Trojdňové zasadnutie v Jasnej prinieslo do študentskej diskusie viacero noviniek a zásadných otázok. Pravdepodobne najdôležitejším bodom prvého dňa bolo zasadanie s členmi akreditačnej komisie Máriou Holickou a Jozefom Jarabom. Tí informovali zástupcov študentov o postupe akreditácie a prezradili, že v dohľadnom čase budú univerzity kontrolované priamo počas vyučovania. „Akreditačná komisia tak bude môcť posúdiť či vyučujúci dodržiavajú výukový čas, a tiež bude oslovovať s otázkou spokojnosti aj samotných študentov,“ doplnil Peter Čeliga a dodal, že študenti prišli s návrhom, aby komisia neoslovovala prvákov, nakoľko sú na škole noví. Naši zástupcovia taktiež apelovali na to, aby akreditačná komisia prihliadala aj na aktivity študentov v rámci univerzity. „Do akej miery tento aspekt zohľadnia, však uvidíme až v samotnom výsledku akreditácie, pretože prioritou číslo jeden je veda,“ dodáva Čeliga. Študenti – politici tiež riešili problematiku odvodov. „ŠRVŠ aj naďalej rokuje s ministerstvom o zvýšení čiastky odvodového zaťaženia. Preto je v obehu dotazník, ktorý sa týka pracovných skúseností študentov. Je dôležité, aby ho vyplnilo čo najviac ľudí, ak chceme získať dostatok reprezentatívnych údajov,“ prezradila Eva Kukurová. Štvorica z UCM-ky sa prvý decembrový víkend začlenila aj do jednotlivých pracovných sekcií ŠRVŠ, ktorých úlohou je prerozdeliť úlohy a kompetencie do menších skupín. Všetkých sekcií je deväť a na čele každej stojí tajomník, ktorý podlieha predsedovi ŠRVŠ. Peter Čeliga hodnotí premiéru na valnom zhromaždení pozitívne, pretože všetci účastníci z UCM sa aktívne zapojili do diskusie a podali až tri podnety na zmenu: návrh na natáčanie a zdieľanie príspevkov, návrh na diskusiu v rámci stránky srvs.sk a návrh na aktívne zapájanie sa študentov počas zasadania VZ prostredníctvom internetu. Zasadnutia valného zhromaždenia ŠRVŠ sa konajú štyrikrát do roka už 15 rokov. Ďalšie stretnutie študentských rád je naplánované koncom februára 2014.

Sekcia práce s verejnosťou
Stará sa o PR na našej univerzite prostredníctvom webov či školských médií. Hlavným cieľom je, aby študenti vedeli, že sa majú v určitých otázkach na koho obrátiť. Zástupcovia komunikujú aj s ministerstvom školstva, sociálnych vecí a rodiny.

Naši zástupcovia:
Eva Kukurová: eva.kukurova.svk@gmail.com
Matej Martovič: m.martovic@gmail.com

Sekcia sociálnych záležitostí
Táto sekcia sa týka sociálnych problémov študentov. V súčasnosti sa zaoberajú napríklad zvyšovaním kvality študentských domov a jedální. Plánujú založiť web s databázou týchto zariadení, ktoré by hodnotili samotní študenti. Tiež sa snažia o to, aby ISIC ako medzinárodný preukaz platil vo všetkých krajinách. Tiež by radi pre študentov uplatnili ich status, teda aby sa po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia nemuseli zapisovať na úradoch práce.

Náš zástupca:
Alžbeta Laučeková:
alaucekova@gmail.com

Sekcia akademických záležitostí
Stará sa o záležitosti spojené so samotným študentom. Pomáha mu, keď nedokáže sám niečo vybaviť. V Jasnej táto sekcia riešila predovšetkým definíciu ideálneho študenta a spôsoby, ako takého študenta získať. Tiež schvaľuje etický kódex VŠ, v ktorom je zahrnuté napríklad vystupovanie politikov na školách pred voľbami.
Náš zástupca:
Peter Čeliga:
peter.celiga@gmail.com