyka v reálnych situáciách. Projekt bol realizovaný v anglickom, čiastočne vo francúzskom jazyku, využívali sme metódu CLIL, ktorá sa na našich školách už dlhodobo aplikuje

P:Francúzsky partner vniesol do toho rozmer trošku inej kultúry. Aj pohľad na danú problematiku bol pre zmenu z iného uhla. Pre študentov je rôznorodosť projektových partnerov vždy veľmi podnetná.

Plánujete pokračovať v projekte ďalej alebo máte v pláne niečo nové?

T:V projekte chceme naďalej pokračovať. CSR je veľmi dôležitá téma a chceme ju zaradiť aj do učebných osnov. Máme rozbehnuté tiež iné aktivity. Pôsobíme ako Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, zapájame sa do programu Erasmus+, realizujeme vzdelávanie učiteľov, spolupracujeme s partnermi vo Fínsku a Veľkej Británii. V tomto roku sme získali Chartu OVP, zvíťazili v súťaži Európska značka pre jazyky, sme zapojení do programov JA Slovensko, v rámci eTwinningu robíme na projekte 21st century jobs s viacerými zahraničnými partnermi, čaká nás súťaž Juvenes Translatores. Budúci týždeň naši žiaci odchádzajú do Strasburgu s pánom Štefancom, skupina žiakov nás reprezentovala v EP a Rade Európy v Štrasburgu, dokonca sa pred 2 týždňami mali možnosť stretnúť s deviatimi europoslancami zo Slovenska, vyučujúce sa zúčastňujú vzdelávania v Bruseli, sme zapojení do programu Goethe Inštitútu DLL, do programov Euroscola a Európsky týždeň odborných zručností, absolvujeme ekologickú výchovu v spaľovni odpadu OLO vo Vlčom hrdle a mnohé iné aktivity. Chystáme ďalšie vydanie školského časopisu, pripravujeme sa na Olympiádu ľudských práv, skrátka – v škole sa naozaj nenudíme.

P:Aj nám sa projekt tak zapáčil, že v ňom pokračujeme aj tento školský rok. Stále je dosť aktivít, ktoré by sme v ňom radi zrealizovali napr. model ideálnej spoločensky zodpovednej spoločnosti.

Špeciálna základná škola Veľký Krtíš – Zelený svet odpovedá: Mgr. Gabriela Ružinská

Môžete nám v krátkosti predstaviť projekt? 

Projekt sme nazvali „Zelený svet“, pretože jeho cieľom bolo vytvoriť parkovú zbierku živých drevín, krov, bylín, ktoré bežne rastú na Slovensku. Chceli sme dosiahnuť lepšie kultúrno – spoločenské využitie nanovo esteticky upraveného prostredia, a  to veľkých zatrávnených plôch v areáli školy.

Podarilo sa teda zostaviť a vysadiť peknú zbierku rastlín, ktoré už teraz výrazne zmenili k lepšiemu okolie našej školy. Keď vyrastú, budeme mať v našom areáli krásny park, ktorý poskytne oddych, relax, tieň v horúcich dňoch. Už teraz stromy a kríky slúžia ako učebná pomôcka – žiaci prakticky poznávajú tvar listov, farbu, kôru stromov, ich život počas roka vidia na vlastné oči. Starostlivosťou o ne získavajú praktické skúsenosti využiteľné v ich živote. Svoju námahu si vážia, čím si vytvorili lepší vzťah k prírode a rastlinám, ale aj vzťah k vlastnej práci.

Získaná zbierka rastlín poskytuje teda názornú pomôcku pri vyučovaní, využiteľnú napr. na predmetoch prírodoveda, pracovné vyučovanie, vecné učenie, vlastiveda, dáva možnosť získavania konkrétnych pestovateľských, dielenských zručností žiakov, bude slúžiť ako doplnok  duševnej výchovy žiakov. Významné sú terapeutické účinky pre žiakov s viacnásobným postihnutím a žiakov s autizmom, poskytuje možnosť sebarealizácie žiakov pri sadení, údržbe a starostlivosti o rastliny, poskytuje možnosť prezentácie pred verejnosťou.

