Láka ťa doktorandské štúdium? Môžeš dostať až 940 € mesačne, s lístkom na vlak zadarmo sa však rozlúč.

Každá škola má vlastný systém fungovania, a to platí aj pre doktorandské štúdium. Rozdiely medzi univerzitami sa týkajú najmä počtu doktorandov či ich foriem štúdia (denná alebo externá). Na jednej škole sa nachádza podľa nášho prieskumu približne 20 až 60 doktorandov. Niektorí vyučujú od prvého ročníka, iní pracujú iba na svojej publikačnej činnosti.

Doktorandi nedovolenkujú

Podobne ako bežní študenti, aj doktorandi majú isté práva a povinnosti. Niektoré z nich platia rovnako pre všetky školy. Doktorandi sa so súhlasom svojho školiteľa zúčastňujú na výskumnej a inej tvorivej činnosti. V rámci svojho doktorandského programu môžu študovať aj na inej fakulte, vysokej škole či univerzite, a to buď na Slovensku, alebo v zahraničí.

„Systém vysokého školstva je aktuálne v tomto smere dosť obmedzujúci. Doktorandom sa štipendium a čas strávený štúdiom neráta do odpracovaných rokov či dôchodku, prípadne materskej,“ poznamenala doktorandka Petra z Katedry politológie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka.

Každý doktorand má individuálny plán, ktorý musí dodržiavať. Škola teda vo svojich smerniciach určuje počet hodín a dní, ktoré má doktorand „odpracovať“ (napríklad smernica upravujúca organizáciu doktorandského štúdia na FMK UCM v Trnave). Títo študenti sa teda musia zdržiavať v priestoroch školy v určenom čase. Podmienky stanovené rôznymi univerzitami a vysokými školami sa líšia. Môže to byť napríklad 37,5 hodiny za týždeň alebo minimálne tri pracovné dni po šesť hodín.

Doktoranské štúdium. Zdroj: freepik.com
Podmienky pre doktorandov sa na každej škole líšia. Zdroj: freepik.com

Píšu, učia, organizujú

Najdôležitejšou povinnosťou doktoranda je vykonávať publikačnú a pedagogickú činnosť. Prednášať či viesť praktické cvičenia by mali v rozsahu maximálne štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok.

Toto odporúčanie však nie je podmienkou. Výnimky sa nájdu najmä medzi prvákmi, ktorí na začiatku doktorandského štúdia vôbec nevyučujú. Závisí to aj od celkového počtu pedagógov a doktorandov v škole. Niektorí však vyučujú viac ako štyri hodiny za týždeň a externých študentov učia aj v sobotu.

Doktorand Juraj z Materiálovotechnologickej fakulty STU so študijným programom integrovaná bezpečnosť zatiaľ neučí. Hovorí: „Momentálne sa podieľam iba na výskume, pretože počet študentov nie je vysoký, ale v prípade potreby suplovania cvičení som k dispozícii. V ďalších semestroch, samozrejme, počítam s tým, že budem vyučovať.“

Doktorandi sa podieľajú aj na propagačných činnostiach školy v rámci snahy o získanie nových študentov, napríklad prostredníctvom praktických workshopov. Zúčastňujú sa na vedeckých konferenciách či veľtrhoch škôl a zapájajú sa do organizácie univerzitných a fakultných podujatí. Taktiež sú školiteľmi bakalárskych prác študentov. Doktorandi sa venujú aj písaniu projektov.

Majú to doktorandi ľahké? Zdroj: freepik.com
Doktorand môže zarobiť až 940 € mesačne. Zdroj: freepik.com

Medzi najznámejšie patria KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra) a VEGA  (Vedecká grantová agentúra). Sú to vnútorné grantové systémy zamerané na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, vedy, výskumu a športu na Slovensku.

Doktorand zarobí viac ako pedagóg

Doktorand v dennej forme štúdia počas štandardnej doby trvania (3 – 4 roky) začne poberať štipendium po zápise. Na každej škole je to rovnako. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

  • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 €;
  • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 €.

Doktorandi majú vyšší plat ako väčšina učiteľov, resp. odborných asistentov na vysokých školách. Keďže dostávajú štipendium, sú oslobodení od daní a odvodov. Dôvodom môže byť tiež udržanie si šikovných študentov na slovenských školách. Doktorandské štúdium je „práca na plný úväzok“ a väčšinou sa nezlučuje s iným zamestnaním. Ak má doktorand ambíciu zároveň pracovať aj mimo školy, mal by si vybrať externú formu štúdia, ktorú si však platí sám.

Doktoranské štúdium. Zdroj: freepik.com
Doktorandi si predĺžia študentský život o tri až štyri roky. Zdroj: freepik.com

Podľa výročnej správy Ministerstva školstva SR navštevovalo za akademický rok 2018/2019 verejné vysoké školy a univerzity spolu 3 738 denných doktorandov. Ak vieme, že ich priemerné mesačné štipendium je približne 850 €, potom im štát za mesiac vyplatí spolu približne 3 170 000 €, ročne teda stoja štát viac ako 38 miliónov. Pre porovnanie, súkromné školy mali 33 denných a 318 externých doktorandov, na verejných školách bolo 2 428 externistov. Ich počet medziročne klesol celkovo o 238 študentov.

Lístok na vlak si musia kúpiť

Medzi ďalšie výhody doktorandského štúdia môžeme zaradiť participáciu na zaujímavých projektoch a podujatiach, priestor na realizáciu vlastných nápadov, a to nielen v rámci publikačnej činnosti či spolupráce s inými fakultami, univerzitami alebo firmami. S tým je spojené aj cestovanie do zahraničia za účelom podpory vzdelávania a odbornej prípravy. Mnohých láka tiež predĺženie si študentského života.

Doktorandské štúdium
Jednou z výhod doktorandského štúdia je predĺženie si študentského života. Zdroj: unsplash.com

Na druhej strane, za negatívum sa dá označiť chýbajúca pracovná prax. Väčšina zamestnávateľov totiž prihliada práve na roky praxe. Štipendium a ani čas strávený týmto štúdiom sa navyše neráta do odpracovaných rokov, teda do výšky dôchodku, prípadne materskej. Po dovŕšení 26 rokov života zaniká právo študenta na bezplatnú dopravu či iné výhody, ktoré bežní denní študenti využívajú.

„Dalo by sa povedať, že doktorand sa nachádza na pomyselnej hranici medzi bežným študentom a pedagogickým pracovníkom. Nie je to len o tom, že sa učím a píšem prácu, musím tiež publikovať a spĺňať svoj individuálny plán,“ hovorí doktorandka Jana z domovskej FMK UCM v Trnave.

Zdroj: doktorandi z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Fakulta masmediálnej komunikácie, študijný odbor marketingová komunikácia), Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (Katedra politológie), Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (fakulta ekonomiky a manažmentu) a Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave (študijný program integrovaná bezpečnosť)