Erik Urc z Fakulty sociálnych vied sa počas doktorandského štúdia stal prvým študentským ombudsmanom nielen na UCM, ale aj na celom Slovensku. Teraz na fakulte pôsobí ako prodekan pre rozvoj. V rozhovore nám opísal, ako vyzeral jeho rok vo funkcii a čo študentov trápi najviac.

FSV UCM je prvá fakulta na Slovensku, ktorá zaviedla inštitút študentského ombudsmana. Ide teda o celkom jedinečný projekt. Kto prišiel ako prvý s myšlienkou zrealizovať tento nápad?

Je pravda, že náš projekt bol aj medializovaný. Tuším, že v roku 2015 vznikla iniciatíva založiť študentského ombudsmana pre celé Slovensko. Dlho sa s tým však bojovalo a nakoniec sa to nepodarilo. Na našej fakulte sme prví, ktorým sa podarilo zrealizovať niečo takéto.

Myšlienka vznikla prvotne u pána dekana (Peter Horváth – pozn. red.), ktorý keď kandidoval, tak mal víziu programu a chcel ju naplniť. Jedným z bodov bolo aj založenie inštitútu študentského ombudsmana. To čo sľuboval, tak aj dodržal. Hneď ako sa stal dekanom, tak ho zriadil.

Prečo ste sa ním nakoniec stali vy?

Pán dekan ma školil na doktorandskom štúdiu, takže ma poznal. Komunikovali sme jednak o práci, ale aj o živote na fakulte. Bol som tiež mentor pre mladších ľudí, ktorých som učil. Snažil som sa byť k nim bližšie. Pýtal som sa ich na záver prednášky, čo ich trápi a či majú problémy v škole. Vedel som, že mne ako študentovi by to pomohlo.

Snažil som sa motivovať a upokojovať všetkých študentov.

Administratívne problémy som konzultoval s pánom dekanom a s vedením. Spomenul som aj, že by sa zišlo, aby mal každý ročník mentora, niekoho z radu doktorandov na koho by sa mohli študenti obrátiť. Myslím si, že na môj návrh napadlo pánovi dekanovi zriadiť inštitút študentského ombudsmana. Všimol si, že s ním často komunikujem o problémoch študentov, tak som bol oslovený na túto pozíciu.

Ako prebiehal proces vytvárania tejto funkcie?

Prvotne bola moja funkcia zriadená narýchlo, všetko sa postupne upravovalo a až teraz máme ukotvenú a ucelenú podobu v štatúte fakulty. Návrh štatútu, kde sa opisuje postavenie študentského ombudsmana, som zhotovil ja. Pán dekan ho následne upravoval a nakoniec ho schválil akademický senát.

V článku Plus 7 dní sa spomína, že už počas dvoch týždňov ste stihli vyriešiť niekoľko sťažností. Ako často vám chodili podnety od študentov?

Sťažnosti chodili priebežne, ale boli tam intervaly. Najviac otázok a podnetov prišlo na začiatku semestra, a potom v priebehu skúškového. Počas prednáškového obdobia to nebolo také intenzívne, pretože sa študenti sústredili na učivo z prednášok a nemali veľa otázok.

S akými problémami študentov ste sa najčastejšie stretávali?

Na začiatku semestra ma najčastejšie študenti kontaktovali ohľadom poplatkov, napríklad keď študentovi príde v októbri poplatok za nadštandardnú dĺžku štúdia. Ďalej riešili, či si môžu podať žiadosť o individuálny harmonogram štúdia alebo prevzatie diplomov, keď si ho nestihli prevziať v stanovenej lehote. Objavovali sa prípady, kedy potrebovali uznať predmety a kontaktovali ma aj tí, ktorí si chceli podať prihlášku na fakultu.

Odpovedal som na každý email, neselektoval som nikoho, že ty nie si náš študent, tak tebe neodpíšem.

Počas skúškového obdobia študentov trápi úspešné zvládnutie skúšok. Tí sa na mňa obracali, keď si nevedeli dať rady s učivom, ktoré od nich vyučujúci vyžaduje. Tu som im veľmi nevedel pomôcť, pretože ide o sylaby. Konzultoval som však s vyučujúcimi, či sa môže pridať jeden termín skúšky navyše. Nakoniec im vyučujúci vyšiel v ústrety a dopísal ho.

