Tlačiareň Slovenská Grafia sa nachádza v Bratislave-Krasňanoch. Hneď po vstupe do budovy nás zaujal starodávny tlačiarenský stroj. Z úvah o tom, ako v tej dobe fungoval, nás vytrhol majster knihárne Marek. Stal sa naším sprievodcom po Grafii počas celého dňa.V úvode návštevy sme sa dozvedeli, že vnútorná štruktúra Grafie pozostáva z troch hlavných sekcií: oddelenia CTP, oddelenia tlače a knihárne. Prvé kroky teda viedli do oddelenia CTP, čo je anglická skratka pre Computer to Plate. Ide o centrum, kde sa prijímajú objednávky, na základe ktorých je vytvorený technologický postup. V ňom sa bližšie špecifikujú technické parametre ako typ tlače, počet a rozloženie strán, kvalita papiera, jeho rozmer, hrúbka a podobne. Pracovník CTP podľa tohto plánu skontroluje objednávku v počítači, či zodpovedá podmienkam a je vhodný do tlače.Pre lepšiu predstavivosť si uveďme príklad: Zákazník si chce dať vytlačiť reklamný leták. Objednávku zadáva podľa určitých pravidiel. Pokiaľ však do svojho letáku umiestni obrázok, ktorý je menší než je odporúčaná minimálna veľkosť a pracovník CTP to neskontroluje, vytlačený produkt bude nekvalitný, obrázky budú rozmazané a zákazník nespokojný.

Foto4
Rotačný stroj si papier odvíja z obrovského kotúča.

Stroje, samé stroje

Ak je daná objednávka v poriadku, pracovník CTP si vytlačí maketu celého produktu na posledné prekontrolovanie. Finálna podoba digitálnej objednávky sa cez vnútorný systém tlačiarne zasiela na ďalšie spracovanie, ktorého produktom je šablóna. Tá sa tvorí z hliníkových dosiek so svetlocitlivou vrstvou. Veľkosť šablóny závisí od tlačiarenského stroja, v ktorom sa bude produkt tlačiť. Na každý produkt sú ale potrebné štyri hliníkové dosky, každá z nich je neskôr umiestnená do jedného zo štyroch agregátov. Vyrobené šablóny putujú spolu s technologickým predpisom do oddelenia tlače, kde sú priradené ku konkrétnym tlačiarenským strojom. Z oddelenia, polygraficky nazývaného „prepress“, sme sa presunuli do oddelenia tlače, alebo ak chcete, „press“ oddelenia.

Každý stroj má svojho strojmajstra, ktorý dozerá na správny chod zariadenia.

To okrem iného pozostáva zo šiestich tlačiarenských strojov. Každý má iný výkon. Kým jeden dokáže vytlačiť maximálne 16 strán vo formáte A4, iný zvládne aj 72 strán. Preto sú jednotlivé objednávky starostlivo priraďované ku konkrétnym tlačiarenským strojom. Každý má svojho strojmajstra – hlavného obsluhujúceho. Ich úlohou je nastavenie tlačiarenského stroja na základe technologického predpisu a následný dozor nad samotným procesom tlače.

Schéma celého tlačiarenského stroja
Schéma celého tlačiarenského stroja

Len štyri farby

Podľa spôsobu, akým si stroj berie papier, ich rozdeľujeme na hárkové a rotačné. Hárkový stroj odoberá  jednotlivé narezané hárky papiera postupne. Tlačia sa na ňom zväčša titulky, obálky či tlačoviny najvyššej kvality. Na rotačnom stroji sa papier odvíja z niekoľkotonového navinutého kotúča. Oproti hárkovému je rýchlejší a schopný tlačiť obe strany papiera súčasne. Následne prechádza papier farebnými agregátmi. Sú to zariadenia, z ktorých každý obsahuje len jednu farbu. Tlačiarne využívajú len štyri základné farby a to čiernu, azúrovú, purpurovú a žltú. Jednotlivé farby sa v priebehu tlače na papier nanášajú postupne, v už uvedenom poradí. Ten potom prechádza pecou, kde sa farba navalená na papieri suší. Po „upečení” pri 120०C smeruje papier na chladiace valce, kde sa farba schladí a zafixuje teplotným šokom. Následne sa papier nabíja, alebo naopak, vybíja statickou energiou a taktiež sa spätne vlhčí, aby pri skladaní vo falcovacom zariadení nepraskal.

