Oslovili sme kandidujúce politické strany, aby sme zistili, aké zmeny plánujú zaviesť v oblasti školstva v prípade, že by sa dostali do vlády. Z oslovených politických strán nám odpovedalo len niekoľko. Zaujímalo nás, ako vidia budúcnosť školstva, či chcú rušiť vysoké školy a čo hovoria na odchod lekárov za hranice.  

Politických strán sme sa pýtali:

 1. Vzdelávanie lekárov na Slovensku prechádza náročným obdobím. Naši vyštudovaní lekári odchádzajú do zahraničia, väčšinou do Česka alebo Rakúska, za lepšími (najmä platovými) podmienkami. Ako by ste motivovali mladých lekárov, aby ostali pôsobiť na Slovensku?
 2. Podľa štatistík mladí ľudia čoraz častejšie odchádzajú študovať na vysoké školy do zahraničia, ktoré sa v rebríčkoch kvality nachádzajú omnoho vyššie. Ako chcete po voľbách riešiť túto situáciu?
 3. Slovenská akreditačná agentúra (SAA) bude dohliadať na kvalitu vysokých škôl. Ako hodnotíte tento krok? Je z vášho hľadiska nutné rušiť alebo, naopak, otvárať nové vysoké školy?
 4. Ak by ste sa dostali do vlády, aké zmeny plánujete zaviesť v oblasti školstva? 
 5. Máte v pláne pomôcť mladým ľuďom so študentskými pôžičkami? Ak áno, ako chcete riešiť tento problém?

 

školstvo po voľbách

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia

 1. Z analýz je známe, že to nie je iba o plate (pri lekároch, u sestier oveľa viac áno). Dôležitejšie je zdravotníkom ponúknuť víziu a kvalitný manažment namiesto politických nominácií, zlepšiť systém atestácií, rezidentských programov, začať pravidelne investovať do nemocničnej infraštruktúry aj na vzdelávacie účely, priniesť do systému viac motivačného odmeňovania a celkovo tlačiť na lepšiu výučbu viac prepojenú s praxou na VŠ aj po nej.
 2. Exodus študentov zo Slovenska považujeme za jeden z hlavných strednodobých problémov našej krajiny. Vidíme 2 druhy riešení. Jedným je naštartovanie zmien vo vysokom školstve. Chceme, aby sa univerzity rozdelili podľa výkonnosti a kvality a podľa toho boli aj financované. Druhým je podpora vytvárania atraktívnych miest pre mladých ľudí študujúcich v zahraničí, aby mali záujem vrátiť sa. Chceme napríklad budovať sieť živých laboratórií, posilniť regionálne inovačné centrá a podporovať rozvoj inovatívnych nápadov.
 3. Agentúru považujeme za dobrý, ale zároveň predčasný krok. Univerzity sú vo veľmi zlom stave; to nie je len o akreditáciách. Otvárať nové vysoké školy neplánujeme. Podporíme rozčlenenie existujúcich vysokých škôl na výskumné a nevýskumné, ako aj ich rozdelenie podľa stupňa vzdelania, ktoré poskytujú, na bakalárske, magisterské a doktorandské.
 4. Okrem vyššie spomínaných opatrení v oblasti vysokého školstva a jeho prepojenia s výskumom a biznisom navrhujeme aj každoročne zvýšiť mzdy pracovníkov priemerne o 10 %, pretože sme hlboko pod štandardom OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, pozn. red.). Chceme zmeniť obsah vzdelávania na základných a stredných školách, aby sme namiesto memorovania učili zručnosti, ktoré budú deti v živote naozaj potrebovať. Podporujeme tvorbu kvalitných učebníc a vzdelávacích metodík pre učiteľov aj školský manažment. Navrhujeme predškolské vzdelávanie nárokovateľné postupne pre každé dieťa od 3 rokov a chceme bojovať proti plagiátorom a predátorským časopisom.
 5. Ak by bolo potrebné pôžičky navýšiť, určite to podporíme.

