Voľby do Akademického senátu UCM na obdobie 2021-2024 sa konajú v časovom rozpätí od 29. marca do 9. apríla 2021. O pravidlách volieb informujeme v osobitnom článku na našom webe.

Ako univerzitný časopis chceme dať kandidátom priestor prezentovať svoju víziu, nápady a ukázať prehľad v zásadných oblastiach vysokého školstva. Zároveň sa snažíme poskytnúť voličom, teda študentom našej univerzity, transparentné informácie o harmonograme a podmienkach volieb, ako aj o samotných kandidátoch.

Študentských kandidátov všetkých fakúlt UCM, ktorí majú záujem, vyzývame, aby poslali svoj štruktúrovaný profil na emailovú adresu sefredaktor@attelier.sk. Profil by mal obsahovať meno a priezvisko kandidáta, názov fakulty, za ktorú kandiduje, a fotografiu. Okrem toho v ňom nesmú chýbať odpovede na tri otázky:

  1. Prečo kandidujete a čo konkrétne chcete ako senátor zmeniť?
  2. Aká je vaša hlavná agenda a čo považujete za svoj doterajší úspech na univerzite?
  3. Prečo súhlasíte/nesúhlasíte s pripravovanou novelou zákona vysokých škôl?

Profily ďalších kandidátov, ktorí nám posielajú informácie, v článku priebežne aktualizujeme. Odpovede nijako neupravujeme, publikujeme ich v pôvodnom znení.


Filozofická fakulta

Termín volieb: 8. apríl 2021.

Peter Vojtík

1. Bc. ročník
vojtik
Zdroj: Peter Vojtík

Prečo kandidujete a čo konkrétne chcete ako senátor zmeniť?

Vždy ma bavilo byť sprostredkovateľom medzi vedením školy a študentami, už počas strednej školy. Rád by som využil nadobudnuté skúsenosti a prax aj v akademickom senáte. Chcel by som riešiť všetky požiadavky, záujmy a problémy študentov a zaujímal sa o ich názor v prípade rôznych problematík. Zlepšiť komunikáciu medzi akademickým senátom a študentami a taktiež vhodne reprezentovať študentov na úrovni akademického senátu.

Aká je vaša hlavná agenda a čo považujete za svoj doterajší úspech na univerzite?

Medzi moje silné stránky patrí priama komunikácia, tvorba a organizovanie študentských aktivít a v neposlednom rade aj pomoc mojím spolužiakom. Žiaľ, som len študent prvého ročníka a takmer celý prvý semester prebehol online a druhý taktiež prebieha v tejto platforme. Za môj najväčší úspech pokladám zvládnutie zimného semestra nad moje samotné očakávania a taktiež sa zapojenie do ŠVOČ už teraz v prvom ročníku.

Prečo súhlasíte/nesúhlasíte s pripravovanou novelou zákona vysokých škôl?

Keďže sa uchádzam o post v akademickom senáte s pripravovanou novelou nesúhlasím. Pestrosť vysokých škôl dávajú študentom na výber rôznorodosť študijných plánov a vybratie tej najlepšej. Samozrejme autonómnosť vysokých škôl je potrebná na správne riadenie senátu a taktiež vnútorných záležitosti. Len apolitické školy vedia zabezpečiť správnu formu vzdelávania a myslím si , že touto novelizáciou školy stratia apolitickosť. Môžeme sa poučiť z histórie , kde sa viackrát potvrdilo to , že to nie je vhodný spôsob riešenia problému ohľadom školstva. Práve preto , keby prejde tento zákon tak akademický senát stratí svoje kompetencie a nezávislý pochod a tým sa žiaľ, reprezentácia a názory študentov stanú nepodstatnými. Hlavný dôvod mojej kandidatúry je zastupovanie práve názorov študentov a nie názory politických subjektov.


Fakulta masmediálnej komunikácie

Termín volieb: 7. apríl 2021.

Barbora Šidíková

1. Mgr. ročník, odbor TEDI
voľby do akademického senátu
Zdroj: Barbora Šidíková

Prečo kandidujete a čo konkrétne chcete ako senátor zmeniť?

Dôvod mojej kandidatúry je konvenčný. Chcela by som bojovať za všetky potrebné zmeny, ktoré podľa môjho názoru posunú našu školu vpred. 

