Ak sa chcete zúčastniť volieb elektronickou formou, musíte sa zaregistrovať vopred. Niektoré fakulty umožnia aj prezenčné hlasovanie.

Voľby do Akademického senátu UCM na obdobie 2021-2024 sa konajú v časovom rozpätí od 29. marca do 9. apríla 2021. Každá z fakúlt má samostatne stanovený čas i priebeh volieb.

Do akademického senátu sa volia traja zástupcovia zo zamestnaneckej časti a dvaja zástupcovia zo študentskej časti, samostatne pre každú fakultu. Návrh kandidátov môže podať ktorýkoľvek člen akademickej obce – študenti navrhujú študentov, zamestnanci zas zamestnancov.

voľby do akademického senátu UCM

Filozofická fakulta

Termín volieb: 8. apríl 2021.

Ak chcete navrhnúť kandidátov do AS UCM, môžete tak urobiť do 30. marca 2021 do 12:00 hod. Návrhový list na kandidáta, spoločne so súhlasom navrhovanej osoby s kandidovaním do Akademického senátu UCM je potrebné poslať elektronicky na e-mail predsedu Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM –jozef.lenc@ucm.sk a predsedníčky volebnej komisie – marianna.figedyova@ucm.sk.

Nominačný list, ako aj adresy na predsedov si môžete stiahnuť z webovej stránky Filozofickej fakulty.
Voľby do Akademického senátu UCM sa na Filozofickej fakulte budú konať elektronickou formou v čase od 10:00 hod. do 13:00 hod.


Fakulta masmediálnej komunikácie

Termín volieb: 7. apríl 2021.

Návrh kandidátov do AS UCM zamestnanecká časť
Podávanie návrhov je možné do 26. marca 2021 do 10:00 hod. Návrh musí obsahovať meno, priezvisko a e-mail človeka, ktorého chcete nominovať. Návrh s údajmi posielajte na e-mailovú adresu vedúceho komisie Mgr. Andreja Brníka, PhD. a v kópii na e-mailovú adresu predsedu komisie doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD., mim. prof. Navrhovaný kandidát potvrdí súhlas s kandidatúrou potvrdzujúcim e-mailom predsedovi volebnej komisie a predsedovi Akademického senátu FMK UCM.

Návrh kandidátov do študentskej časti AS UCM
Podávanie návrhov je možné do 26. marca 2021 do 10:00 hod. Návrh musí obsahovať meno, priezvisko a e-mail človeka, ktorého chcete nominovať. Návrhy sa podávajú na e-mailovú adresu predsedníčky volebnej komisie Mgr. Marianny Urmínovej a v kópii na e-mailovú adresu predsedu AS FMK UCM doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD., mim. prof. Navrhovaný kandidát potvrdí súhlas s kandidatúrou potvrdzujúcim e-mailom, ktorý odošle predsedníčke komisie Mgr. Marianne Urmínovej a doc. PhDr. Jánovi Višňovskému, PhD., mim. prof., ktorý je predseda Akademického senátu FMK UCM.

V prípade, že máte záujem o elektronickú voľbu, je potrebné sa zaregistrovať cez prihlasovací formulár pre študentov alebo prihlasovací formulár pre zamestnancov do 26. marca 2021.

Voľby prebehnú prezenčne, ale aj elektronickou formou. Prezenčne môžete zahlasovať 7. apríla 2021 od 9:00 hod. do 15:00 hod. na Námestí J. Herdu 2, na prvom poschodí na Dekanáte FMK. Voľby elektronickou formou sa budú konať 7. apríla 2021 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.


Fakulta prírodných vied

Termín volieb: 9. apríl 2021.

Návrhy kandidátov môžete posielať elektronickou formou členom volebnej komisie do 19. marca do 12:00 hod. Potvrdenie súhlasu s kandidatúrou je potrebné odoslať do 24. marca 2021 do 14:00 hod. na e-mailové adresy: eva.urgeova@ucm.sk, marek.simon@ucm.sk, gregusova4@ucm.sk.

Volebná komisia uverejní kandidátky a technické zabezpečenie volieb najneskôr 25. marca 2021 na webovom sídle fakulty.

Voľby sa uskutočnia iba elektronickou formou od 10:00 hod. do 12:00 hod.


Fakulta sociálnych vied

Termín volieb: 30. marec 2021.

Prihlasovanie kandidátov pre Fakultu sociálnych vied je už uzavreté. Voľby do Akademického senátu UCM budú prebiehať len elektronicky od 9:00 hod. do 14:00 hod.


Fakulta zdravotných vied

Termín volieb: 9. apríl 2021

Návrhy kandidátov môžete poslať spoločne so súhlasom kandidáta do volieb AS UCM prostredníctvom e-mailu na andrea.pristachova@ucm.sk a adamsebena@gmail.com alebo poštou na adresu Fakulty zdravotných vied UCM. Prihlasovanie potrvá do 24. marca do 13:00 hod.

Kandidátku a technické zabezpečenie bude uverejnené na webovej stránke fakulty najneskôr 24. marca 2021.

Voľby do zamestnaneckej časti sa uskutočnia prezenčne, dňa 9. apríla 2021 od 10:00 hod. do 14:00 hod. v rokovacej miestnosti na 1. poschodí budovy Fakulty zdravotných vied. Voľby do študentskej časti sa budú konať elektronickou formou 9. apríla 2021 od 10:00 hod. do 14:00 hod.


Inštitút manažmentu

Termín volieb: 29. marec 2021

Prihlasovanie kandidátov pre Inštitút manažmentu je už uzavreté.
Voľby sa budú konať prezenčne 29. marca 2021 od 10:00 hod. do 14:00 hod. v budove na Hajdóczyho ulici v Trnave alebo elektronickou formou v rovnaký deň od 10:00 hod. do 12:00 hod.