Nový typ koronavírusu ovplyvnil množstvo oblastí a situácií. Výnimkou nie je ani priebeh štátnic. Ako budú prebiehať štátne skúšky na FMK v čase pandémie? Budú online alebo prezenčne?

Na základe odporúčaní hlavného hygienika SR Jána Mikasa a Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) sa fakulta rozhodla organizovať štátne skúšky nakoniec prezenčnou formou. Avšak, nebudú to typické skúšky organizované tak ako v minulosti. Ich priebeh sa prispôsobil opatreniam platným v súčasnej situácii, ktorých cieľom je eliminovať šírenie ochorenia. V čom sa budú tento rok odlišovať?

Priebeh štátnic prezenčnou formou

Na štátne skúšky študenti budú musieť prísť v presne stanovenom čase. Do budovy bude povolený vstup maximálne 15 minút pred oficiálnym začiatkom konania štátnej skúšky. Presný dátum a čas sa študenti dozvedia prostredníctvom AiS-u niekoľko dní pred ich konaním. Na tento termín a čas budú študenta prihlasovať zamestnanci študijného oddelenia. Úvodné ranné stretnutie všetkých študentov sa neuskutoční z dôvodu obmedzenia veľkého počtu osôb v miestnosti.

Po vstupe do budovy sa každému zmeria teplota. Ak bude väčšia ako 38 °C, bude sa situácia riešiť individuálne. Každý študent, ako aj člen komisie, bude povinný mať na sebe ochranné rúško a riadiť sa pokynmi RÚVZ v Trnave, ktorý vydal odporúčanie pre prevádzku vysokých škôl v čase pandémie COVID-19.

Je nutné si priniesť vlastné písacie potreby. Zakázané bude podávanie rúk a blízky kontakt. Ako informovala dekanka Ľudmila Čábyová, fakulta aktuálne hľadá vhodné priestory, ktoré budú dostatočne veľké na uskutočnenie štátnych skúšok. V miestnosti pri konaní skúšky sa budú nachádzať vždy najviac dvaja študenti a členovia komisie budú taktiež dodržiavať potrebný odstup.

Prezentácie k záverečnej práci študenti nebudú nahrávať tesne pred začiatkom skúšky, ale pošlú ich vopred tajomníkovi komisie. „V prípade, ak by nastal technický problém, odporúčam vziať ich so sebou na USB kľúči,” poradila dekanka Čábyová. Záverečnú prácu v tlačenej podobe nie je nutné priniesť so sebou. Študenti budú mať dostatočný čas na prípravu rovnako ako po iné roky. Výsledky a hodnotenie budú zverejnené v akademickom informačnom systéme AiS. Spoločné vyhodnotenie sa neuskutoční.

Vyhodnotenie minulý rok
„Klasické“ vyhodnotenie štátnych skúšok sa tento rok neuskutoční. Zdroj: Katarína Cinová, FMK UCM v Trnave

Termíny štátnych skúšok 

Pre magistrov alebo bakalárov, ktorí požiadali o predčasný termín štátnej skúšky, sa začnú štátnice 15. júna 2020. Tretiaci a magistri, ktorí požiadali o odklad odovzdania záverečnej práce, budú mať štátnice od 13. júla.

Na štátne skúšky v júni sa študenti prihlasujú prostredníctvom e-mailu najneskôr do 5. júna na adrese prihlasky.statnicemgr@fmk.sk alebo prihlasky.statnicebc@fmk.sk. Nestačí však poslať len e-mail, je nutné doň priložiť aj prihlášku na štátnu skúšku, ktorú študenti nájdu na stránke fakulty. V tomto prípade nemusí obsahovať podpisy študenta a školiteľa záverečnej práce. Bakalári majú termín prihlásenia na štátne skúšky do 8. júla.

Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Juliána Mináriková zároveň študentov upozorňuje: „Prihlasovať sa je možné až po tom, ako študenti budú mať zapísané všetky predmety a kredity. Odporúčam si ich vopred skontrolovať v AiS-e.” Budúci magistri potrebujú 90 kreditov a budúci bakalári 155 kreditov získaných počas štúdia. Ostatné kredity získajú študenti za úspešné absolvovanie štátnej skúšky. „Ak vznikne nejaký problém, je nutné ma v čo najkratšom čase informovať, aby sme vedeli situáciu riešiť,” dodala.

Štátne skúšky na FMK sa uskutočnia od pondelka do piatka. Predpokladaný počet komisií je 7. Prví budú mať štátnice denní, potom externí študenti.

Štátnice online formou

V prípade zhoršenia situácie je fakulta pripravená zorganizovať štátne skúšky online formou – cez Google meet. Študenti by sa mohli nachádzať v pohodlí svojich domovov alebo v priestore, kde majú stabilné pripojenie na internet. Ako informovala dekanka Ľudmila Čábyová, študenti k pripojeniu budú potrebovať najmä technické vybavenie ako kameru a mikrofón. Slúchadlá nebudú povolené. Otázky, typické pre štátne skúšky prezenčnou formou, sa nebudú „ťahať“. Priebeh skúšky bude mať formu vedeckej diskusie. Komisia sa bude pýtať najmä prierezové otázky z každej oblasti, aby zistila vedomosti študenta. Príprava ako pri prezenčnej forme nebude možná.

