Pri hodnotení, do ktorého tento rok zaradili 109 fakúlt (103 z verejných a 6 fakúlt zo súkromných škôl), sa brali do úvahy viaceré kritériá hodnotenia, pričom za každé mohla fakulta získať maximálne 100 bodov:
a, vzdelávanie (počty študentov, pedagógov, kvalita pedagogického zboru)
b, atraktivita štúdia (záujem o štúdium, podiel zahraničných študentov, mobility, nezamestnanosť)
c, veda a výskum (počty publikácií a citácií, priemerná citovanosť)
d, doktorandské štúdium (podiel absolventov, podiel na študentskej populácii, pomer vedeckého výkonu k počtu doktorandov)
e, grantová úspešnosť (domáce granty, zahraničné granty, celkový príjem z grantov na tvorivého pracovníka)

V rámci výskumu boli zistené dve skutočnosti: všeobecný pokles záujmu o vysokoškolské štúdium – výraznejšie sa prejavuje u menej kvalitnejších škôl, o lepšie hodnotené školy záujem stále je a pokles počtu doktorandov na VŠ. Hodnotenie prebiehalo v rámci jedenástich skupín, do ktorých boli fakulty rozdelené.

FPV
Fakulta prírodných vied sa v rámci hodnotenia umiestnila na piatom mieste (zo siedmych) V tejto súvislosti sme oslovili dekana FPV Stanislava Hostina, ale do uzávierky sa k umiestneniu fakulty nevyjadril.

FMK
Fakulta masmediálnej komunikácie sa umiestnila na siedmom mieste (z desiatich) ako aj po minulý rok. „Veľmi skresľujúce je zaradenie FMK do skupiny „ostatné spoločenské vedy“, kde našu fakultu porovnávajú napríklad s Fakultou špeciálneho inžinierstva, s Fakultou sociálnych a ekonomických vzťahov, Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Mnohé fakulty s ktorými pracovníci ARRA našu fakultu porovnávajú, poskytujú v druhom stupni štúdia inžinierske štúdium. To je svojim obsahom, výskumným či vedeckým potenciálom výrazne odlišné od magisterského štúdia. Ich odbory majú viac možností publikovať v karentovaných časopisoch či v časopisoch a publikáciách, ktoré sú evidované vo významných zahraničných databázach,“ reaguje na správu dekanka FMK, Dana Petranová a prodekanka Ľudmila Čábyová. „Okrem toho významnú časť výstupov FMK tvoria výstupy umeleckej činnosti, ktoré sa evidujú v centrálnom registri umeleckej činnosti, no pri hodnotení nie sú vôbec zohľadnené. Podrobné kritériá hodnotenia nie sú bežnej akademickej obci známe a nie je nám ani celkom jasné, odkiaľ ARRA získava informácie. Nikto ich u nás neoveruje, nikto sa nepýta. Objektívnejšie by bolo hodnotenie na základe oblastí výskumu alebo príbuzných študijných odborov tak, ako je to v kritériách komplexnej akreditácie. Samozrejme, ani my nie sme spokojní so súčasným umiestnením. Jednoznačne nevystihuje úroveň našej školy. Nechceme byť priemerní, chceme byť najlepší. Plánujeme osobne kontaktovať hodnotiteľov v ARRA, aby sme im odkomunikovali svoje pripomienky, aby sme sa dozvedeli podrobné kritériá hodnotenia. Sme pripravení byť súčinní, poskytnúť ku kritériám dostatok informácií. Veríme, že v budúcom hodnotení by sa to mohlo odzrkadliť. Najdôležitejšou však pre nás stále zostáva komplexná akreditácia. Akreditačná komisia pracuje pri ministerstve školstva, stanovila jasné kritériá a o niekoľko mesiacov ona určí úroveň škôl. Akreditácia je pre nás najdôležitejšia a dlhodobo tvrdo pracujeme na tom, aby sme obstáli čo najlepšie.“

FF
Filozofická fakulta sa umiestnila na poslednom, desiatom mieste. „Žiadnej inštitúcii alebo jedincovi v žiadnom prípade nelichotí konštatovanie, že sa umiestnil či umiestňuje v závere štartového poľa. Aj napriek rastúcej produkcii fakulty v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a publikačnej činnosti, nám v hodnotení ARRA ostáva toto nelichotivé miesto,“ hovorí dekan FF, Ján Danek. „Celkové hodnotenie považujem za neobjektívne, lebo nezohľadňuje skutočné výsledky, fakty nie sú získavané zo zdrojov fakulty a nie sú objektívne. Nie je sledovaný aj proces výchovy a vzdelávania, či spokojnosť a praktická uplatniteľnosť absolventa. Objektívne hodnotenie by bolo vtedy, že ak by sa fakulta neumiestnila na prvých miestach, tak potom v skupine ďalších filozofických fakúlt druhej polovice tabuľky. V každom prípade je potrebné zmeniť metodiku hodnotenia, ak vôbec má zmysel. Ale na zbavenie sa kliatby je potrebné realizovať systematický vedecký výskum, predkladať a riešiť projekty, zvlášť zo strany garantov jednotlivých študijných programov či dôslednejšie realizovať evidenciu publikačných výstupov.“

Pre ucelený obraz o UCM by ešte bolo vhodné zobrať do úvahy aj FSV, ktorá však do hodnotenia zaradená nebola.

Čo je ARRA?
Akademická rankingová a ratingová agentúra je občianske združenie, ktoré vzniklo v orku 2004 z iniciatívy bývalých študentských lídrov a osobností akademického prostredia. Cieľom je zvyšovanie kvality vzdelávania na Slovensku pomocou získavania a analýzy prostredníctvom dostupných a overiteľných údajov. Arra je z väčšej časti financovaná z peňazí Misnisterstva školstva, vedy, výskumu a športu za odborné poradenstvo, ktoré preň ARRA realizovala, ale aj z 2% z daní. Predsedom agentúry je Juraj Barta.