 

Kresťanskodemokratické hnutie

 1. Jednoznačne opatreniami, ktoré budú smerovať k vyšším, s uvedenými krajinami porovnateľným, príjmom. Motivovali by sme ich tiež lepšími podmienkami výkonu lekárskeho povolania.
 2. Rebríčky kvality nie sú rebríčkami kvality, ale neusporiadaného systému rôznych vybraných ukazovateľov. Teda odchod mladých ľudí by sme nespájali s rebríčkami, ale so skutočnou kvalitou vysokých škôl, pocitom prijatia na nich a zapojenia do vedeckej činnosti, dobrým nastavením študijných programov, nastavením materiálnej i spoločenskej úcty k našim zamestnancom vysokých škôl a podobne. Okrem toho, voľný pohyb študentov sa predpokladá a niekedy je aj žiaduci z hľadiska ich skúseností. To, čo je potom dôležité, je ich uplatnenie a odmeňovanie na Slovensku.
 3. SAA je zlomom v hodnotení vysokých škôl, je systémom v začiatočnom rozvoji a KDH tento systém podporuje, hoci nie je dokonalý. Rušiť vysoké školy môže len NR SR, nie SAA. Tá môže byť dobrým ukazovateľom kvality vysokých škôl, ale aj ich súčastí, osobností, katedier a podobne.
 4. Určite je to v skratke kvalita, internacionalizácia, finančné zabezpečenie (strednodobé, tak, aby bola možnosť plánovania činnosti na školách) a podobne.
 5. Študentské pôžičky sa priebežne stále riešia a zlepšujú. Požiadavkou bol nulový úrok, ale to je vec názoru. Mali by poskytovať dostatočné objemy financií, čo by sa malo preskúmať v teréne.

 

Sloboda a Solidarita

 1. V reforme zdravotníctva SaS navrhujeme doplniť platy lekárov o motivačný mzdový systém, ktorý odmení šikovných lekárov. Rovnako v nej presadzujeme debyrokratizáciu práce lekárov, využívanie nových technológií pre pacientov či stratifikáciu nemocníc.
 2. Treba povedať, že mladí ľudia často odchádzajú nielen kvôli lepšiemu životu a platu v cudzine, ale aj kvôli politickej a spoločenskej situácii doma. Preto aj výmena vládnej garnitúry a príchod reformnej vlády bude pozitívnym signálom smerom k nim. V samotnom vysokom školstve chceme presadiť prísnu a nezávislú akreditáciu, odobratie akreditácie nekvalitným odborom a školám a aj lepšiu podporu uplatnenia absolventov. Jedným z našich cieľov je sledovať, ako sa absolventi uplatnia, teda aká je miera ich zamestnanosti a priemerná mzda, a zverejňovať tieto údaje. Študenti si tak budú môcť vybrať vysokú školu a odbor aj podľa toho, akú perspektívu do budúcnosti im ponúkne.
 3. Pozitívne vnímame, že agentúra má zástupcu študentov. Avšak veľa sa hovorilo aj o personálnej nezávislosti, v minulosti ľudia z prostredia vysokých škôl boli členmi akreditačnej komisie a rozhodovali o akreditácii. Podobne to je pri akreditačnej agentúre. Slovensko má nadmerne veľa vysokých škôl a študijných odborov. Škótsko má podobný počet obyvateľov ako my a má 15 univerzít a 3 inštitúcie vyššieho vzdelávania. Viaceré z nich sú na popredných miestach svetových rebríčkov kvality. Slovensko má 34 vysokých škôl a univerzít, čo sa musí zákonite odraziť aj na ich kvalite. Naším prvoradým záujmom musí byť to, aby boli školy kvalitné a poskytovali študentom dobré vzdelanie, a to sa podarí vďaka jasne stanovenej transparentnej akreditácii.
 4. Okrem vysokého školstva a podpory uplatnenia absolventov, o ktorých hovoríme, chceme odmeniť nastupujúceho učiteľa platom vo výške priemernej mzdy, momentálne to predstavuje 1 013 €, a doplniť ho o motivačnú zložku. Ďalej navrhujeme sfunkčniť organizácie ministerstva školstva tak, aby boli nápomocné školám, podporovať nové učebné metódy, systematicky inovovať obsah vzdelávania či umožniť školám výber učebníc.
 5. Chceme podporiť hlavne študentov z nízkopríjmových rodín, ktorí splnia podmienky na štúdium na vysokej škole. Splácanie pôžičky chceme nadviazať na príjem absolventa po ukončení štúdia, aby jej splatenie nebolo veľkou záťažou, teda mladý človek bude splácať takú sumu, akú si bude môcť dovoliť zo svojho platu.