Príprava na štátnice
Príprava na štátnice. Zdroj: Kristína Fialová, FMK UCM v Trnave

Ako dodala dekanka Čabyová, samozrejmosťou by bolo zistiť technickú pripravenosť študenta na skúšku. Na záver prodekan Andrej Brník ubezpečil študentov, že v prípade zhoršenia situácie ohľadom šírenia vírusu štátne skúšky už neplánujú presúvať na iné obdobie.

Čo všetko je nutné vybaviť?

Na to, aby sa študenti mohli zúčastniť a absolvovať štátne skúšky na FMK,  je potrebné vybaviť niekoľko náležitostí. Medzi hlavné patrí odovzdanie záverečnej práce do AiS-u a archívu fakulty. Po nahratí práce je potrebné vytlačiť licenčné zmluvy. Každú s podpisom poslať v dvoch kópiách na adresu študijného oddelenia do 30. mája. Tento termín platí pre magistrov a predčasných bakalárov.

Samozrejmosťou je absolvovanie skúšok v skúškovom období a získanie potrebného počtu kreditov. Juliána Mináriková zároveň študentov informuje, že ďalšou podmienkou je vyrovnať záväzky voči knižnici FMK v Jame, ako aj knižnici UCM na Herdu. Študenti môžu získať potrebné informácie na stránke fakulty. O postupe, ako získať potvrdenie, ak študent nemá žiadne záväzky voči knižnici, bude vedenie fakulty ešte študentov informovať. V deň štátnic študenti zaplatia aj organizačný poplatok vo výške 8 €.

Pre aktuálne informácie, ktoré súvisia so štátnymi skúškami, je nutné sledovať webovú stránku, ako aj e-mailovú adresu, ktorú študenti poskytli fakulte a používajú ju.

štátnice na FMK
Odpoveď pri prezenčnej forme. Zdroj: Natália Vargová, FMK UCM v Trnave

Online štátnice vs. štátnice prezenčnou formou

Študentov, ktorých tento rok čakajú štátne skúšky, sme sa pýtali, aké majú názory na tohtoročné štátnice. Ktoré by viac uprednostnili, ak by mali na výber?

Tretiačka Majka Marková by radšej absolvovala online štátnice. „Nebudem sa musieť presúvať do školy. Príde mi to zároveň aj pohodlnejšie ako v škole. Už aj tak budem mať veľké stresy,” prezradila. Podobný názor má budúci bakalár Ľubo Polák. Ako dochádzajúcemu študentovi mu vyhovujú štátnice online formou. Kika Demková, študentka piateho ročníka na marketingu, by si taktiež vybrala štátnice online formou. „Online by som chcela najmä pre možnosť absolvovať ich z pohodlia domova. Zároveň sa nemusím zaťažovať problémovou dopravou. Predpokladám, že v súčasnej situácii by ma to ešte viac vystresovalo.” Naopak, Samo Slabey, ktorý končí piaty ročník, by uvítal skôr „klasické” štátnice. „Bojím sa najviac technického zlyhania,” doplnil Samo.

Online vs. prezenčne z pohľadu pedagógov

Na názor sme sa pýtali aj našich pedagógov. Aké majú preferencie a ktorú formu by radšej uprednostnili pre štátne skúšky na FMK?

Zdenko Mago, ktorý pôsobí ako odborný asistent na fakulte, by uprednostnil skôr štátnice online formou. „Štátne skúšky realizované prezenčnou formou majú v sebe niečo tradičné.” Podľa neho pedagógovia aj študenti vedia, čo ich čaká. Online štátnice vidí tiež ako niečo nové. „Práve tento faktor neznámeho môže zvýšiť psychický tlak a stres, ktorých je pri týchto skúškach aj tak dosť. To platí pre všetkých zúčastnených, nielen študentov.” Napriek tomu by vzhľadom na súčasnú situáciu preferoval štátnice online formou.  Ako dodal, zdravie je prednejšie a toto je podľa neho najlepší spôsob, ako nikoho neohroziť. „Navyše, na fakulte sme sa nikdy nebáli výziev,” doplnil.

Zuzana Kvetanová, ktorá tiež pôsobí na Katedre masmediálnej komunikácie ako odborná asistentka, to vidí inak. Podľa nej aj napriek tomu, že online forme sa nedajú uprieť isté výhody, je tento spôsob spojený s množstvom rizík. Ako najväčšie riziko vidí nemožnosť komisie kontrolovať priebeh študentovej obhajoby či jeho odpovede na otázky z jednotlivých predmetov. „Z uvedeného dôvodu považujem prezenčnú formu štátnych skúšok za efektívnejšiu a hlavne spravodlivejšiu,” objasnila.

Študenti, ktorých čakajú štátnice prvýkrát, alebo tí, ktorí si chcú zaspomínať na svoje bakalárske štátnice, si môžu prečítať všetko o štátniciach.

V prípade zlepšenia situácie je fakulta pripravená uskutočniť aj promócie tak, aby mohli byť študentom slávnostne odovzdané diplomy. Naopak, ak by to nebolo možné, budú študentom diplomy odovzdané osobne na študijnom oddelení. Presný čas a dátum bude individuálne dohodnutý.

Opravné skúšky sa uskutočnia v januári 2021.