V roku 2018 prešiel zákon o vysokých školách novelou. Vznikla tak nová inštitúcia, ktorá sa zaoberá akreditáciou na vysokých školách. Čo je úlohou agentúry a aké sú štandardy akreditácií, ktoré prišli do platnosti len tento rok?

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) vznikla ako nová verejnoprávna inštitúcia len v roku 2018. Dovtedy samostatná inštitúcia na externé zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania neexistovala. Jej predchodcom bola Akreditačná komisia, ktorá fungovala ako poradný orgán vlády SR. Jej úlohou bolo sledovanie, posudzovanie a nezávisle hodnotenie kvality vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl. Každé dva roky predkladala správu o svojej činnosti na rokovanie vlády SR. Avšak činnosť komisie bola ukončená 31. decembra 2019 po tom, čo do činnosti vstúpila SAAVŠ.

Zriadenie SAAVŠ a jej úlohy

SAAVŠ bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania ako právnická osoba so sídlom v Bratislave. Podľa tohto zákona je úlohou agentúry, okrem iného, vydávať štandardy a metodiku na ich vyhodnocovanie, ktoré zverejňuje aj na webovej stránke. Na základe dohľadu nad plnením štandardov agentúra rozhoduje o ich súlade s vnútorným systémom, udelení akreditácie študijného programu, habilitačného alebo inauguračného konania. Po udelení akreditácie vykonáva zápis schválených študijných odborov a študijných programov do registra. V neposlednom rade pomáha Ministerstvu školstva s návrhmi týkajúcich sa vysokého školstva a poskytuje podnety na úpravu štandardov.

Poslaním agentúry je prostredníctvom jej úloh prispievať k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike v súlade s Európskymi štandardmi pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015). Agentúra má poskytovať zrkadlo kvality vysokým školám, rozhodovať o udelení príslušných akreditácií v zmysle zákona, ako aj posudzovať žiadosti vysokých škôl. Zároveň prebrala po doterajšej Akreditačnej komisii rozhodovaciu právomoc ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Agentúra
Novovzniknutá inštitúcia na externé zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania nahradila Akreditačnú komisiu. Zdroj: facebook.com/SAAVS.sk

Zloženie SAAVŠ

Orgánmi agentúry sú predseda výkonnej rady, podpredseda výkonnej rady, výkonná rada, odvolacia komisia, kontrolór a vedúci kancelárie. Predsedom výkonnej rady je prof. Ing. Robert Redhammer, CSc. a podpredsedom je prof. RNDr. René Matlovič, PhD. Deviatich členov rady, vrátane predsedu a podpredsedu, vymenúva minister školstva – dvoch členov na návrh Rady vysokých škôl, dvoch členov na návrh Slovenskej rektorskej konferencie, dvoch členov na návrh Študentskej rady vysokých škôl a dvoch členov na návrh zástupcov zamestnávateľov; deviatym členom je predseda, ktorého vymenúva minister na základe výsledkov výberového konania na funkciu predsedu.

Funkčné obdobie výkonnej rady je 6 rokov. Odvolacia komisia má päť členov a jej funkčné obdobie je 4 roky. Kontrolórom agentúry je Ing. Ivan Hargaš a jeho funkčné obdobie je takisto 4 roky. Vedúci kancelárie je vymenúvaný predsedom výkonnej rady a momentálne túto pozíciu zastáva Mgr. Zuzana Romančíková.

Profesie členov výkonnej rady SAAVŠ
prof. Ing. Robert Redhammer, CSc. – bývalý rektor Slovenskej technickej univerzity
prof. RNDr. René Matlovič, PhD. – bývalý rektor Prešovskej univerzity a bývalý dekan Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
prof. dr. MA Július Horváth, PhD. – profesor v odbore medzinárodné vzťahy a ekonomika
prof. RNDr. František Kačík, PhD. – profesor na Technickej univerzite vo Zvolene
Ing. Viliam Kupec, PhD. – štatutárny audítor
Mgr. art. Bálint Lovász – bývalý predseda Študentskej rady vysokých škôl
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. – univerzitný profesor v odbore všeobecná jazykoveda
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc. – garantka echokardiografie na Slovenskej zdravotníckej univerzite
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. – člen Rady pre spoločenské vedy na Trnavskej univerzite

Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

Jednou z úloh SAAVŠ je vydávanie štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú zverejnené aj na stránke agentúry. Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania je konzistentne previazaný súbor politík (zámerne zostavených súborov princípov), štruktúr (kolektívnych orgánov, útvarov inštitúcie, zmluvných partnerov a pod.) a procesov, prostredníctvom ktorého vysoká škola zabezpečuje a rozvíja kvalitu napĺňania svojho poslania v oblasti vysokoškolského vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich činností.

Poslaním agentúry je prostredníctvom jej úloh prispievať k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania v SR v súlade s Európskymi štandardmi.

Základným princípom je prijatie primárnej zodpovednosti vysokej školy za kvalitu poskytovaného vzdelávania na všetkých súčastiach vysokej školy, na všetkých úrovniach a vo všetkých aspektoch. Vysoká škola má jasne vymedzené poslanie a jasne určené strategické ciele z hľadiska ňou uskutočňovaných vzdelávacích činností, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít.