Snažili ste sa ich aj nejako povzbudiť?

Áno. Pri skúškach ide väčšinou viac o stres. To bola aj väčšina prípadov neúspešne zvládnutej skúšky – študenti, ktorí sa skrátka vystresovali na poslednom termíne. Počul som aj od vyučujúceho, že niektorí študenti na ústnej skúške vytiahli otázku a hneď ju zložili. Snažil som sa motivovať a upokojovať všetkých študentov, ktorí sa na mňa obracali. Ale je to hlavne o nich a o tom, ako sa k tej skúške postavia.

Aké najzvláštnejšie podnety ste riešili ako ombudsman?

Mal som aj zopár situácií, kedy sa na mňa omylom obracali študenti stredných škôl. Snažil som sa pomôcť aj im. Nebolo to v desiatkach, ale prišli mi tak tri alebo štyri maily od študentov zo stredných škôl, kde ma oslovili, či im viem pomôcť.

Dal som im odporúčania a usmernil ich, že by tiež mali mať na škole koordinátora alebo podobne zodpovednú osobu. Odpovedal som na každý email, neselektoval som nikoho, že ty nie si náš študent, tak tebe neodpíšem. Pomohol som aj im.

Medializovaným bol prípad z marca tohto roku na VŠVU, kedy vyučujúci ponižoval svoje študentky. Zaznamenali ste podobne vážny prípad aj na FSV?

Takýto prípad sme našťastie nemuseli riešiť. Doposiaľ som nezachytil ani jednu sťažnosť na prístup vyučujúceho zo strany študentov. Na fakulte vyučujem predmet PR aktivity, ktorý je určený na komunikáciu a spätnú väzbu od študentov, a taktiež rozvíjanie imidžu našej fakulty.

Keď so študentmi komunikujem a dávam im na hodinách vypracovať SWOT analýzu, teda silné, slabé stránky, možnosti a ohrozenia našej fakulty. V silných stránkach opisujú práve prístup vyučujúcich. Ten je podľa mňa naozaj príkladný, pretože sa skutočne zaujímame o študentov, či nemajú nejaké ťažkosti a snažíme sa ich vypočuť.

Erik Urc verí, že iniciatíva študentského ombudsmana na FSV UCM inšpiruje aj ostatné univerzity na Slovensku. Zdroj: FSV/Kristína Marečková

Som rád, že sa nám to aj vracia. Keď sme mali výberové konanie do marketingového tímu, prihlásilo sa naozaj veľa ľudí. Na pohovoroch nám študenti rozprávali, že im záleží na tejto fakulte, pričom tu študujú už tretí alebo štvrtý rok a chcú, aby fakulta aj ich pričinením naďalej napredovala.

Ako by ste to ale riešili vy, keby ste sa dostali do podobnej situácie, kedy sa pedagóg správa k študentovi neeticky?

V tomto ohľade musí ombudsman zachovať absolútnu anonymitu študenta, ktorý sa môže obávať konfrontácie s daným vyučujúcim. Prípad by som následne komunikoval s vedením fakulty a posunul ho dekanovi, ktorý má právomoci riešiť takýto spor.

Zriadenie inštitútu študentského ombudsmana považujem za veľký krok vpred k zlepšeniu transparentnosti fakulty

Viac by som do tejto oblasti nevedel zasiahnuť. Študentský ombudsman je vždy len študent, ktorý nemá také vysoké kompetencie. Teraz je ním už aj iný doktorand, konkrétne Kamil Turčan, ktorého zvolili zo študentskej časti akademického senátu.

Aké študentské podujatia ste pomohli zorganizovať ako študentský ombudsman?

Študenti si veľmi pochvaľujú naše kvízy, ktoré organizujeme dvakrát za semester. Je o nich veľký záujem a behom jedného až dvoch dní máme zaplnenú kapacitu. Kvízy stále pomáham organizovať z mojej súčasnej pozície Prodekana pre rozvoj. Akcie sú aj pod záštitou vedenia fakulty, s ktorým aktívne komunikujeme. Teší ma, že môžeme takto spestriť študentský život a fakultu to zároveň nestojí veľa úsilia.

