Názory pedagógov a študentov sa rôznia. Niektorým skúšky online vyhovujú, iní strácajú motiváciu učiť sa.

Záverečné hodnotenia sú neodmysliteľnou súčasťou ukončenia semestra na vysokej škole. Keďže štúdium je v súčasnosti dištančné, aj celé skúškové obdobie počas zimy bude v online priestore. Univerzita sv. Cyrila a Metoda taktiež sprístupnila balíky Adobe a Office, ktoré majú študentom pomôcť pri výučbe z domu.

Ukončenie semestra zväčša znamená písomný test, ústnu odpoveď alebo praktický výstup. V závislosti od predmetu pedagógovia spôsoby testovania tiež kombinujú. Informácie o priebehu štúdia sa zaznamenávajú do systému AIS.

Na stránke školy je pre nekončiacich študentov zverejnený rozpis skúškového obdobia počas zimného semestra od 4. januára do 13. februára 2021. Končiaci študenti majú skúšky od 30. novembra do 17. decembra 2020.

fmk ais
Každý študent sa prihlasuje na termíny záverečných skúšok do systému povinne. Zdroj: ais2.ucm.sk

V študijnom poriadku UCM je napísané, že termíny záverečného hodnotenia zverejňujú katedry najneskôr 14 dní pred ukončením výučby v príslušnom semestri v akademickom informačnom systéme (AIS). Taktiež je v legislatíve uvedené, že študent má právo z každého predmetu na dva opravné termíny v rámci obdobia skúšok príslušného akademického roka.

Opýtali sme sa študentov, ako vnímajú skúšky online. Väčšina z nich zastáva rovnaké stanovisko ako prváčka magisterského stupňa Daniela. Hovorí: „Vyhovuje mi to, aspoň sa učíme z pohodlia domova a nemusíme ráno potme nikam cestovať, prípadne sa presúvať z jednej budovy do druhej.“

Rozdielny názor vyjadril študent Rudolf: Online skúškové mi osobne nevyhovuje, pretože oveľa ťažšie nachádzam motiváciu do učenia. Budem to musieť dohnať pred štátnicami.“ Dopĺňa, že pri záverečnom hodnotení povinných predmetov by uvítal skôr test, naopak v kabinetoch praktický výstup.

Zmenia sa podmienky na ukončenie semestra?

Vo väčšine prípadov ostanú požiadavky pedagógov rovnaké. Viacerých z nich sme sa opýtali, či dôjde k určitým rozdielom oproti minulému akademickému roku. „Som vyznávačom priebežného hodnotenia aj počas klasickej výučby, takže u mňa zostáva všetko po starom,“ tvrdí Lucia Škripcová, ktorá vedie prevažne voliteľné predmety súvisiace s fotografiou.

Zuzana Kvetanová, jedna z vyučujúcich predmetu Žurnalistické žánre I. a II., pripomína: „Jediným rozdielom je, že študenti nemusia odovzdávať seminárnu prácu v tlačenej forme. Pravdepodobne ju budú nahrávať na Google Drive vo formáte PDF.“ 

skúšky online
Študenti sa tento rok spoločne na skúške v aule J. Matúša nestretnú. Zdroj: facebook.com/UCM

Sú aj predmety, kde nastane menšia zmena. „Na niektorých predmetoch som zmenila formu skúšky z ústnej na písomnú, inak podmienky zostávajú rovnaké. Celkovo bude skúšanie neosobné – len prostredníctvom informačno-komunikačných technológií,“ hovorí doktorka Vladimíra Hladíková, ktorá vedie viacero teoretických predmetov, napríklad Estetiku.

Onlinovému testu sa niektorí vyhnú

Jednotlivé predmety sa svojim teoretickým či praktickým charakterom rôznia. Na ukončenie viacerých z nich nie je potrebné napísať test, ale odovzdať seminárnu prácu či iné zadanie. „Komplexné hodnotenie je zložené z čiastkových úloh a záverečnej úlohy. Všetko sú to praktické práce s následnou spätnou väzbou,“ hovorí Marek Šimončič, ktorý vedie kabinet televíznej tvorby.

Študenti, ktorí si zvolili rozhlas, sa v zimnom semestri venujú teoretickej časti. Praktické skúsenosti nadobúdajú až v letnom semestri. „Pri predmete mediálny ateliér – rozhlas je výstupom test. Tí, ktorí si zapísali prácu v rádiu, sú hodnotení individuálne, napríklad moderátori za nahrávky, webredaktori za onlinové články,“ hovorí doktorand Miroslav Kapec.

Podľa doktorky Lucie Škripcovej je didaktický test nutný v prípade povinných predmetov. Pri ich ukončení by študenti mali ovládať terminologické vymedzenia, najmä kvôli štátniciam.

Na jej hodinách preferuje skôr praktické výstupy. „Takmer na všetkých predmetoch mám priebežné hodnotenie. Študenti dostávajú zadania primárne počas semestra. Cez skúškové si už len spočítame body za všetky zadania a zapíšeme známky,“ vysvetľuje.

skúšky online
Niektoré seminárne práce nahrávajú študenti do FMK archívu. Zdroj: archiv.fmk.sk

Dá sa zabrániť podvádzaniu na onlinových skúškach?

Počas dištančnej výučby je náročnejšie zabezpečiť objektívne skúšanie. „Podvádzanie študentov na onlinových testoch je jedným z hlavných úskalí vyučovania domu,“ hovorí doktorka Kvetanová. Dodala však, že tomu dokážu čiastočne predísť.

Uvádza dva hlavné spôsoby. Prvým je voľba prakticky orientovaných otázok. Študenti v nich musia aplikovať teóriu do praxe. Druhý spôsob je zníženie časového limitu na vykonanie samotného testu. Poskytnutý čas však musia prispôsobiť počtu a charakteru otázok.

Doktorka Hladíková tvrdí, že „anonymita“ internetu a to, že „pedagóg ma nevidí“, môže lákať študentov správať sa neeticky. Taktiež poznamenala: „Kto chce, podvádzať bude. Rizikom onlinového skúšania je, že korektný priebeh skúšky sa nedá dokonale odkontrolovať, avšak poznáme mechanizmy, ako toto riziko eliminovať.“ 

Podľa jej slov sa študenti učia v prvom rade pre seba a svoju budúcnosť. Prípadné zjednodušenia počas testovania by sa im v budúcnosti mohli vrátiť. Pred a počas skúškového obdobia treba sledovať stránku školy, kde si študenti nájdu informácie o novinkách a aktualitách, ktoré sa týkajú jednotlivých termínov či harmonogramu štúdia. K dispozícii sú aj obidve univerzitné knižnice.