Vnútorný systém vysokých škôl

Vnútorný systém obsahuje vymedzenie právomoci, pôsobnosti a zodpovednosti jednotlivých štruktúr, vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán za zabezpečenie kvality. Jeho súčasťou sú aj samotní študenti. Systém zabezpečuje ochranu proti diskriminácii ako aj ochranu práv študentov a zamestnancov. Vysoká škola zapája študentov do zabezpečenia kvality tým, že ich podnety rieši transparentne a nezaťažuje ich neodôvodnenou byrokraciou. Zabezpečuje tak kontinuálne zlepšovanie kvality, dodržiavanie predpisov vysokej školy, akademickej etiky a vedeckej celistvosti.

Európske štandardy vznikajú v rámci medzinárodnej spolupráce 48 krajín v programe EHEA. Zdroj: eurashe.eu

Štandardy akreditačnej agentúry vstúpili do platnosti 2. júla 2020. Zdroj: facebook.com/SAAVS.skVnútorný systém sa zameriava na každý aspekt vysokoškolského vzdelávania. Politiky, štruktúry a procesy sú uplatňované v oblastiach, ktoré sú bližšie špecifikované Slovenskou akreditačnou agentúrou v Štandardoch pre študijný program. Súčasťou vnútorného systému sú nasledujúce oblasti:

 • vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov;
 • učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta;
 • prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov;
 • učitelia;
 • zdroje na zabezpečenie štúdia a podporu študentov;
 • zhromažďovanie a spracovanie informácií;
 • zverejňovanie informácií;
 • priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných programov;
 • pravidelné externé zabezpečovanie kvality.

Štandardy pre študijný program

Štandardy pre študijný program predstavujú súbor požiadaviek, ktoré vysoká škola musí splniť, aby jej bola udelená akreditácia študijného programu a agentúra môže rozhodnúť o oprávnení vysokej školy vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy v danom študijnom odbore a stupni. Zaoberajú sa 9 oblasťami. Štandardy SAAVŠ vstúpili do platnosti 2. júla 2020.

Základným princípom je prijatie primárnej zodpovednosti vysokej školy za kvalitu poskytovaného vzdelávania.

Prvou oblasťou je návrh nového študijného programu, návrh úpravy študijného programu a schvaľovanie študijného programu. Špecifikuje najmä úroveň kvalifikácie, profil absolventa, obsah profilových študijných predmetov a štandardnú dĺžku štúdia. Zaručuje v zmysle demokratického systému nezávislé, nezaujaté, objektívne, odborne fundované a spravodlivé schválenie študijného programu.

Druhou oblasťou je učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta. Štandardy zdôrazňujú rešpektovanie rozmanitosti študentov a ich potrieb, ako aj vzájomný rešpekt a úctu vo vzťahu učiteľ – žiak. Metódy a kritéria učenia, vyučovanie a hodnotenia majú byť vopred stanovené a voľne dostupné pre študentov.

Štandardy akreditačnej agentúry vstúpili do platnosti 2. júla 2020. Zdroj: facebook.com/SAAVS.sk

Treťou oblasťou je prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov. Štandardy opäť zdôrazňujú ľahko prístupné požiadavky na uchádzačov a spravodlivé prijímacie konanie. Priebeh štúdia má prebiehať v súlade s prevenciou plagiátorstva. Ukončenie študijného programu potvrdzuje vysoká škola udelením akademického titulu a vydaním vysokoškolského diplomu s dodatkom.

Štvrtou oblasťou sú učitelia študijného programu. Učitelia musia spĺňať kritéria odbornej kvalifikácie, a to najmä pri profilových predmetoch – byť vo funkcii profesora alebo docenta. Jeden učiteľ nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu. Školitelia záverečných prác musia vykonávať aktívnu tvorivú činnosť.

Ďalšie oblasti aj o podpore študentov

Piatou oblasťou je tvorivá činnosť vysokej školy. Tvorivá činnosť sa preukazuje prostredníctvom výstupov učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety. Za každého učiteľa sa vyberie 5 výstupov, z toho 2 nesmú byť staršie ako 6 rokov. Spolu škola musí predložiť 25 výstupov, ktoré sú zaznamenané v bibliometrických a citačných databázach. Úroveň tvorivej činnosti je priamo úmerná stupňu študijného programu:

 • prvý stupeň – národne uznávaná úroveň
 • druhý stupeň – medzinárodne uznávaná úroveň
 • tretí stupeň – významná medzinárodná úroveň

Šiestou oblasťou sú zdroje na zabezpečenie študijného programu a podporu študentov. Zdrojmi sa rozumejú priestory (učebne, posluchárne, knižnica), materiály (prístup k študijnej literatúre), technológie a informačné technológie, ako aj prístup k nim.

Zhromažďovanie a spracovanie informácií a zverejňovanie informácií o študijnom programe sú siedmou a ôsmou oblasťou. Tieto dve oblasti spolu úzko súvisia. Vysoká škola zbiera a analyzuje informácie, ktoré sú následne zverejnené a voľne dostupné pre študentov či uchádzačov o štúdium.

