Študentská organizácia ESN Trnava nedávno získala cenu v rámci medzinárodných štruktúr organizácie. „Ide o ocenenie za najlepšiu sekciu zo všetkých štyridsiatich krajín, v ktorých ESN funguje,“ vysvetľuje Michaela Podolinská, prezidentka organizácie. Ide o prvú takúto cenu udelenú slovenskej sekcii ESN. Ich aktivity ocenila dvakrát aj celoslovenská organizácia Erasmus Student Network (ESN). 

„Sme jedna z mála sekcií na Slovensku, ktorá nemá vlastný rozpočet a nečerpá z neho financie na aktivity pre Erasmus študentov.“

Počtom členov malá organizácia sa stará o to, aby výmenní študenti bez problémov zvládali začiatky v novom prostredí, a aby si na konci pobytu vďaka skúsenostiam a  projektom pripravených organizáciou odnášali zo Slovenska príjemné spomienky na pobyt. ESN Trnava ako nezisková organizácia vznikla na pôde UCM a pomáha budovať pozitívny obraz oboch univerzít v medzinárodnej komunite študentov v Trnave a rovnako v európskych štruktúrach ESN.

Výmenní študenti UCM a TRUNI, o ktorých sa stará tím ESN Trnava každý semester. Foto: ESN Trnava

Bez strechy nad hlavou

Prínos organizácie v oblasti internacionalizácie univerzít doteraz nebol úplne docenený ani jednou z univerzít v oblastiach, ktoré vplývajú na súčasné fungovanie organizácie. „Za najväčší problém považujeme to, že nemáme vlastné priestory, kde sa môžeme stretávať a plánovať aktivity,“ hovorí Michaela Podolinská. „Už niekoľko rokov sa snažíme získať od univerzít vlastný priestor, no neúspešne.“

Členovia ESN a buddy študenti sa venujú štúdiu, brigádam a iným záujmom, no svoj čas počas štúdia dobrovoľne venujú aj zahraničným študentom.

V októbri 2016 podpísala Trnavská univezita, UCM a ESN Trnava ustanovenie o spolupráci. Na štyroch stranách sa univerzity zaväzujú propagovať činnosť ESN Trnava vo svojich materiáloch a súhlasili aj s bezplatným poskytnutím priestorov pre akcie. Takéto miesto poskytuje len Trnavská univerzita v Študentskom domove P. Pázmaňa.

„Univerzity na základe dohody poskytnú miestnosť vo vlastných priestoroch, ktorá bude slúžiť ako kancelária ESN Trnava, priestor pre stretnutia členov ESN Trnava a najmä ako kontaktné miesto pre stretávanie sa so zahraničnými študentmi univerzít,“ píše sa tiež v ustanovení. Podľa Natálie Šípošovej, bývalej prezidentky organizácie, sa priestory nájdu až vtedy, keď sa FF UCM presťahuje do budovy, v ktorej sídlila Materiálovotechnologická fakulta STU.

Plánovanie akcií bez vlastného rozpočtu

„Sme jedna z mála sekcií na Slovensku, ktorá nemá vlastný rozpočet a nečerpá z neho financie na aktivity pre Erasmus študentov,“ hovorí Michaela Podolinská. Organizácia predkladá univerzitám pred príchodom študentov  na schválenie plán podujatí s predpokladanými výdavkami.

Byrokracia by sa podľa  ESN Trnava znížila, ak by mali vlastný rozpočet, s ktorým by mohli počas akademického roka hospodáriť.

Až po ukončení každého podujatia môže organizácia žiadať o preplatenie nákladov. V priebehu roka tak ESN Trnava adresuje vedeniam univerzít niekoľko takýchto žiadostí s potrebnými dokladmi. „Keď sme niečo chceli, najdlhšie sa čakalo na schválenie od univerzít,“ hovorí Natália Šípošová. Byrokracia by sa podľa  ESN Trnava znížila, ak by mali vlastný rozpočet, s ktorým by mohli počas akademického roka hospodáriť a do určitého dátumu v roku by zdokladovali všetky výdavky.

Systém buddy študentov je nezaujímavý

Členovia ESN a buddy študenti sa venujú štúdiu, brigádam a iným záujmom, no svoj čas počas štúdia dobrovoľne venujú aj zahraničným študentom. „Existuje mnoho vyučujúcich, ktorí dokážu odpustiť absencie slovenským študentom, ktorí pomáhajú zahraničným študentom, za čo im patrí vďaka,“ hovorí Natália Šípošová. Tiež sa podľa nej však objavil vyčítavý prístup zo strany ďalších vyučujúcich či vedenia fakúlt. Univerzity sa zaviazali podnietiť  fakulty k tomu, aby zohľadňovali absencie študentov súvisiacich s pomocou zahraničným študentom.

Výmenní študenti objavujú krásy Slovenska počas pravidelných výletov. Foto: ESN Trnava

Niekoľkohodinové státie v rade na oddelení cudzineckej polície, platba za preukaz študenta na pošte, či registrácia študenta na študijných oddeleniach UCM. To sú prvé výzvy výmenných študentov po príchode do Trnavy, ktoré im pomáha zvládnuť hŕstka trnavských študentov aj z dôvodu neznalosti angličtiny pracovníkmi v inštitúciách.

Výmenní študenti z krajín mimo EÚ v sprievode buddy asistenta navštevujú na začiatku pobytu aj ambulanciu pre cudzokrajné choroby Infekčnej kliniky v Nitre, kde sa nútení vyzliecť sa takmer donaha a zaplatiť bezmála 200€, aby získali stručné potvrdenie o tom, že nie sú chorí. „Chcem apelovať na univerzity, aby zmenili prístup a nebrali študentov dobrovoľníkov ako svoju náhradu, lebo ide o dobrú vôľu študentov pomôcť im s ich pracovnými povinnosťami,“ vysvetľuje Natália Šípošová, ktorá by uvítala vďaku škôl v podobe štipendií či kreditov pre aktívnych študentov.

„Očakávame hlavne podporu, pretože sme dobrovoľnícka organizácia a všetko, čo robíme, robíme preto, lebo chceme a máme záujem univerzitám pomôcť.“

V podpísanom ustanovení sa univerzity zaviazali odmeňovať aktivity členov ESN a buddy študentov formou mimoriadneho štipendia, bodmi k žiadosti o ubytovanie a o pobyt v zahraničí. UCM však doteraz neudelila mimoriadne štipendium v tejto oblasti. „Očakávame hlavne podporu, pretože sme dobrovoľnícka organizácia a všetko, čo robíme, robíme preto, lebo chceme a máme záujem univerzitám pomôcť,“ uzatvára Michaela Podolinská.