Prečo sa fakulta rozhodla zmeniť štátnicové otázky pre študentov?
Z troch dôvodov. Otázky boli zastarané, najmä čo sa týka odporúčanej literatúry, viaceré témy sa prekrývali či opakovali, niektoré okruhy boli vystavané nejednoznačne či nezrozumiteľne, niektoré neboli aktuálne, iné chýbali. Cieľom bolo otázky a odporúčanú literatúru zaktualizovať, sprehľadniť a vyhnúť sa duplicite.

Komisie sa dlhodobo stretávali so skutočnosťou, že študenti síce vedia vychrliť naučené definície a poučky, ale tam ich vedomosti končili. Ak mali aplikovať teoretické poznatky na konkrétny príklad z praxe, zostávali často bezradní. Okrem toho často študenti nevedeli premýšľať v súvislostiach. Cieľom bolo primäť  študentov logicky uvažovať a premýšľať v súvislostiach.

Zistili sme, že drvivá väčšina študentov nepracuje s vlastnými poznámkami a primárnymi literárnymi zdrojmi, ale s vypracovanými odpoveďami na otázky. Dostali sa ku mne na stôl. Väčšina otázok bola vypracovaná povrchne, lajdácky, nepresne či dokonca nepravdivo. Študenti potom na skúške vyzerali ako totálni hlupáci. Dokonca som mala možnosť pozrieť si aj tzv. „light verziu“. Tá rozhodla. Cieľom bolo študentov prinútiť, aby sa učili z dôveryhodných zdrojov. Najmä preto, aby nerobili hanbu sebe, ani dobrému menu školy.

Dana Petranová

Budú sa pravidelne meniť aj v budúcnosti napríklad v 5 ročných intervaloch?
Okruhy otázok sa budú meniť v súvislosti s vývojom doby a zmenami, ktoré teória či prax prinesie. Ako často sa budú meniť, závisí od dynamiky vývoja, nie od presne stanovených časových intervalov. Určite to ale nebude každý rok. Tiež to závisí od toho, ako skoro vznikne súbor nových vypracovaných bludných odpovedí a kedy  ich začnú študenti pred komisiami prezentovať.

Kto pripravoval nové štátnicové otázky?
Ku každému štátnicovému predmetu sme vytvorili kvalifikovaný tím pracovníkov z katedry, ktorá predmet zastrešuje. Členmi tímu boli naši pedagógovia, ktorí sú v danej oblasti výborne odborne zorientovaní a vyučujú predmety, ktoré sa čiastočne alebo úplne prekrývajú s obsahom štátnej skúšky.

Pokryjú  nové otázky učivo študentov, ktoré sa doteraz učili?
Okruhy predmetov štátnych skúšok tvorili aj učitelia. Čerpali z toho, čo na hodinách odučia a z literatúry, ktorá je k štátniciam odporúčaná.  Treba mať však na pamäti, že škola dáva základ. Naučí vás teóriu, prípadne doplní ukážky z praxe. Nezaručí automatický úspech v praxi ani na skúškach. Štátna skúška má byť diskusiou na vysokej odbornej úrovni, s využitím samostatného, analytického a kritického myslenia, nie len zreferovaním naučených fráz a poučiek.