Chcela by som pomôcť udržať tempo digitalizácie aj po skončení koronakrízy, keďže pre študentov (aj pedagógov) je priateľnejšie vykonávať rôzne byrokratické úkony digitálnou formou. Ide napríklad o zefektívnenie komunikácie so študijným oddelením alebo digitalizácia dokumentov, čo zjednoduší prácu ako študentom, tak aj administratívnym pracovníkom a ušetríme tak kopec papiera.

V rámci môjho volebného programu sa zameriavam aj na efektívnejšie využitie kreditového systému, ktorý by sa týkal predovšetkým volitelných predmetov. V rámci fakulty máme možnosť výberu voliteľných predmetov, no čo ak máme záujem aj o predmety iných fakult? Narážam napríklad na predmet elektronický šport, o ktorý prejavili študenti z iných fakúlt obrovský záujem, no na ich veľké sklamanie im univerzita neposkytuje možnosť jeho zápisu. Študentom by mali byť  sprístupnené viaceré predmety, čoho by si mala byť univerzita vedomá. 

V neposlednom rade by som chcela iniciovať aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu fakúlt, s ktorými má škola partnerstvo umožňujúce výmenné pobyty cez program Erasmus+, ale aj prostredníctvom iných grantových schém. Súčasná ponuka je podľa môjho názoru chabá a neatraktívna najmä čo sa týka rozmanitosti študijných programov. Existuje kvantum vysokých škôl, ktoré ponúkajú prax vo svetovo známych organizáciách alebo prednášky vedené ľuďmi z firiem, v ktorých majú študenti sen sa zamestnať. 

Aká je vaša hlavná agenda a čo považujete za svoj doterajší úspech na univerzite?

Za posledné štyri roky štúdia na tejto škole som dokázala prísť na spôsob, ako zvládať skúšky bez stresu, čo považujem za grandiózny úspech. Ďalej sa spolu s ďalšími študentmi ako aj s kolegom a spolukandidátom Marekom Galierikom staráme o celkové fungovanie univerzitnej e-športovej organizácie UCM TEDI Bears, ktorej tímy sa opakovane umiestňujeú na najvyšších priečkach univerzitných e-športových súťaží.

Prečo súhlasíte/nesúhlasíte s pripravovanou novelou zákona vysokých škôl?

S pripravovanou novelou vysokoškolského zákona výrazne nesúhlasím, pretože ruší všetky fundamentálne práva, za ktoré protestujúci študenti počas nežnej revolúcie bojovali. Jedným z nich je aj garancia akademickej slobody, ktorá zabezpečovala vysokým školám voľnosť pri ich spravovaní. Aj keď to v mnohých prípadoch nefunguje optimálne, stále si myslím, že je lepšie hľadať spôsoby, ako situáciu zlepšiť a pritom ponechať rozhodovanie o kľúčových témach ich zamestnancom a študentom.


Sofia Kurčíková

2. Bc. ročník, odbor MARK
voľby do akademického senátu
Zdroj: Sofia Kurčíková

Prečo kandidujete a čo konkrétne chcete ako senátor zmeniť?

Pre kandidatúru som sa rozhodla, pretože chcem robiť veci lepšími, nebojím sa rozprávať a neznášam nespravodlivosť. Nebojím sa vyjadriť názor, aj keď nie je taký istý ako postoj ostatných. A o čom inom je akademický senát, keď nie o diskutovaní a riešení?

V prvom rade sa chcem zamerať na riešenie konkrétnych problémov študentov, na ktoré neni na stránkach vypísaný postup a práve ten vytvoriť. Pozostával by z levelov, ktoré by študent spĺňal. Taký manuál študenta UCM.

V budúcnosti by som chcela uviesť návrh, na získanie mimorozpočtových financií pre univerzitu, aby sa mohlo viac investovať do rozvojových aktívít, na ktoré aktuálny rozpočet bohužiaľ nestačí. Univerzita by mohla otvoriť vzdelanie aj obyčajným ľudom a ponúkať kurzy, v oblasti marketingu, programovania a pod. Takýto kurz by stál cca 100eur a bol by rozdelený na 2-3 prednášky, podľa náročnosti kurzu a spojený s externou výučbou, ktorá by vďaka tomu mohla byť kvalitnejšia. 