 

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

 1. Podľa našich zistení sú prvotnou príčinou odchodu mladých vyštudovaných lekárov do zahraničia ani nie tak platy, ale najmä zlé pracovné podmienky v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Zariadenia sú zastaralé, často nefunkčné, lekári majú pridelených priveľa pacientov, nestíhajú, musia robiť veľa nadčasov atď. Vyčerpaní, sklamaní a frustrovaní potom po krátkom čase odchádzajú radšej do zahraničia, kde dostanú nielen viac peňazí, ale najmä môžu pracovať v dôstojných podmienkach. To sa netýka len lekárov, ale aj často nedocenených zdravotných sestier a ošetrovateľov. Preto sa v prvom rade budeme snažiť o zlepšenie pracovných podmienok. Ak sa odlev lekárov ani napriek tomu nezastaví, tak sme odhodlaní pristúpiť aj k spoplatneniu štúdia medicíny formou štátnych pôžičiek. Tým lekárom, ktorí zostanú pracovať na Slovensku, sa táto pôžička bude za každý odpracovaný rok automaticky znižovať. Tí, ktorí odídu do zahraničia, budú musieť náklady na svoje štúdium štátu preplatiť.
 2. Slobodná voľba školy je a musí zostať právom každého študenta. Kto chce a má na to, môže ísť slobodne študovať do zahraničia. Mnohé zahraničné vysoké školy sú kvalitnejšie len preto, že sa nesústredia na kvantitu, ale na kvalitu. Ak chceme kvalitné vysoké školy aj na Slovensku, tak musíme začať fungovať podobne. Kvalitnú školu nevybudujú nekvalitní učitelia a leniví študenti, ktorí študujú len kvôli titulu. Kvalitné školy vybudujú tímy šikovných a prirodzene dobre zaplatených ľudí, ktorých daný odbor baví a štúdium a výskum ich napĺňa.
 3. Treba na rovinu povedať, že úroveň vzdelávania znehodnocujú najmä niektoré súkromné vysoké školy, na ktorých vyštuduje doslova každý, kto vydrží platiť školné. Seriózne univerzity potom v takejto konkurencii musia znižovať svoje nároky. Vznik na oko nezávislej akreditačnej agentúry považujeme za alibizmus ministerky z SNS. Nič také ako nezávislá agentúra vo vysokoškolskom prostredí na Slovensku, kde každý pozná každého, predsa nemôže existovať. Treba vziať do rúk zodpovednosť a odvážne presadiť v systéme školstva zmeny, ktoré posunú Slovensko k svetovej špičke. Určite budeme raziť politiku, aby sa vysoké školy zameriavali radšej na kvalitu ako kvantitu. Budeme postupne obmedzovať štátne financovanie súkromných vysokých škôl a ich počet postupne prirodzene redukovať. Naším cieľom je, aby na Slovensku zostalo 15 až 20 špičkových verejných (štátnych) škôl, na ktorých budú študovať tí najšikovnejší.
 4. Ak chceme vybudovať rozvinutú a prosperujúcu spoločnosť, tak musíme podporovať súťaživosť, nie lajdáckosť. Každému zabezpečíme rovnosť príležitostí, t.j. aby mal každý možnosť získať naozaj bezplatne kvalitné vzdelanie v štátnom školstve. Bude na danom konkrétnom človeku, ako tieto príležitosti využije, ako sa bude snažiť a či sa vypracuje až k úplnej špičke. Konkrétne podporíme štátnu výstavbu materských škôl, v ktorých bude možnosť umiestniť dočasne dieťa aj počas leta. Rozšírime špeciálne základné školy pre deti z asociálnych rodín, aby nebrzdili v školách vývoj detí zo slušných rodín. Takéto miešanie detí neprinieslo nič pozitívne, len spomalenie výučby a problémy so správaním a šikanovaním. Práve naopak, pre deti z asociálnych rodín zavedieme výučbové programy šité na mieru, aby sme podporili ich integráciu do spoločnosti. V strednom školstve budeme masívne podporovať najmä stredné odborné školy a ich prepojenie s praxou. Vo vysokom školstve sa sústredíme na podporu verejných (štátnych) vysokých škôl, najmä prírodovedného a technického zamerania. Humanitárne odbory podporíme do miery, do akej sú ich absolventi potrební na trhu práce a súkromné školy postupne zredukujeme. Zrušíme dotácie pre rôzne pochybné politické mimovládne organizácie propagujúce liberálnu agendu na školách a namiesto toho podporíme výchovu žiakov k slušnosti, k úcte k starším a k zdravému životnému štýlu na hodinách telesnej výchovy.  
 5. Vzdelávanie musí byť bezplatné a dostupné pre každého. Štátne (verejné) školy preto musia byť zadarmo, ceny za internáty musia byť symbolické a doprava pre študentov musí zostať tiež za symbolické ceny. Nedostatok peňazí jednoducho nesmie byť prekážkou na získanie kvalitného vzdelania. Sami vidíme, že aj medzi chudobnejšími ľuďmi sa skrýva množstvo nerozvinutých talentov. Ak by aj napriek tomu niekto nemal dostatok peňazí na ďalšie sprievodné náklady sprevádzajúce štúdium, určite by mala zostať zachovaná možnosť získania bezúročných študentských pôžičiek poskytovaných štátom.