Naši žiaci získajú zručnosti, ktoré využijú pri ďalšom štúdiu na OUI Želovce – odbor záhradník, aranžér ( poľnohospodárske práce), kam väčšina našich žiakov odchádza po ukončení štúdia na našej škole. Po čase budú môcť využívať plody stromov a kríkov aj pri výučbe domácich prác, zaváranie, pečenie, varenie lekvárov a pod.

Podieľali sa na prácach aj rodičia detí alebo iné osoby, a ak áno tak ako? 

Naši žiaci pochádzajú väčšinou z prostredia, kde rodičia veľmi neprejavujú záujem o vzdelávanie detí, a tak sme ich našli len málo, ktorí boli ochotní pomôcť. Spolu s pánom školníkom vykopali najväčšie výsadbové jamy, pretože sme sadili aj stromy a niektoré boli pre žiakov príliš veľké. Okrem nich nám pomáhali aj odborní garanti projektu – z Lesného závodu Levice, z Národného lesníckeho centra vo Zvolene, z Odborného učilišťa Želovce. Pomáhali  dodržiavať správny postup pri sadení, radili pri prvotnom ošetrovaní stromov, v zime deťom pripravovali besedy a krúžky, kde sa deti teoreticky učili o vysadených rastlinách.

Môžem sa spýtať, že aké pokroky sú vidieť na deťoch po spustení projektu? 

Naši žiaci si vlastnú prácu vážia, tešia sa z toho, že vysadené rastliny žijú a darí sa im. Preto nedochádza ani k ničeniu rastlín, olamovaniu konárov, čo je inak u týchto detí bežný jav. Ich vzťah k prírode sa zmenil tým, že k jej skrášleniu prispeli vlastným úsilím. Vedia, že veľa rokov tu bude niečo, čo vytvorili vlastnoručne. Najväčší pokrok teda vidíme v ich novom pohľade na životné prostredie. Okrem toho si prakticky vyskúšali práce okolo výsadby stromov, naučili sa správne a bezpečne pracovať s rôznym záhradným náradím. V našom areáli sme zatiaľ viac pracovali, ako relaxovali, ale žiaci vedia, že to robili pre seba. Tešia na našu záhradu a radi sa po nej prechádzajú a pozerajú si nové stromy.

Koho bol nápad zapojiť sa do projektu? 

Do projektov sa snažíme prihlasovať pravidelne, vidíme v nich možnosť zlepšiť naše pracovné prostredie a skvalitniť vyučovací proces. Niekedy sa nám projekt podarí a dostaneme podporu, inokedy nie. Takto sme napríklad vybudovali pre žiakov multisenzorickú relaxačnú miestnosť Snoezelen, ktorá slúži ťažko a viacnásobne postihnutým žiakom. V roku 2016 sme sa rozhodli zapojiť do výzvy „ Hodina deťom“. Kolegyňa dostala nápad na Zelený svet, vypracovali sme ho,  a na našu veľkú radosť bol schválený. Mne sa ušla úloha človeka zodpovedného za realizáciu projektu, plánovanie aktivít, pravidelné písanie a odosielanie správ, preto som aj vypisovala prihlášku na ocenenie Granátt. Výsledok bol ale dosiahnutý spoločnou prácou všetkých pedagógov a žiakov našej školy.

Ako sa spolupracovalo s Hodinou deťom? 

Spolupráca bola veľmi jednoduchá. Komunikácia väčšinou prebiehala písomne, priebežné pravidelné správy sa odosielali cez ich online aplikáciu, ktorá prehľadne zobrazovala, ako plníme naplánované aktivity. Tak to bolo aj so záverečnou a finančnou správou. Ak sme mali v niečom nejasnosti, mohli sme zatelefonovať na kontaktné číslo. Vždy nám ochotne vysvetlili, ako postupovať ďalej. Spoluprácu hodnotíme jednoznačne pozitívne a sme im veľmi vďační za finančnú podporu. Bez nich by sme náš projekt nevedeli zrealizovať.

Autor: Kristína Doktorová, Katarína Jurková