Taktiež by som chcela predniesť návrh na zavedenie šachového krúžku, s ktorým by sme neskôr mohli zúčastňovať majstrovstiev a ešte viac zviditeľniť našu univerzitu aj v týchto smeroch. Máme tu pár potenciálnych majstrov, verte mi. Priestory by mohli byť v podstate hocikde, kam sa položí šachová doska a usadia sa hráči. 

Chcela by som otvoriť diskusiu o rozšírenie povinne voliteľných predmetov v prvých ročníkoch najmä na FMK, aby sa k filozofii a dejín filmu doplnil viac graficky zameraný predmet, pretože najmä o tom ten marketing je. Grafický dizajn tvorí podstatnú časť marketingu, prehovorí ku nám ešte skôr než samotný marketér. Absencia prakticky orientovaných predmetov znižuje dôveru v uplatiteľnosti tohto predmetu. 

 A ešte by som vás chcela touto formou poprosiť o podpis do formuláru, ktorý som založila aby sa rozšírila platforma pre aplikáciu AiS2 aj na iOS zariadenia, je potrebné aby ste použili študentský mail, každý podpis sa počíta, tak isto ako každý hlas. Link nájdete v skupine ŠTUDENTI UCM.

Aká je vaša hlavná agenda a čo považujete za svoj doterajší úspech na univerzite?

Za svoj doterajší úspech na našej univerzite, považujem to, čo každý študent – skúškové obdobie, ktoré som prežila bez ujmy. Samozrejme považujem za úspech to, že som mohla pomôcť mojím kolegom so zadaniami, ktoré úspešne zvládli odovzdať načas a s takmer plným počtom bodov. Pomáhať si treba, nepovedala som nikomu ani nepoviem, nie.

Prečo súhlasíte/nesúhlasíte s pripravovanou novelou zákona vysokých škôl?

S novelou nesúhlasím. Ministerstvo ani politici netušia, ako fungujú jednotlivé fakulty a fakultné senáty vedia sami najlepšie, čo konkrétnej fakulte chýba a vedia ju efektívne riadiť. 


Marek Galierik

2. Bc. ročník, odbor TEDI
voľby do akademického senátu UCM
Zdroj: Marek Galierik

Prečo kandidujete a čo konkrétne chcete ako senátor zmeniť?

Hlavným dôvodom mojej kandidatúry je moja vôľa prezentovať hlas študentov, ktorému na
univerzite, podľa môjho názoru, nie je pripisovaná dostatočná váha. Univerzita bez študentov
by predsa nebola tým, čím je.

Ako senátor by som sa chcel zamerať na problém internátneho ubytovania a systému
hodnotenia na jeho prideľovanie. Táto otázka iste trápi mnoho študentov už niekoľko rokov a
je na čase sa na ňu pozrieť bližšie. Kapacity internátov sú patrične obmedzené, a preto by
mal byť bodový systém na ich udeľovanie plne transparentný a každý študent by mal vedieť,
koľko bodov a za čo dostane. Podobný problém som sám zažil a nie je to nič príjemné,
hlavne pri nástupe na univerzitu.

Aká je vaša hlavná agenda a čo považujete za svoj doterajší úspech na univerzite?

Ako som už spomenul vyššie, hlavnou agendou by boli internáty, transparentné
prideľovanie bodov pri ich udeľovaní a aj celková kvalita života na nich. Čo sa týka
úspechov, tak za pomerne krátky čas, čo som na škole, sa mi okrem študijných výsledkov
podarilo na univerzite rozbehnúť aktivity spojené s elektronickými športami a živým
vysielaním.

V rámci elektronických športov organizujem univerzitnú ligu UniCup, v ktorej
vystupujem ako jeden z hlavných organizátorov a taktiež univerzitný spolok UCM TEDI
Bears, na ktorého aktivitách sa do výraznej miery podieľam. Úspešne som sa taktiež podieľal
na uzatvorení memoranda medzi FMK a herno-eventovou agentúrou LanCraft, v ktorej si
okrem iného môžu študenti univerzity vykonávať povinnú absolventskú prax.

Keď sa zameriame na živé vysielanie, po dlhšom čase sa mi podarilo rozbehnúť život v
malom HD štúdiu na Skladovej ulici, kde sa aj vďaka môjmu pôsobeniu dokážu v týchto
časoch vysielať rôzne online konferencie, či už priamo univerzitné, alebo so zapojením
univerzity ako mediálneho partnera. Štúdio sa taktiež začalo v tomto roku využívať na
výučbu v rámci predmetu streaming a komentovanie digitálnych hier, avšak momentálna
situácia neumožnila jeho plné využitie.