Pec, v ktorej sa suší farba navalená na papieri
Pec, v ktorej sa suší farba navalená na papieri

Zviazať, orezať, zabaliť

Posledným oddelením Grafie, do ktorého sme zavítali, je kniháreň. Ako napovedá samotný názov, tu sa jednotlivé časti výtlačkov menia na hotové “kúsky”, ktoré putujú na expedíciu. Na tvorbu už konkrétnych celkov – časopisov alebo letákov, slúžia knihárske stroje. Na úplnom začiatku sa do zásobníkov vkladajú hárkyz konkrétnych rozsahov strán, napr. 16, 32 až 72 strán, z ktorých sa utvára daný časopis. Stroj tieto strany systematicky znáša na seba tak, ako majú byť podľa strán usporiadané. V druhej fáze dopravníkový pás takto naukladané strany dopraví k zošívaciemu agregátu, kde sa naznášané bloky hárkov zošijú kovovými spinkami. Rozlišujeme viacero typov väzieb, v Slovenskej Grafii sa využívajú väzby V1 a V2. Prvá spočíva v tom, že jednotlivé listy sú vložené do seba, do obálky, a následne zošité kovovými spinkami. Pri väzbe V2 sa zasa jednotlivé listy lepia. Tretia fáza stroja je zostavená z rezacích nožov. Časopis sa dostane do trojrezu, kedy sa súčasne a na milimeter presne podľa orezových značiek odreže prebytočná časť papiera z hlavy a päty časopisu a aj prebytočné časti z jeho pozdĺžnej strany. Štvrtá fáza je finálna – za pomoci senzorov a podľa prednastavených parametrov – sa vo vykladači odráta počet zhotovených časopisov, ktoré sa (ako hotový balík) už len zviažu, prípadne zabalia.

Tlačiareň, ktorá nikdy nespí

Po poslednom kroku tlačového procesu sme boli o niečo múdrejšie, fascinované technikou a trochu nahluchlé zo všetkých strojov. Priestory tlačiarne sme opúšťali krátko pred piatou, len niečo vyše hodiny pred nástupom nočnej zmeny do služby. Slovenská Grafia totiž nikdy nespí. Tony potlačeného papiera, denné aj nočné zmeny zamestnancov a stroje sa nikdy nezastavia, iba v prípade poruchy či plánovanej údržby. To všetko preto, aby sme si mohli vychutnať ďalšie a ďalšie čísla našich obľúbených časopisov.

Toto množstvo papiera majú v Grafii potlačené za 8 približne hodín
Toto množstvo papiera majú v Grafii potlačené za 8 približne hodín

Slovenská Grafia je najstaršia tlačiareň na Slovensku, ktorej činnosť sa datuje od roku 1921. S jej vznikom sa spája meno prvého slovenského predsedu vlády 1. ČSR – Dr. Milana Hodžu. Bol nielen spoluzakladateľom, ale i predsedom správnej rady. V roku 1935 bola vydaná prvá farebná publikácia, určená Matici Slovenskej. Nasledovalo zavedenie hĺbkotlačovej a ofsetovej techniky tlače, čím sa začala výroba farebných obrázkových časopisov. Odvtedy prešla tlačiareň viacerými technologickými inováciami a dnes patrí medzi tlačiarenskú špičku v Európe. Majoritným akcionárom Slovenskej Grafie je spoločnosť Grafobal Group.

Polygrafický slovník:

Paginy – čísla strán

Šnajtky – orezové značky

Spadavka – okraj časopisu určený na odrezanie (odpad)

Falcovanie – skladanie vytlačených hárkov na požadovaný rozmer

Náklad – celkový počet výtlačkov

Znášanie – ukladanie jednotlivých listov na seba v určenom poradí a počte, aby vytvorili celok

CTP (Computer To Plate) – technológie elektronickej montáže a osvitu z počítača priamo na tlačové dosky, teda bez použitia klasických filmov ako medzikroku

Remitenda–nepredaná časť tlačového nákladu novín, časopisov, ktorá je vrátená vydavateľstvu

Denzita–hustota farebného tónu

Nátlačok – vierohodná ukážka pred tlačou. Slúži na kontrolu postavenia textu, obrázkov a farebnosti

Dominika Cifrová, Simona Mičová