Problematika nedostatočného separovania odpadu na FMK prejde v nasledujúcich mesiacoch úpravami a počiatočnou zmenou. Ekologické triedenie odpadu dosiaľ nebolo súčasťou agendy fakulty.

Práve nedostatočný záujem o separovanie odpadu podnietil mladých študentov, aby zakročili a prejavili svoj názor. Urobili tak prostredníctvom kreatívneho školského projektu Hackaton.

V počiatkoch len nápad o čistejšej FMK sa stal víťaznou ideou Hackatonu. V rámci neho sa podarilo študentom presadiť s myšlienkou efektívnej separácie odpadu. Víťazný nápad dostal pevné základy, ktoré vytvoria oveľa ekologickejšie prostredie fakulty.

Prioritne sa má zmena prejaviť v podobe separačných nádob umiestnených v priestoroch školy. Týkať sa bude najmä hlavnej budovy na Herdu, priestorov v Jame a na Skladovej.

Na základe výskumu možno potvrdiť, že najviac odpadu na fakulte tvorí práve papier. V rámci toho prišli študenti s myšlienkou opätovného zaradenia vyradených počítačov na elektronické testovanie.

Potenciál vidia v minimalizovaní množstva papieru. Rovnako chcú zefektívniť prácu profesorov. Zriadiť by sa mali tiež automaty, v ktorých bude možné použiť vlastné nádoby na pitie. Študenti budú mať možnosť sami rozhodnúť o tom, ako sa správať voči prírode.

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pexels

Filozofia projektu nesie myšlienku: „Motiváciu nerobiť žiadny odpad sme uprednostnili pred jeho triedením.“ Študenti sa nesnažia presadiť len ideu separovania, ale celkové minimalizovanie odpadu.

Dôsledkom toho je i potvrdzujúca výpoveď Andreja Sebastiána Koleka, študenta FMK, ktorý sa tiež zapojil do hackatonu. „Skutočnosť, že na pôde našej fakulty dlhodobo absentuje praktické riešenie separácie odpadu, považujem za závažný nedostatok. Faktom zostáva, že napriek snahám o nápravu tohto stavu z minulosti sa doposiaľ nepodarilo presadiť a realizovať koplexné návrhy. Projekt, ktorý sme nazvali „Program FKM ECO-SHare“ tvorí okrem iného aj súbor opatrení, ktoré by triedením odpadu odmedzili aj jeho vznik. Urobili by sme tak v relatívne krátkom čase s minimálnym použitím finančných prostriedkov.“

Andrej vníma problematiku separovania a recyklácie ako zložitý spoločenský problém. „Zatiaľ čo vyspelé západné krajiny prejavujú o túto tému záujem aj v praktickej rovine už niekoľko desiatok rokov, u nás stále pretrváva skutočnosť, že triedenie odpadu nie je dostatočne zaužívaným princípom.“

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pexels

Momentálne je projekt v stave riešenia. Víťazný tím na ňom pracuje a fakulta plánuje nápad zrealizovať už v budúcom semestri. V nasledujúcich mesiacoch sa štatút školy obohatí a prinesie reálne a prínosné výsledky. Čakajú nás ekologické zmeny, ktoré povedú k čistejšiemu prostrediu fakulty.