Prečo súhlasíte/nesúhlasíte s pripravovanou novelou zákona vysokých škôl?

S danou novelou vo forme, v akej momentálne je, nesúhlasím. Na druhú stranu však
chápem jednu z myšlienok, ktorú mala táto novela priniesť, ale týmto podaním určite vyvolala
presne opačné reakcie. Nepáči sa mi však postoj ľudí, ktorých sa plánovaná novela priamo
dotkla, pretože ju dokážu využiť vo svoj prospech a odkloniť tak od niektorých zásadných
faktov, na ktoré mala poukázať.


Andrea Pavčová

2. Bc. ročník, odbor KOMU
andrea pavčová
Zdroj: Andrea Pavčová

Prečo kandidujete a čo konkrétne chcete ako senátor zmeniť?

Za posledné dva roky mi naša fakulta prirástla k srdcu, preto mi záleží na jej osude a na jej postavení v rámci univerzity. Škola mi dala veľa a chcem jej to vrátiť. Som rada v centre diania a senát je perfektná príležitosť ako byť užitočný pre fakultu. V momentálnej situácii môže byť ťažké byť jej súčasťou. Verím však, že po návrate do školy budeme ako komunita ešte súdržnejší. My študenti máme svoje názory a potreby, ktoré musí niekto zastupovať. Keďže my sme tí, ktorí tvoria univerzitu a taktiež aj našu fakultu, máme právo rozhodovať a zasahovať do jej diania. V senáte budem teda najmä zastupovať naše spoločné záujmy.

Aká je vaša hlavná agenda a čo považujete za svoj doterajší úspech na univerzite?

Zastupujem FMK TV. Pôsobím tu od prvého ročníka. Od revitalizácie, ktorá prebehla vo februári, zastávam post hlavnej produkčnej. Mám na starosti správny tok informácií medzi členmi a vedením televizie. Zároveň kontrolujem plnenia zadaných úloh, takže v podstate musím mať prehľad o všetkom, čo sa deje. Mimo produkcie sa starám aj o časť postprodukcie, čiže a strih a edit videí.

Prečo súhlasíte/nesúhlasíte s pripravovanou novelou zákona vysokých škôl?

S novelou zákona nesúhlasím. Nerieši žiadne zásadné problémy. Je pre mňa vyjadrením nedôvery univerzitám a snahou o ich politizáciu a najmä obmedzením ich samostatnosti, čo je pre mňa neprijateľné. Pozitívne vnímam rázny postoj, ktorý k tejto novele vyjadrili nielen vysoké školy ale aj študenti. Vnímam to ako znak, že si všetci uvedomujú závažnosť situácie a sú ochotní bojovať za svoje názory.


Jana Paveleková

denná doktorandka, odbor MARK
Pavelekova
Zdroj: Jana Paveleková

Prečo kandidujete a čo konkrétne chcete ako senátor zmeniť?

V AS UCM pôsobím už 2 volebné obdobia. Za 6 rokov preto viem, ako je nesmierne dôležité pôsobenie študentov aj v tejto časti akademickej samosprávy, nielen z dôvodu riešenia (aj) študentských otázok a problémov, či podnetov, ale aj z dôvodu zvyšovania kvality života na univerzite. A to je aj dôvod, prečo sa opäť uchádzam o dôveru študentov z FMK UCM v Trnave. Viem, ako sú nastavené procesy. Taktiež mám za sebou mnoho zasadaní, kde sa riešili rozpočty univerzity, personálne otázky, zmeny v dokumentoch a mnohé iné.

Dopomohli sme v pripomienkach na štipendiá pre doktorandov a pri každom zasadnutí sme sa snažili ako tím riešiť predkladané návrhy tak, aby sme čo najviac zvýšili kvalitu našej univerzity. Pôsobím aj v pracovných skupinách Slovenskej akreditačnej agentúry, preto viem, aká neľahká úloha pred nami stojí a myslím si, že moje nadobudnuté skúsenosti a vedomosti v problematike kvality môžu akademickej obci pomôcť aj v ďalšom volebnom období. Preto mojim záberom je práve kvalita a všetko, čo s ňou priamo i nepriamo súvisí.

Aká je vaša hlavná agenda a čo považujete za svoj doterajší úspech na univerzite?

