Vysokoškolské štipendiá

Štipendiá na vysokej škole sa často poskytujú za výborné študijné výsledky alebo úspešné projekty, ale tiež študentom v hmotnej núdzi. Motivačné štipendiá za študijné výsledky spravidla bývajú študentom pridelené automaticky bez ich žiadosti na základe výsledkov. O sociálne štipendium je potrebné požiadať a preukázať, že študent je naozaj v hmotnej núdzi.

 

Štipendium pre študentov

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium navrhuje dekan danej fakulty. Udeľuje sa študentom, ktorí dosiahli nadpriemerné študijné výsledky a splnili všeobecne stanovené podmienky danej fakulty a tiež študentom, ktorí mali mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu alebo úspešne reprezentovali vysokú školu v rámci nejakej súťaže. Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave je podmienkou na získanie motivačného štipendia za študijné výsledky, mať študijný priemer zo všetkých predmetov do 1,5 dva po sebe nasledujúce semestre.

Ako uvádza oddelenie akademických činností, motivačné (prospechové) štipendium sa vyplatí študentom dennej formy štúdia, ktorí sa umiestnia podľa stanovených kritérií v kvalitatívnom poradí na oceňovaných miestach – najlepšie umiestnených 10% študentov dennej formy štúdia, 15% študentov dennej formy štúdia prijatých na študijné odbory v súlade s metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2017.

V jednom akademickom roku môže študent dostať viacero druhov štipendií.

To, či ste podmienku na získanie motivačného štipendia splnili, môžete zistiť v AISE v sekcii prehľad štúdií – hodnotenia, priemery – vážený študijný priemer. Tiež je však potrebné absolvovať všetky skúšky, maximálne však v prvom opravnom termíne a štúdium nesmie byť počas akademického roka prerušené.

Pokiaľ si myslíte, že spĺňate podmienky na motivačné (prospechové) štipendium, ale štipendium vám nebolo priznané, môžete sa obrátiť na študijné oddelenie a oddelenie akademických činností. Štipendium však nie je nárokovateľné. Motivačné štipendium sa študentovi dennej formy štúdia priznáva rozhodnutím rektora, študent dennej formy štúdia oň nežiada. V akademickom roku 2017/2018 bolo priznané motivačné štipendium celkovo 557 študentom.

Motivačné štipendium je tiež možné získať za vynikajúce výsledky v študentskej vedeckej odbornej činnosti, umeleckej alebo športovej činnosti, alebo za kvalitnú bakalársku či diplomovú prácu. V jednom akademickom roku môže študent dostať viacero druhov štipendií.

Účelové  štipendium   

Účelové štipendium – štipendium z vlastných zdrojov fakulty, sa priznáva za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, alebo na soc. podporu. Priznáva sa ako jednorazová podpora motivačného štipendia, o toto štipendium si môžete požiadať na príslušnej fakulte. O účelovom štipendiu rozhoduje a stanovuje jeho výšku dekan/dekanka fakulty so súhlasom rektora. V akad. roku 2017/2018 bolo priznané účelové štipendium celkovo  82 študentom.

Štipendiá sú pre študentov jednou z motivácií

Sociálne štipendium

Pri schvaľovaní žiadosti o priznanie sociálneho štipendia je príjem osôb posudzovaný v ťažkých životných situáciách ako:

 • Nezamestnanosť

 • Poberanie dávky v hmotnej núdzi

 • Dlhodobá práceneschopnosť najmenej 4 mesiace pred podaním žiadosti o priznanie sociálneho štipendia

 • Ťažké zdravotné postihnutie spoločne posudzovanej osoby

od 1. 9. 2017 k 11. 12. 2017 bolo priznané sociálne štipendium na všetkých fakultách a Inštitúte UCM celkovo 224 študentom.

Tento typ štipendia sa priznáva študentom, ktorí sú v hmotnej núdzi a príjem do domácnosti majú rovný životnému minimu, čo znamená od 01. 07. 2017, že príjem na zaistenie výživy jednej plnoletej fyzickej osoby je :

 • 199,48 €  mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

 • 139,16 €  mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú  osobu

 • 91,06 €  mesačne, ak ide o nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

K sociálnemu štipendiu je potrebné doložiť dokumenty na preukázanie životného minima v domácnosti.

Na študijné oddelenie študent odovzdá alebo odošle:

 • Usmernenie pre študentov – sociálne štipendiá na ak. rok 2012/2013, nájdete na stránke http://www.ucm.sk/sk/stipendia/?highlight=usmernenie+pre+%9Atudentov

 • Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

 • Potvrdenie / Výpis na účely priznania sociálneho štipendia

Ako pre nás uviedla p. Zuzana Mikulková z Oddelenia akademických činností, od 1. 9. 2017 k 11. 12. 2017 bolo priznané sociálne štipendium na všetkých fakultách a Inštitúte UCM celkovo 224 študentom.

Štipendium na študijné pobyty na FMK

V rámci Nadnárodného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít môžu študenti predkladať žiadosti o štipendium určené na študijné, výskumné a prednáškové pobyty. Uzávierka na predkladanie žiadostí býva do 30. apríla, v prípade zmeny uzavretia termínu sú informácie vždy zverejnené na stránke Fakulty masmediálnej komunikácie. Žiadosti je možné predkladať on-line na stránkach www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk. Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl s trvalým pobytom na Slovensku. Výška štipendia by mala pokryť životné náklady počas študijného pobytu.

Program je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov. V prípade otázok ohľadom žiadosti o štipendium môžete kontaktovať administrátorov programu. Uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku môžu zasielať e-mail na silvia.kotulicova@saia.sk. Uchádzači o štipendium, ktorí sú zo zahraničia, môžu zasielať otázky na e-mailovú adresu  lukas.marcin@saia.sk.

Podrobnejšie informácie nájdete tiež na oficiálnej stránke FMK: ,,Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.“

Vysokoškolské štipendiá pre študentov

Erasmus

Ak sa chystáte stážovať prostredníctvom programu Erasmus a prešli ste výberovým kolom, obrovskou výhodou tohto programu pre študentov je aj to, že dostanete príspevok, ktorý vám počas stáže dokáže pokryť základné životné náklady. Absolvovať ho môžete v letnom alebo v zimnom semestri. Každá krajina má pridelenú istú sumu, ktorú počas stáže študent poberá. Viac informácií o štipendiách na pobyt v zahraničí poskytuje Referát zahraničných stykov UCM v Trnave.

Kde sa informovať?

V prípade nejasností ohľadom žiadania o sociálne štipendium či štipendium určené na študijný pobyt sa môžete informovať na oddelení akademických činností UCM. V prípade otázok ohľadom motivačného a sociálneho štipendia môžete získať bližšie informácie na e-mailovej adrese anna.mackovcinova@ucm.sk.

Autor: Kristína Galová, Monika Dimitrovičová

Zdroj: www.fmk.sk, www.ucm.sk, Oddelenie akademických činností UCM