Poslednou, deviatou oblasťou je priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijného programu. Vzťahuje sa na hodnotenie vysokou školou, ako aj študentmi. Tí majú možnosť sa aspoň raz ročne prostredníctvom anonymného dotazníka vyjadriť o kvalite výučby a o učiteľoch študijného programu.

Do vedeckej činnosti vysokých škôl sa spadá aj organizovanie konferencií, akou je napr. Quo Vadis. Zdroj: facebook.com/FMK.UCM

Štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie

Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov predstavujú súbor požiadaviek, ktoré vysoká škola musí splniť, aby jej bola udelená akreditácia habilitačného konania a inauguračného konania. Zaoberajú sa 7 oblasťami. Štandardy vydané SAAVŠ vstúpili do platnosti 2. júla 2020.

Prvou oblasťou je vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania. Vymedzenie vychádza z názvu a obsahu odboru.

Druhou oblasťou je úroveň vzdelávania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania. Na ich vykonávanie je potrebné uskutočňovať študijný program tretieho stupňa.

Študenti majú možnosť sa aspoň raz ročne prostredníctvom anonymného dotazníka vyjadriť o kvalite výučby a o učiteľoch študijného programu.

Treťou oblasťou je personálne zabezpečenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania. Na zabezpečenie kvality odboru dohliada skupina 5 vedecky pôsobiacich osôb. V skupine musia pôsobiť aspoň dvaja vo funkcii profesor a dvaja vo funkcii docent.

Štvrtou oblasťou je úroveň tvorivej činnosti v odbore habilitačného konania a inauguračného konania a úroveň kultúry kvality vysokej školy. Vysoká škola musí uskutočňovať dlhodobú a sústavnú tvorivú činnosť na medzinárodnej úrovni. Tvorivá činnosť sa preukazuje prostredníctvom výstupov učiteľov zabezpečujúcich kvalitu odboru. Za každého učiteľa sa vyberie 5 výstupov, z toho 2 nesmú byť staršie ako 6 rokov. Spolu škola musí predložiť 25 výstupov, ktoré sú zaznamenané v bibliometrických a citačných databázach.

Docentom či profesorom až po splnení kritérií

Piatou oblasťou je úroveň kritérií vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent. Kritériami sú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, vedecké a pedagogické pôsobenie. Prax vo vedeckom pôsobení sa nadobúda účasťou na výskumnej činnosti a vydávaním vedeckých prác. Prax v pedagogickom pôsobení sa nadobúda vedením prednášok, seminárov, hodnotení študentov a pod. V závere musí byť uchádzač uznaný za vedeckú osobnosť preukázaním ohlasov na publikované vedecké práce.

Toto leto sa ešte konalo habilitačné konanie na FMK, v septembri bolo pozastavené do najbližšej akreditácie. Zdroj: facebook.com/FMK.UCM

Šiestou oblasťou je úroveň kritérií vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor. Kritériami sú získanie titulu „docent“, vedecké a pedagogické pôsobenie. Prax takisto nadobúda vedením prednášok. Avšak v oblasti vedeckého pôsobenia musí preukázať, že ovplyvnil vývin odboru. Štandardy definujú ukazovatele, a tými sú vedenie výskumných tímov, organizovanie vedeckých podujatí, vyškolenie aspoň jedného úspešne ukončeného doktoranda a vedenie aspoň ďalšieho doktoranda po dizertačnej skúške.

Poslednou, siedmou oblasťou sú pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania. Štandardmi pre konanie sú transparentnosť, nestrannosť, objektívnosť a odborná fundovanosť. Preukázané plagiátorstvo uchádzača je dôvodom na neudelenie titulu docent alebo titulu profesor.

SLOVNÍK POJMOV ZÁKONA č. 269/2018 Z.z.

štátny súhlas – udelenie súhlasu pôsobiť ako súkromná vysoká škola štandardy pre vnútorný systém – súbor požiadaviek na vnútorný systém a na spôsob jeho implementácie
štandardy pre študijný program, habilitačné konanie a inauguračné konanie – súbor požiadaviek, ktorých plnením je podmienené udelenie akreditácie študijného programu, akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania
metodika na vyhodnocovanie štandardov – súbor postupov, kritérií a ukazovateľov, ktorých prostredníctvom pracovné skupiny výkonnej rady agentúry a zamestnanci agentúry vyhodnocujú plnenie štandardov a opatrení na zabezpečenie súladu vnútorného systému alebo jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém
akreditácia študijného programu – oprávnenie uskutočňovať študijný program a udeľovať jeho absolventom zodpovedajúci akademický titul
akreditácia habilitačného konania a inauguračného konania – oprávnenie uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania
úprava študijného programu – doplnenie alebo vypustenie povinných predmetov alebo povinne voliteľných predmetov, zmena podmienok na riadne skončenie štúdia alebo úprava informačného listu povinného predmetu alebo povinne voliteľného predmetu okrem aktualizácie vyučujúceho, odporúčanej literatúry alebo hodnotenia predmetu

Zdroje: saavs.sk, slov-lex.sk, minedu.sk