Ďalšia akcia je napríklad Študentský deň, ktorý organizujeme okolo dňa študentstva, čo je 17. novembra. Minulý rok mala akcia veľký úspech a prišli stovky študentov. Doobeda bol program zameraný na športové aktivity, poobede boli zase pripravené spoločenské hry v priestoroch fakulty. Večer sme Študentský deň zakončili spomínaným kvízom. Pre prvákov sme mali pripravenú aj exkurziu Trnavou, ktorej sa zúčastnil aj pán dekan.

Keď som so študentmi riešil SWOT analýzu fakulty, zistil som, že im chýbajú aj rôzne exkurzie. Preto sme na tento letný semester naplánovali aj exkurziu do Prahy. Chceme začať s mestami ako Praha či Budapešť a potom možno zahrnúť aj vzdialenejšie miesta.

Čo považujete za najdôležitejšie zmeny a zlepšenia, ktoré to prinieslo?

Zriadenie inštitútu študentského ombudsmana považujem za veľký krok vpred k zlepšeniu transparentnosti fakulty. Myslím si, že sa zlepšila hlavne komunikácia zo strany vedenia či pedagógov voči študentom.

ŠTUDENTSKÝ OMBUDSMAN
Za svoj výkon vo funkcii študentského ombudsmana získal Erik Urc ocenenie „Študentský líder“. Zdroj: fsvucm.sk

Pred jeho zriadením nebolo fakultné prostredie veľmi otvorené komunikácií. Vznikla síce iniciatíva „Na hodinku s dekanom“, kde sa študenti mohli otvorene porozprávať s dekanom, no tá sa veľmi neujala. Bola tam limitácia v tom, že študenti sa boja rovno komunikovať s takou autoritou ako je dekan. Tomu ja objektívne rozumiem.

Ako vás študenti hodnotili v tejto pozícií?

Na konci minulého akademického roka sme študentom dávali vyplniť dotazník, kde sa hodnotil aj študentský ombudsman. Hodnotenie vyšlo veľmi pozitívne a ani kolegovia mi nespomínali žiadne výhrady. Nemám spätnú väzbu o tom, že som mohol niečo zmeniť alebo zlepšiť ako ombudsman.

Máte informáciu o tom, že by sa zvažoval študentský ombudsman aj na iných fakultách UCM?

Nemám informáciu, že by sa plánoval zaviesť študentský ombudsman aj na iných fakultách UCM. Pán dekan mi však spomínal, že fakulty si veľmi chválili to, že niečo takéto vôbec existuje.

Určite by som však odporučil, aby študenti mali na fakulte možnosť sa niekomu vyspovedať. Iné fakulty to majú možno inak zariadené. Vy na FMK máte koordinátorov alebo doktorandov pre celé ročníky, ktorí fungujú na podobnom princípe.

A čo fakulty ďalších univerzít na Slovensku?

Inšpiráciu od nás chceli čerpať viaceré bratislavské univerzity. Písali mi mail, kde sa pýtali na rady a otázky ohľadom vytvárania tohto inštitútu. Je teda zjavné, že na základe našej iniciatívy sa ozývajú aj ďalšie fakulty.

Verím, že budeme inšpiráciou, postupne sa rozbehne efekt snehovej gule a keď sa pridajú oni, pridajú sa aj ďalšie fakulty. Môžeme očakávať, že v nasledujúcich mesiacoch bude viac študentských ombudsmanov aj na iných univerzitách. Potom bude študentský ombudsman prirodzenou súčasťou všetkých univerzít.

ERIK URC

Vyštudoval FSV UCM v Trnave vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelania v programe verejná správa. Počas akademického roka 2022/2023 pôsobil na FSV ako študentský ombudsman. V čase vymenovania bol predsedom študentskej časti fakultného akademického senátu. V súčasnosti na FSV zastáva pozíciu Prodekana pre rozvoj.