V redakcii sme sme sa študentov končiacich bakalársky alebo magisterský stupeň štúdia pýtali, aké majú plány po skončení štúdia. Koľkí z nich pracovali už počas školy?

V školskom roku 2019/2020 študuje v dennej forme štúdia na prvom aj druhom stupni celkom 750 študentov. Bakalárov je 462, magistrov 288 vo všetkých študijných programoch, ktorými sú marketingová komunikácia, masmediálna komunikácia, teória digitálnych hier, aplikované mediálne štúdiá a vzťahy s verejnosťou.

Na prieskume sa podieľali študenti rôznych vekových kategórií. Najmladší študenti boli vo veku 21 rokov a tvorili podiel 13 % zo všetkých opýtaných. Najstarší bol študent vo veku 32 rokov. Najviac ich bolo vo vekovej kategórii 24 (27,8 %) a 23 rokov (21,8 %). Celkovo najčastejšie nám odpovedali piataci, ktorí tvorili 56,5 % z celkového počtu. Za tretí ročník sme získali odpovede od 43,5 % študentov.

Najviac nám odpovedali študenti marketingovej komunikácie. Ich podiel predstavoval 65,7 %. Druhý najvyšší podiel tvorilo zastúpenie študentov masmediálnej komunikácie, ktorých bolo 27,8 %. Ďalšie odpovede sme získali od študentov teórie digitálnych hier (3,7 %), aplikovaných mediálnych štúdií (1,9 %) a vzťahov s verejnosťou (0,9 %). Z celého prieskumu nám najčastejšie odpovedali ženy, ktoré tvorili 69,4 %, mužov bolo 30,6 %.

Usilovní FMK študenti

absolventi FMK
Pracovné skúsenosti študentov. Zdroj: Monika Krajčiová

Z nášho prieskumu sme získali niekoľko zaujímavých zistení. Jedným z nich je, že až 94 % študentov počas školy pracovalo alebo chodilo na stáž v odbore, ktorý študujú. Čiastočne v odbore a príležitostne pracovali 2 % študentov. Ak sa vyjadrili pri možnosti odpovede „iné“, išlo o príležitostné práce, zväčša formou dohody alebo študentskej brigády, ktoré čiastočne súviseli so zameraním štúdia. Pracovné skúsenosti počas povinnej praxe získavalo 1 % respondentov. Mimo odboru pracovalo spolu 43 % študentov. Z celkového počtu opýtaných študentov len 5 % nechodilo počas štúdia do práce a ani na stáž.

Plánujú zmenu

V prípade kladnej odpovede na otázku ohľadom pracovných skúseností sme chceli zistiť, či budúci absolventi FMK plánujú ostať v súčasnom zamestnaní. Otázka bola dobrovoľná, napriek tomu nám ju zodpovedalo až 96,3 % zo všetkých respondentov. Zmeniť prácu má v pláne 39 % študentov. Ostať v súčasnej práci, ale iba dočasne, chce 28 % opýtaných. Ako dôvod jeden študent uviedol: „Pracujem od prvého ročníka na fulltime. Začínal som ako stážista. Pokiaľ ale študujem, nemám v pláne meniť zamestnanie.”

V súčasnej práci pokračovať na trvalý pracovný pomer plánuje 22 % študentov. Nerozhodli sa len 2 % respondentov. Ako doplnili, konečné rozhodnutie ovplyvní situácia. Pre možnosť „iné“ sa rozhodli 3 % budúcich absolventov. Ako odpoveď uviedol jeden študent, že pracuje ako živnostník, druhý pracoval len v prvom semestri a tretí sa nachádza v neistej situácii. Ako dodal: „Súdiac podľa situácie sa obávam, že o prácu prídem, hoci ju mám rád.” 

Záujem o súčasnú prácu
Záujem o súčasnú prácu. Zdroj: Monika Krajčiová

Študenti sa neboja akejkoľvek práce

Odpoveďami na ďalšiu dobrovoľnú otázku v našom prieskume sme chceli zistiť, na akých pozíciách študenti pracovali alebo v súčasnosti pracujú. Mohli napísať pracovnú pozíciu aj spoločnosť.  Zodpovedať otázku sa rozhodlo 53 % študentov. V niektorých prípadoch sa pracovné pozície opakovali.

Boli nimi napríklad asistent predaja či redaktor. V odbore študenti pracovali najmä na pozíciach ako redaktori, grafici, PPC a SEO špecialisti. Značnú časť tvorili aj pozície ako social media manager. Jednotlivé odbory sme rozdelili na základe odborného zamerania.

pracovné pozície
Pracovné pozície študentov. Zdroj: Monika Krajčiová

Čo všetko plánujú budúci absolventi FMK

Z nášho prieskumu sme zistili, že nie všetci plánujú po ukončení bakalárskeho ročníka ďalej študovať na  magisterskom stupni. Pokračovať v štúdiu sa rozhodlo 71 % budúcich bakalárov. O ďalších študijných či pracovných plánoch ešte nie je rozhodnutých 9 % študentov. Možnosť „iné” označilo 8 % respondentov. V tejto možnosti študenti vyjadrili najmä záujem pokračovať v štúdiu externe, aby mohli zosúladiť pracovné povinnosti so školou.

Ako nám prezradil jeden študent: „Pokračovať chcem externe v magisterskom štúdiu. Pracujem v marketingovej agentúre, v ktorej chcem ostať a pracovať súčasne aj na vlastných projektoch.” Ďalší študent prezradil, že chce ostať študovať kvôli príležitostiam, ktoré fakulta ponúka v rámci zahraničných pobytov programu Erasmus.

absolventi FMK
Plány budúcich bakalárov. Zdroj: Monika Krajčiová

Hľadať prácu po bakalárskych štátnych skúškach si plánuje 6 % študentov. Naďalej pokračovať v súčasnom zamestnaní chcú 4 % respondentov. Nezamestnať sa ani nepokračovať v štúdiu plánujú len 2 % študentov. Z prieskumu sme zistili veľmi rozdielne plány medzi prvým a druhým stupňom.

Ani jeden z respondentov neuvažuje o doktorandskom štúdiu.

Budúci absolventi FMK na magisterskom štúdiu chcú viac pracovať. Hľadať prácu si bude 47 % študentov. Ostať pracovať v súčasnom zamestnaní chce 33 % budúcich magistrov. Pre ďalšie plány sa nerozhodlo 10 % a predĺžiť prázdniny si chce 7 % respondentov. Medzi ďalšie plány budúcich absolventov FMK patrí aj účasť na zahraničných stážach. Zaujímavosťou je, že ani jeden z našich respondentov neuvažuje o doktorandskom štúdiu.

plány FMK
Plány budúcich magistrov. Zdroj: Monika Krajčiová

Prieskum sme uskutočnili na prelome marca a apríla. Vybrali sme 750 študentov, ktorí sú budúci absolventi FMK. Z ich celkového počtu sme si vypočítali vzorku potrebnú na zovšeobecnenie výsledkov. Chybovosť sme si určili na 9 % a vzali sme do úvahy niekoľko faktorov. Od študentov sme celkovo získali 108 odpovedí.

Ako nám odporučila Lucia Štoderová zo študijného oddelenia: „Do štátnic ešte niekoľko študentov štúdium zanechá, preruší, budú zo štúdia vylúčení, prípadne sa na štátne skúšky neprihlásia.” Na záver taktiež dodala, že nie všetci študenti štátne skúšky zároveň absolvujú úspešne.

Prečítajte si viac o absolventoch FMK.