Na univerzite študovalo minulý rok 27 Erasmus študentov. O samotnom programe a dôvodoch, prečo robí UCM pokroky v internacionalizácii iba pomaly, sa atteliér rozprával s Ruženou KOZMOVOU, prorektorkou UCM zodpovednou za zahraničné vzťahy.

Okrem pozície prorektorky pre zahraničné vzťahy sa Ružena Kozmová vo svojom profesionálnom živote venuje nemeckému jazyku. Svojimi otázkami v nemčine preskúšala na štátniciach už stovky študentov.

Pána Klusa ste vystriedali na pozícii prorektora pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť v roku 2014. V akom stave ste preberali Erasmus+ na UCM?

Po príchode do funkcie som zistila, že nikto nevedel, koľko máme Erasmus+ zmlúv. Existoval veľký neporiadok v kritériách pri výbere kandidátov a rozpočet pre program sa riešil  tiež neobjektívne. Rozhodla som sa preto riešiť problémy komplexne.  

Čo to presne znamená?

Po štyroch rokoch máme prehľad o zmluvách, ktorých je 120. Rovnako máme vypracované jednotné ECTS a kritériá výberu kandidátov. Ako jediná škola na Slovensku sme zriadili stránku internacionalizácie (erasmus.ucm.sk), na ktorej sa zverejňujú informácie týkajúce sa mobilít. Koordinačná rada UCM tiež schválila E+ smernicu a pravidelne schvaľuje aj rozpočet programu.

Oslabuje pozíciu fakúlt v medzinárodných vzťahov fakt, že fakulty nezriadili, s výnimkou FSV UCM, funkcie prodekanov pre zahraničné vzťahy?

Na túto otázku sa mi ťažko odpovedá. Funkcia prodekana pre zahraničné styky je v kompetencii dekanov. Samozrejme, ak prodekan pre zahraničie pôsobí na fakulte, je to vždy pozitívne.  

V lete nás navštívil honorárny konzul SR v USA so sídlom v Dallase s ponukou pomoci pri uzatvorení spolupráce s jednou z dallaských univerzít.

UCM nemá podpísané zmluvy s Veľkou Britániou a počet zmlúv so západnou Európou je výrazne nižší ako s východnou Európou. Prečo?

Úsilie o nadviazanie kontaktov musia vyvinúť primárne fakulty. Ak sa tak stane, univerzity podpíšu memorandum o spolupráci. Uvediem jeden príklad za všetky: V lete nás navštívil honorárny konzul SR v USA so sídlom v Dallase s ponukou pomoci pri uzatvorení spolupráce s jednou z dallaských univerzít. Doteraz na ponuku nezareagovala žiadna fakulta. Dôvod? Predovšetkým jazykový a nedostatok študijných programov v anglickom jazyku. No po dohode s konzulom posielam  balík propagačných materiálov v angličtine.

Na škole študovalo pod programom E+ len 27 študentov v roku 2016, prevažne z Turecka, aj keď fakulty majú v rámci programu podpísané desiatky zmlúv. Je toto číslo považované za  úspech?

Čísla sa v tomto akademickom roku výrazne zvýšili.* Okrem toho sa rokuje s Alžírskom o študentoch, ktorí by prišli v budúcom akademickom roku študovať k nám. Fakulty podnikajú kroky na získanie študentov aj z Ukrajiny práve kvôli menším jazykovým problémom. Počet študentov z Turecka sa znižuje. Z Litvy máme trinásť študentov a z Turecka päť alebo šesť.  

*Narástol počet študentov z Česka, Poľska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny či Ruska, ktorí študujú na UCM v slovenčine, nedošlo k nárastu počtu E+ študentov.   

Docentka Kozmová sa zúčastňuje aj rôznych veľtrhov, ktoré súvisia s prezentáciou UCM na Slovensku a v zahraničí. Univerzita sa pravidelne zúčastňuje študentského veľtrhu Akadémia & VAPAC. Foto: UCM

Na UCM však nenájdeme výmenných študentov z USA, Britských ostrovov, či Ázie.  

Problém výraznejšieho pritiahnutia študentov z uvedených regiónov súvisí s nedostatočným ovládaním angličtiny našich pedagógov. Žiaľ, máme veľa pedagógov, ktorí nie sú schopní prednášať v angličtine.

Akým spôsobom plánujete zlepšiť marketing UCM, aby ste dokázali pritiahnuť zahraničných študentov na UCM?

