Voľba nového rektora UCM vzbudzuje v posledných dňoch veľké kontroverzie, nielen medzi členmi Akademického senátu UCM, ale hlavne medzi zamestnancami univerzity a samotnými študentmi. Udalosti nedávnych dní priniesli viacero závažných otázok, ktoré vzbudzujú záujem a naznačujú možnosť nekalého konania. Čo spôsobilo túto situáciu a ako môže ovplyvniť voľba ďalšie fungovanie a vnímanie našej univerzity?

V prvom kole sa volilo medzi tromi kandidátmi: zastupujúcim rektorom Jozefom Lehotayom, dekanom FPV Romanom Bočom a dekankou FMK Danou Petranovou. V prvej voľbe potrebný počet hlasov nik nezískal a do druhého kola postúpila Petranová a Lehotay. V prvom kole úspešný kandidát potreboval 16 hlasov. V druhom kole prebehli dve kolá hlasovania, pričom bolo potrebných 14 hlasov na zvolenie. Kandidáti v týchto kolách opäť neuspeli.

Po neúspešnom druhom kole volieb rektora sa medzi akademickými zamestnancami našej univerzity začala šíriť nespokojnosť. Viacerí mali podozrenie z možného neprofesionálneho postupu pri voľbe a eventuálneho marenia výsledkov.

Pre zaujímavosť je potrebné pripomenúť, že v opakovanej voľbe bolo až 10 neplatných hlasov. Podľa nami overených zdrojov pred každou voľbou boli jednotliví senátori upozornení na to, ako vyzerá platný a ako neplatný hlasovací lístok, samotný postup bol aj priložený k hlasovaciemu lístku pod menami kandidátov.

Reakcie na voľbu na seba nedali dlho čakať

Poskytli sme priestor na vyjadrenie zainteresovaným stranám, a to jednotlivým členom akademického senátu. Okrem toho sme kontaktovali aj dekanku FF Novotnú. Na položené otázky reagovala negatívne a ohradila sa, že voči nej a iným osobám neprávom útočím. 

Nechápem vcelku význam a dôvody vašich otázok namierené voči mojej osobe, osobe doc Mištinu a členov vedeckej rady FF UCM. Momentálne nezvažujem vzdania sa funkcie ani vyvodenia pre seba opravných konaní ako ma nabádate.

Týmto chcem len znovu pripomenúť, že mnou položené otázky neútočili na žiadnu osobu, chcela som len poskytnúť priestor na vyjadrenie a objasnenie situácie verejnosti, študentom a všetkých, ktorých sa to týka.

 

Zastupujúcemu rektorovi Lehotayovi ako predsedovi akademickej rady a aj dekanovi Bočovi a Novotnej sme poslali otázky ohľadom súčasnej situácie a nezrovnalosti. Viacerí oslovení členovia akademického senátu nám boli ochotní poskytnúť vyjadrenie na naše otázky. Ochotu odpovedať našlo hlavne študentské zastúpenie senátu. Niektorí sa vyjadrili, že nepociťovali tlaky na voľbu rektora, no iní naznačili, že z niektorých strán na nich boli vyvíjané. Pri opýtaní, či majú pochybnosti ohľadom platnosti volebných lístkov, sa jednoznačne vyjadrili, že pri vypĺňaní postupovali podľa pokynov. No sú znepokojení a zarazení veľkým počtom neplatných lístkov.

Do tretice všetko dobré? Alebo ani nie

Tretie kolo volieb sa konalo v stredu 28. februára o 13. hodine. Počas predstavovania staronových kandidátov dekanka FMK venovala svoj priestor otázkam z publika, kým Boča predstavil svoj nový program, ktorý sa veľmi nápadne podobal programu súperky. V tajnej voľbe znovu nebol nik zvolený. Počas dvoch tajných kôl senátori neudelili žiadnemu z kandidátov potrebný počet hlasov, pričom každému chýbal len jeden hlas. Ďalšie kolo bolo naplánované na utorok 13. marca, kedy sa nielen predstavili kandidáti, ale prebehla aj voľba. V treťom kole bol nakoniec zvolený nový rektor. Senátori si z pomedzi kandidátov vybrali práve Boču, ktorý porazil svojich súperov. Viacerí sú z tejto voľby nemilo prekvapení a rozčarovaní. Počas volieb zaznelo viackrát, že by sa mohla FMK odtrhnúť od UCM. Otázne je, či sa tieto zákulisné špekulácie naplnia, alebo nie. Najbližšie mesiace ukáže, aké bude ďalšie smerovanie nielen celej univerzity, ale najmä našej fakulty.

Do vzniknutej situácie sa tak isto zapojila aj Študentská rada UCM, Spomína, že študenti, aj napriek tomu, že sú často prehliadaní, sú základnou zložkou univerzity a malo by sa v prvom rade myslieť na nich.

 

Autor. Kristína Doktorová

Foto: Kristián Pribila