 

Dobrá voľba

 1. Lekárom treba v prvom rade odňať zbytočnú administratívnu záťaž. Pri odmeňovaní za prácu im treba nastaviť také podmienky, ktoré by ich motivovali dosahovať čo najlepšie výsledky tak, aby aj pacienti boli spokojní s ich prácou. Tí najkvalitnejší by mali byť podľa nás najlepšie odmeňovaní. Úroveň zdravotníctva úzko súvisí s úrovňou medicínskeho vysokého školstva. Treba zmeniť systém vzdelávania, ako aj spôsob, akým absolventi slovenských vysokých škôl nazerajú na zdravotníctvo. Musíme zabezpečiť, aby sa mladí medici mohli vzdelávať v moderných nemocniciach a univerzitách a následne aj pracovať v moderných podmienkach.
 2. Podporíme vybudovanie slovenských centier excelentného výskumu v súlade s priemyselnou špecializáciou Slovenska, motivujeme regionálne vysoké školy k úzkej spolupráci s miestnymi výrobcami a podporíme aj vo vysokom školstve viac kvality a menej kvantity.
 3. Dôležitým krokom je pre nás reforma typov a počtov stredných a vysokých škôl, ktoré v súčasnosti nezodpovedajú potrebe výchovy absolventov pre štrukturálne a hospodárske nastavenie Slovenska. Rovnako je nevyhnutné zamerať sa na nastavenie systému vzdelávania a stabilizácie vybraných kritických profesií, akými sú lekári, sociálni pracovníci, vývojári pre IT elektroniku a ďalšie, v súčasnosti veľmi náročne na Slovensku obsadzované, ale potrebné profesie. Akreditačná komisia by mala byť odborná, apolitická a v prvom rade by mala dbať na čo možno najvyššiu kvalitu vysokého školstva.
 4. Investície do vzdelania, nášho najväčšieho bohatstva, sa začínajú už v materských školách a pokračujú na základných a stredných školách. Je pre nás veľmi dôležité, aby bola škôlka dostupná pre každé dieťa. Zmeníme a decentralizujeme systém nastavenia kvót pre prijímanie študentov na základné školy, stredné školy a vysoké školy podľa strategických spoločensko-hospodárskych priorít. Tomu bude podriadené aj financovanie školstva, ktoré chceme orientovať smerom na výstupy: zavedieme výkonové financovanie v školstve podľa  počtu uplatnených absolventov v odbore štúdia, počtu úspešne získaných, vyriešených a hlavne prakticky uplatnených projektov vedy a výskumu a pod., stabilizujeme mzdový systém previazaním na reálne výkony a merateľné výstupné ukazovatele a vytvoríme motivačné schémy pre učiteľov.
 5. Študentské pôžičky má pod svojím patronátom Študentská rada vysokých škôl. Budeme podporovať každý jej návrh, ako systém pôžičiek zlepšovať. Sme za to, aby študenti mali nulový úrok.

Prečítajte si aj náš predchádzajúci článok, v ktorom sme sa pozreli na základné body programov najsilnejších kandidujúcich strán.