Momentálne zastávam v AS UCM miesto vo mandátovej komisii. Čo považujem za môj úspech? Rada by som to nazvala úspechom všetkých senátorov v AS UCM a to je fungujúca univerzita, kde svoj priestor na rozvíjanie dostanú ako pedagogickí i nepedagogickí pracovníci, ako aj študenti. Dôkazom sú zápisnice zo stretnutí, ktoré sú verejné.

Prečo súhlasíte/nesúhlasíte s pripravovanou novelou zákona vysokých škôl?

Vyjadriť sa k pripravovanej novele zákona najmä v čase vládnej krízy a zrejme obmedzeného priestoru na moju odpoveď je skutočne komplikované, pretože tu je niekoľko faktorov, ktoré by sa dali rozobrať do detailu. V čom vidím sporné riešenie je práve v zmene štruktúry správnej rady, fungovanie fakultných orgánov, voľba dekana a rektora, zasahovanie ministerstva do pôsobnosti akademickej samosprávy a mnohé iné.

Proces a idea sú myslené možno správne, ale tu sa musíme na pripravovanú novelu pozerať aj z toho pohľadu, že samospráva fakulty, riadenie procesov na univerzite nebudú v až tak v rukách tých, ktorí tvoria samotnú akademickú obec. Ak tú so tí, pre ktorých sa má neustále zvyšovať kvalita ich univerzitného či už školského alebo pracovného života, prečo by im mali byť odoberané možnosti, ako práve spomínanú kvalitu môžu vlastným pričinením gradovať a posilňovať? Na jednej strane môže byť istý druh regulácie nápomocným, ako to môžeme vidieť inde. Na druhej strane možnosť nemôcť ovplyvniť chod nejakých procesor môže byť pre študentov a iných členov akademickej obce kontraproduktívny. Samotné stanovisko z celého AS UCM v Trnave sa nachádza na tomto odkaze, za ktoré som sama hlasovala na webe UCM.


Daniel Szmolniczky

3. Bc. ročník, odbor KOMU
Szmolniczky
Zdroj: Daniel Szmolniczky

Prečo kandidujete a čo konkrétne chcete ako senátor zmeniť?

tretí rok som senátorom v AS FMK a kandidovanie do univerzitného senátu považujem za svoju povinnosť. Nebudem vám ťahať medové motúzy popod nos. Ako jednotlivec nič nezmením. Podstatné však je, aby sme sa v dôležitých otázkach vedeli dohodnúť nielen my, účastníci študentskej časti, ale aj fakulty medzi sebou. Snažím sa, predovšetkým, zvyšovať povedomie o dôležitosti študentských ateliérov.

Aká je vaša hlavná agenda a čo považujete za svoj doterajší úspech na univerzite?

Nedávno sme sa spolu s mojim kolegom, Matúšom Višváderom, stali vedúcimi redakcie fakultnej televízie FMK TV. Okrem iného, je mojou zodpovednosťou aj vzdelávanie nových členov. Veľmi tvrdo pracujeme na tom, aby sme televíziu posunuli vpred, preto nás veľmi teší, že už po prvých mesiacoch vidíme pokrok. Od 1. februára vychádzajú nové diely našich relácií na pravidelnej báze. To znamená, že každý deň si môžete pozrieť nový diel niektorej z nich. Vytvorili sme novú webovú stránku fmktv.sk, spustili sme online vysielanie a aktuálne pracujeme aj na podcastoch. Okrem televízie sa venujem aj iným aktivitám na FMK: som členom disciplinárnej komisie FMK, ubytovacej komisie FMK a dlho som bol súčasťou rádia Aetter.

Prečo súhlasíte/nesúhlasíte s pripravovanou novelou zákona vysokých škôl?

Podľa môjho názoru, pripravovaná novela zákona nie je vyslovene zlá. Viem si predstaviť, že by našej univerzite niektoré body dokonca pomohli. Čo sa mi však vyslovene nepáči, je politizovanie vysokých škôl. Výmena garnitúry by mala dopad aj na náš školský sektor. Vysoké školy na Slovensku by však mali ostať miestom, ktoré je nezávislé od politického diania. Tým, že UCM je veľmi špecifickou univerzitou, zánik fakultných senátov by veľmi negatívne ovplyvnil jej fungovanie, zas na druhej strane body o vedení univerzity, by mohli byť v istých situáciách kladné. Moja odpoveď je teda: skôr nesúhlasím.