Pre zmeny v zákone študenti bakalárskeho štúdia nebudú môcť doštudovať. Internetom koluje petícia v ktorej žiadajú doštudovať to, čo začali.

Odobratie akreditácií sa týka celkom dvadsiatich študijných programov na siedmich slovenských univerzitách. Zrušenie študijného programu nastáva v prípade, že vysoká škola vyhodnotí, že nie je šanca na jeho záchranu. Po vyhodnoteniach situácie nastáva dočasný útlm napríklad študijných programov pedagogických fakúlt. Sú nimi učiteľstvo anglického a nemeckého jazyka, učiteľstvo hudby, výtvarná edukácia, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, spolu s psychologickým a kariérnym poradenstvom pre jednotlivcov s postihnutím.

Nové štandardy a dva roky na nápravu 

Od 1. septembra 2020 platia nové štandardy, ktoré vysoká škola musí spĺňať. Problémy boli najmä s garantmi, ktorí neboli odborníkmi v odbore študijného programu.  Garanti tiež nemali dostatočnú vedecko-tvorivú činnosť a mali nedostatočné medzinárodné uznanie výsledkov ich práce.

Na nápravu majú presne dva roky.  Keď to urobia skôr, oznámia agentúre, že zosúladili vnútorné predpisy so štandardami. Od tohto momentu musia všetky pravidlá bežať v súlade s nimi a my ich budeme posudzovať podľa nich,“ poznamenal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Novela zákona priniesla zmeny

Vysoká škola teda musí zosúladiť svoje vnútorné predpisy so štandardami a so zákonom. Pôvodne mala čas na požiadanie o posúdenie súladu do decembra 2024. Po prijatí novely zákona sa však tento čas mení do konca roka 2022.

Pre bakalárov to znamená, že nebudú môcť doštudovať. Vzniknutá situácia zasahuje aj do magisterského štúdia. Takisto im nebude umožnené ukončiť štúdium.

studentska-peticia
Internetom koluje ďalšia študentská petícia. Tentoraz od vysokoškolákov. Zdroj: Unsplash.com/Brooke Cagle

Hlas študentov

Nie to prvýkrát, kedy sa ozýva hlas študentov. Podobná študentská petícia vznikla začiatkom tohto roku ohľadne maturít. Maturanti žiadali ich zrušenie, vzhľadom na situáciu spojenú s koronavírusom. Vtedy neuspeli. Nakoniec sa ale tento rok maturity predsa len konať nebudú.

Tentokrát sa situácia týka vysokoškolákov. Rozhodli sa preto založiť petíciu. Aktuálne má takmer 3000 podpisov. „Prosíme, v mene všetkých študentov, ktorých sa táto zmena dotýka, aby nám bolo umožnené doštudovať to, čo sme začali. Žiadame, aby tieto zmeny začali platiť až od roku 2024, ako bolo v pôvodnom návrhu.

Ministerstvo sa zatiaľ nevyjadrilo

Na petíciu zatiaľ Ministerstvo nereagovalo. Lucia Sulčanová a Zuzana Ševečková, ktoré si petíciu zobrali pod svoju správu (poverila ich autorka petície, pozn. redakcie), aktuálne čakajú, ako sa k tomu kompetentní postavia. Potom budú realizovať ďalšie kroky, nerady by sa však unáhlili. „V podporu však veríme, nakoľko my, študenti, sme presvedčení, že žiadame správnu a rozumnú vec. Máme podporu aj od profesorov a širšieho okolia,“ uviedli.