Ako som už uviedla, FPV rokuje s Alžírskom, FMK má možnosť  získania študentov z Číny. Marketing nepomôže, pokým nebude ovládať anglický jazyk každý pedagogický pracovník fakulty a aj všetky študijné programy budú v angličtine.

Akými krokmi integruje UCM zahraničných študentov?

Starostlivosť o zahraničných študentov sa delí medzi referát zahraničných vzťahov, študijné oddelenie a študentskú organizáciu ESN. Študenti po príchode obdržia darčeky a pokyny, ako sa zapojiť do života UCM. Samozrejme, nie vždy je to excelentné, ale nad tým sa musia zamyslieť aj fakultní E+ koordinátori a ESN, ktorí majú pri práci so zahraničnými študentmi ešte rezervy.

Bude sa snažiť UCM o zlepšenie kvality ubytovania v rámci vlastných ubytovacích kapacít aj pre výmenných študentov? 

Problém je základný – nedostatok priestorov. WiFi funguje, ako funguje – CIT s tým má neustále problémy. Ukazuje sa však, že UCM môže získať v najbližšej budúcnosti ďalšie priestory. Pokiaľ ide o zahraničných študentov, zabúdajú, že sú v civilizovanej krajine. Vedúca študentského domova je často na hranici infarktu, keď nedokáže presvedčiť študentov, že majú udržiavať čistotu.

Žiaľ, máme veľa pedagógov, ktorí nie sú schopní prednášať v angličtine.

Akou cestou je možné zlepšiť kvalitu výučby na UCM pre zahraničných študentov? 

K tomu sa nemôžem vyjadriť, to je vec dekanov.     

Vyvinula UCM snahu, spolu s inými univerzitami, aby sa zjednodušil systém registrácie pobytu zahraničných študentov na cudzineckej polícii?

Minulý rok riaditeľ Odboru cudzineckej polície sľúbil prorektorom pre zahraničie, že vyjde nový zákon o prijímaní cudzincov na Slovensku. Mala by sa tak výrazne zmenšiť administratíva súvisiaca s prijímaním či s vízami  študentov.   

Kedy sa zmení spôsob registrácie zahraničných študentov na UCM? 

K tomu sa musí vyjadriť prorektor pre vzdelávanie.

Študenti UCM majú možnosť študovať čínsky jazyk. V minulom roku sa prorektorka Ružena Kozmová zúčastnila aj vyhodnotenia kurzu čínskeho jazyka na UCM. Foto: Ružena Kozmová

UCM chváli ESN Trnava v Správe o činnosti 2016. Prečo UCM nedokázala za päť rokov vyriešiť problém s priestormi pre túto organizáciu? 

Predsedníčka AIESEC Trnava Dagmar Fábiková sa vzorne stará o činnosť organizácie. Ak niečo potrebuje, vždy príde za mnou. Slečna Podolinská, predsedníčka ESN Trnava, sa neunúva za mnou chodiť a jej prácu by som ani nechcela hodnotiť. Okrem toho, nepamätám si, že by sme mali v semestri viac ako 10-12 E+ študentov. Predsedníčka má pracovať na tom, aby mala väčší počet študentov v organizácii. Ak tomu tak nie je, tak je chyba asi inde.

Michaela Podolinská sa pripojila k ESN Trnava v roku 2015 a prezidentkou sa stala tento rok. Vlani ste podpísali s Natáliou Šípošovou, bývalou prezidentkou organizácie, ustanovenie o spolupráci, v ktorom ste sa zaviazali nájsť priestory. Kde je problém?

Nemáme problém s priestormi, ak sa naozaj chce. Informovali sme slečnu Podolinskú, že sa stačí poobzerať v JAME. Univerzita je tu pre študentov, ale to neznamená, že prorektorka má obiehať budovy UCM a hľadať priestory. Ak ESN Trnava priestor nájde, požiadam o pomoc daného dekana.

Univerzita kúpila minulý rok z iniciatívy E+ študentov pingpongový stôl. Doteraz sa nevyužíva. Prečo?

Stôl sa kúpil z prostriedkov E+, keďže ESN Trnava je súčasťou programu. Priestory sa však nemôžu viazať na miestnosť. Prezreli sme všetky priestory v hlavnej budove, ale nie sú vyhovujúce. Študenti môžu hrať stolný tenis na niektorej z chodieb budov popoludní pod podmienkou, že si vytvoria radu, ktorá bude sledovať umiestnenie a zabezpečovať dozor.

