Ak pri písaní záverečnej práce vynaložíte dostatočne veľa úsilia a bude kvalitne napísaná, môžete byť finančne ohodnotený. Či už prostredníctvom rôznych súťaží alebo aj priamo na našej fakulte prostredníctvom ceny dekanky. 

Ak napíšete dobre vašu bakalársku či diplomovú prácu môžete za ňu získať cenu. Každoročne vyhlasujú rôzne firmy niekoľko súťaží, do ktorých sa môžete zapojiť .Takúto súťaž vyhlásila aj spoločnosť Slovnaft pod názvom NAJDIPLOMOVKA. Výhercom sa stal náš študent Richard Macanga. V diplomovej práci sa venoval copywritingu ako efektívnemu nástroju onlinovej marketingovej komunikácie.

diplomová práca ocenená spoločnosťou Slovnaft v roku 2019
Richard tiež získal 2000 eur pre školu. Zdroj: facebook.com/FMK UCM v Trnave

Kľúčom k úspechu je výber témy

Základom úspešnej práce je výber témy, ku ktorej máte vzťah. Môžete si vybrať z tém navrhovaných fakultou alebo spracovať vlastné tému. Ak vás niečo baví, najlepšie je navrhnúť si vlastnú tému. Potom oslovte školiteľa, ktorý je odborníkom v oblasti vašej práce,“ odporúča magister Richard Macanga.

Pred začatím písania si spravte štruktúru práce, kde v bodoch uvediete nadpisy a hlavnú myšlienku, ktorej sa chcete v danej časti diplomovky venovať. Pomôže vám to pri výbere knižných a internetových zdrojov, ktoré musia byť kvalitné a relevantné. Pri hľadaní internetových zdrojov siahnite po portáloch vedeckého charakteru ako napríklad Google Scholar, Director of Open Access JournalsGutenberg, či Univerzitná knižnica,  kde nájdete aktuálne a kvalitné publikácie. Snažte sa vyberať tie najpodstatnejšie informácie. Nekĺžte sa len po povrchu ale ponorte sa do problematiky a nesústreďte sa len na počet znakov,“ vyjadril sa Richard Macanga.

Na písanie práce si treba nájsť predovšetkým čas. Zdroj: pixabay.sk

Začnite písať v predstihu

Študenti, ktorí si nechávajú písanie na poslednú chvíľu zažívajú množstvo stresu a únavy. Spracovanie záverečnej práce je dlhodobý proces, a preto začnite písať čo najskôr. Budete mať náskok a dostatok času na osobné konzultácie so školiteľom a úpravu textu po formálnej i štylistickej stránke.  Samotná formálna úprava práce vám zaberie veľa času. V praxi tým rozumieme stav, keď je celá práca formátovaná rovnako, má teda rovnaké riadkovanie, veľkosť písma, odrážky a spôsob citovania. K dosiahnutiu správneho výsledku sa riaďte metodikou písania záverečných prác.

Stressed Out Community GIF - Find & Share on GIPHY

Komunikácia je nadovšetko

Odborné usmernenie je pre dobrý výsledok nevyhnutný. Rady vášho školiteľa vám pomôžu zvýšiť odbornosť práce a jej kvalitu, ktorá je hodnotená štátnicovou komisiou. „V rámci hodnotenia práce je predovšetkým dôležité dodržanie vopred určeného tematického okruhu a jasné stanovenie a naplnenie hlavného cieľa práce,“ radí doktorka Jana Radošinská. Odporúča taktiež prehľadné spracovanie teoretickej časti a zapracovať na lepšej vizualizácii grafov či tabuliek. Samozrejme v texte by malo byť čo najmenej pravopisných a štylistických chýb, a preto odporúčame osloviť kolegov či kamarátov a prácu si nechať skontrolovať.

Cat Dictionary GIF by swerk - Find & Share on GIPHY

 

Cena dekanky

Za prácu môžete taktiež získať cenu dekanky, ktorá rozhoduje o vyznamenaní a odmenení študentov za vynikajúcu záverečnú prácu. „O návrhu na túto cenu rozhoduje štátnicová komisia, ktorá zhodnotí, že ide naozaj o výnimočnú prácu.  Medzi základné kritéria patrí  dosiahnutie cieľa, vhodne stanovená metodika práce, spracovanie teoretických poznatkov, analýza získaných údajov ich interpretácia a predovšetkým prínos práce. Komisia podáva návrh na ocenenie a o schválení rozhoduje pani dekanka,“ vysvetľuje doktorka Dáša Mendelová. Ocenení študenti získavajú dodatok k diplomu, ktorý predstavuje plnohodnotné vedecké ocenenie.

štátnicová komisia
Komisia sa vždy poteší dobrým prácam. Zdroj: facebook.com/FMK UCM v Trnave

Súťaž v oblasti IT

Ak sa vo svojej práci venujete informačným technológiám, pre vás je tu prestížna súťaž IT SPY. Študenti diplomových prác z českých a slovenských univerzít môžu získať okrem finančnej odmeny aj dôležité kontakty, možnosť ľahšie sa presadiť na medzinárodnej úrovni a previesť svoje projekty do praxe. Vďaka tejto súťaži, dnes jej výhercovia zastávajú významné odborné pozície ako vo firemnej sfére tak i na akademickej pôde, kde sa venujú vedeckej práci alebo zakladajú vlastné startupy.

Víťaz súťaže IT SPY získa prestížny titul finalistu IT SPY a odmenu vo výške 1000 EUR. Zdroj: itspy.cz/sk

Písanie záverečnej práce je veľkou výzvou. Vyžaduje nielen trpezlivosť, vytrvalosť, cieľavedomosť ale predovšetkým veľa času. Keď už strávite dni pri písaní, snažte sa z toho vyťažiť čo najviac. Nebojte sa prihlásiť so svojou prácou do súťaže. „Bola to výborná skúsenosť a ďakujem FMK, pretože  som vyhral tisíc euro s diplomovou prácou, ktorej písanie ma veľmi bavilo,“ dodáva výherca Richard.

Pre vás, ktorých ešte v budúcnosti čaká písanie diplomovej práce, ponúkame do pozornosti súťaž od spoločnosti Anwell, kde môžete vyhrať diplomovku zadarmo.