K 31.10.2016 sa zapísalo na denné štúdium 4615 študentov. Len 83 z nich (1,80%) sa zúčastnilo mobility v roku 2016. Prečo je percento študijných E+ mobilít nízke?

Percento stanovuje Národná agentúra Erasmus+. Skúsenosti ukazujú, že počet je dobre stanovený. Máme skôr problémy s tým, že niektorí vybraní študenti sa mobility nezúčastnia. Fakulty dnes musia okamžite nahlásiť na referát zahraničných stykov takúto skutočnosť a iná fakulta, spravidla ide o FMK ako najväčšiu fakultu, získa ďalšie miesta na mobilitu.

Prečo študenti cestujú najviac do Česka, Poľska a Pobaltia? 

Dôvod je veľmi jednoduchý – študenti neovládajú anglický jazyk, ktorý je spravidla komunikačným a vzdelávacím jazykom v západnej Európe.   

Ružena Kozmová, prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť, sa prihovára študentom UCM počas otvorenia akademického roka 20172018. Foto: Ružena Kozmová

Presadzovali ste zo svojej pozície teda zvýšenie kvality výučby cudzích jazykov, napr. pozývaním lektorov?

Som germanistka. Celý život som bojovala za vyššie dotácie cudzích jazykov, predovšetkým  na UCM. Po nástupe do funkcie sme oznámili ponuku na štúdium angličtiny. Zo 60 záujemcov sa počet znížil na päť. Neskôr nikto neprejavil záujem o  angličtinu. Požiadala som vedenie aj o podporu pre výučbu angličtiny pre pedagógov popoludní. Žiaľ, zatiaľ bez úspechu. Aj sami študenti môžu požiadať o zvýšenie dotácie počtu hodín cudzieho jazyka. Vedenie UCM ale nemôže prikázať dekanom, aby dali cudzím jazykom väčší priestor.

Zvažuje UCM iniciovať vytvorenie študijných mobilít na vnútroštátnej úrovni, ako to funguje napríklad v Poľsku či Španielsku?

Tento nápad nie je zlý. Pouvažujeme o tom. Využijem tento problém do diskusie s prorektormi pre zahraničie zo slovenských univerzít, ktorých budeme na UCM hostiť.*

*Stretnutie sa konalo 23. novembra 2017.

Granty do západných krajín nepokryjú ani náklady na ubytovanie. Podporuje Univerzita zo svojho rozpočtu študentov na E+ mobilitách vytvorením príspevku k E+ grantu? 

O tom musí rozhodnúť vždy vedenie univerzity, rozpočet je z roka na rok menší. Doteraz však neprišla žiadosť o podporu zo strany študentov.

Spomedzi fakúlt má len FMK kompletný web v angličtine. Ako môže zistiť zahraničný študent svoje možnosti štúdia na UCM, ak sú v angličtine iba základné poznatky?

Z akého dôvodu trvá študijná mobilita len jeden semester? 

Súvisí to s tým, že chceme umožniť čo najväčšiemu počtu študentov absolvovať mobilitu. Doteraz sme vždy predĺžili mobilitu, ak o ňu požiadal. Je však pravda, že je to aj s nulovým grantom.

Čo považujete za najväčšiu výzvu  pre UCM, s ktorou sa musí popasovať vo vzťahu k programu?

Ukazuje sa, že sa postupne bude počet študentov v rámci E+ znižovať. To je jav na všetkých vysokých školách na Slovensku. Z celkového počtu 87 študentov je dnes na UCM iba 10 Erasmus+ študentov. Spomedzi fakúlt má len FMK kompletný web v angličtine! Ako môže zistiť zahraničný študent svoje možnosti štúdia na UCM, ak sú v angličtine iba základné poznatky? Ale nie sme na tom až tak zle. Pozrite si weby  Španielska, Portugalska, Grécka.  

 

Profil

doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.

Na UCM pôsobí od roku 1998, kedy začala prednášať na katedre germanistiky FF UCM. Neskôr sa stala dekankou tejto fakulty. Jej akademický život je spojený s nemeckým jazykom, vďaka ktorému absolvovala pobyty v Nemecku, Slovinsku a v susedných krajinách. Je zakladateľkou a šéfredaktorkou časopisu Slowakische Zeitschrift f. germanistische Sprach – und Literaturwissenschaft. Spoluzakladala tiež Asociáciu učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska. Okrem toho je členkov aj ďalších organizácií, napr. Európskej organizácie rektoriek a prorektoriek so sídlom v Bruseli.